Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3549z ostatnich 7 dni
19478z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup prętów i rur z metali kolorowych

Przedmiot:

Zakup prętów i rur z metali kolorowych

Data zamieszczenia: 2022-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Opole
ul. Elektrowniana 25
45-920 Opole
powiat: Opole
+48 77 423 5339
Halina.Olejniczak@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/61232/details
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 77 423 5339
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup prętów i rur z metali kolorowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
6. Opis Przedmiotu zamówienia: pręty i rury z metali kolorowych.
Część 1
Lp. Nazwa
Ilość
1 RURA 6X1 MIEDŹ 16 m
2 RURA FI.8X1MM MIEDŹ 16 m
3 RURA MIEDŹ 10X1 12 m
Część 2
Lp. Nazwa
Ilość
1 PRĘT FI.40 GAT.BA1032 32 kg
2 PRĘT FI 60 GAT.CUAL10FE3MN2/BA1032 71 kg
Na zamówiony asortyment wymagany atest materiałowy, świadectwo jakości.
Tolerancja wagowa +/_ 10%.

Dokument nr: POST/GEK/CSS/IZE-ELO/06299/2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
05-08-2022 13:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/61232/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
05-08-2022 13:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, Ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole.

Wymagania:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:
10.1. O udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :
10.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 6.3.4 Procedury Zakupy w PGE GiEK S.A. (PROC 10032/F).
10.1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz z art. 5k rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).
10.2. Na potwierdzenie wymagań określonych w pkt. 10.1. powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą:
10.2.1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 6.3.4 Procedury Zakupy
w PGE GiEK S.A. (PROC 10032/F) - zawarte w formularzu ofertowym składanym na Platformie Zakupowej SWPP2.
10.2.2. Oświadczenie o niepodleganiu zakazowi udzielania wszelkich zamówień publicznych na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, wprowadzonego na podstawie art. 1 pkt 23 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014" oraz nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz. U. z 2022 r., poz. 835)".
10.3. Zamawiający dokona sprawdzenia złożonego oświadczenia.
11. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w 1 (jednym) egzemplarzu - w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej SWPP2, za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty.
Na kompletną Ofertę składają się:
11.1 Formularz ofertowy wypełniony za pośrednictwem Platformy Zakupowej SWPP2.
11.2. Dokumenty, Oświadczenia/Wykazy wymienione w pkt. 10.2.
12. Wyjaśnienia i modyfiakcja Ogłoszenia:
12.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia oraz o zmianę terminu do złożenia oferty. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.
12.2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące treści Ogłoszenia należy kierować poprzez platformę zakupową SWPP2, w zakładce "Pytania i odpowiedzi".
13. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami:
Korespondencję należy kierować drogą elektroniczną poprzez Platformę Zakupową SWPP2 lub na podany poniżej adres e-mail; Osobą uprawnioną do kontaktu jest Halina Ewa Olejniczak tel. 77 423 53 39, e-mail: halina.olejniczak(at)gkpge.pl
14. Miejsce składania ofert:
14.1 Zamawiający informuje, że udział w postępowaniach zakupowych prowadzonych przez PGE GiEK S.A. jest możliwy wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej obsługiwanej, na zlecenie PGE S.A., przez firmę Marketplanet pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl.
14.2 Aby uzyskać pełen dostęp do procesów zakupowych PGE, umożliwiający składanie ofert, niezbędne jest dokonanie rejestracji na platformie,pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/rejestracja?supplier=PGE
Kontakt z biurem obsługi klienta OnePlace pod numerem +48 22 25 72 225 lub adresem e-mail: pge_wsparcie_dostawcow@marketplanet.pl gdzie konsultanci poinformują Państwa o możliwościach platformy.
14.3 Moment złożenia oferty następuje wraz z zakończeniem procesu składania, tj. kliknięciu na przycisk ,,Złóż wniosek/ofertę" i wyświetleniu przez system komunikatu ,,Oferta złożona poprawnie".
14.4 UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty na serwer, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę.
14.5 Po upływie terminu wskazanego powyżej nie będzie możliwe złożenie Oferty, dlatego Zamawiający rekomenduje, aby Oferty składać z odpowiednim wyprzedzeniem.
15. Termin związania z ofertą: Preferowany termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.
16. Kryterium oceny ofert: Kryterium oceny ofert stanowi cena netto - waga 100% dla każdej części.
17. Informacje dotyczące zawarcia Umowy/udzielenia Zamówienia:
17.1. Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, Zamawiający udzieli Zamówienia, na warunkach określonych w niniejszym Postępowaniu.
17.2. Wykonawca posiada i będzie utrzymywał przez cały okres realizacji Zamówienia ważne ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej ogólnej oraz odpowiedzialności zawodowej wymaganych w związku z pracami wynikającymi z Zamówienia.
17.3. Zamawiający udostępnia Ogólne Warunki Zamówienia dostępne na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe , w którym zawarte są wszystkie zapisy formalno-prawne.
Zamawiający zmienia zapisy w punktach:
§ 3. Warunki realizacji Zamówienia:
6. Dostawy będą realizowane według Incoterms 2020 (wraz z rozładunkiem
w magazynie Zamawiającego lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego), na podstawie reguły DDP.
17.4. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji w dniu jego przekazania przez Zamawiającego. Brak przyjęcia zamówienia do realizacji w w/w terminie może być przez Zamawiającego uznane za uchylanie od zawarcia zamówienia co skutkować może umieszczeniem Wykonawcy na liście Wykonawców niekwalifikowanych. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w w/w terminie może skutkować odmową przyjęcia dostawy/wykonania zamówienia przez Zamawiającego.
17.5. Niedotrzymanie w/w terminu może zostać potraktowane, jako uchylanie się od zawarcia Umowy/Zamówienia.
17.6. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana jako Najkorzystniejsza Oferta uchyla się od zawarcia Umowy zakupowej/podpisania Zamówienia, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych Ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia Postępowania zakupowego.
17.7. Płatność : Fakturowanie jednoetapowe.
17.8. Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru podpisany obustronnie przez Wykonawcę i Zamawiającego.
17.9. Faktura będzie płatna w ciągu 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. Za 30-sty dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
17.10. Faktura, rachunek lub faktura, rachunek korygujący wystawiony winien być: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów, Oddział Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole, NIP: 769-050-24-95.
17.11. Faktura, rachunek lub faktura, rachunek korygujący wysłany winien być na adres : ArchiDoc S.A. ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów lub efaktura.giek@archidoc.pl
17.12. Zamawiający nie udziela zaliczek.
17.13. Szczegółowe zasady płatności zostały ujęte w ,,OWZ" (Ogólne Warunki Zamówienia) dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe
17.14. Rozliczenie z Wykonawcą prowadzone będzie w polskich złotych (PLN).
18. Zamawiający informuje, że najpierw dokona oceny Ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu i czy zawiera Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania. Jeżeli wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia lub Wykonawca ten nie załączył Oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania, Zamawiający dokonuje ponownego badania i oceny Ofert pozostałych Wykonawców, a następnie dokonuje badania kolejnego Wykonawcy, którego Oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia i załączonego Oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania. Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny Ofert, do momentu wyboru Najkorzystniejszej Oferty albo unieważnienia Postępowania zakupowego.
19. Negocjacje handlowe:
19.1. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu.
19.2. Termin i miejsce negocjacji zostaną uzgodnione drogą elektroniczną lub telefoniczną. Negocjacje prowadzone są przez platformę zakupowa SWPP.
19.3. Negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze Stron nie może bez zgody drugiej Strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami.
20. Informacje dodatkowe:
20.1. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,,Rozporządzenie" lub ,,RODO"), informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/ochrona-danych-osobowych. Wykonawcy zobowiązani
są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
20.2. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.
20.3. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
20.4. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i udzielenia zamówienia jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed przekazaniem zaproszenia.
20.5. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Zamówienia, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
20.6. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. (PROC 10032/F) obowiązującej od dnia 01.01.2021 r. oraz Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osób przy pomocy których będzie świadczył usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
Dodatkowe informacje:
1. Opis warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu zakupowym oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków określono w treści Ogłoszenia.
2. Przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie pkt. 101. Ogłoszenia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu.
4. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami określono w treści Ogłoszenia.
5. Miejsce oraz termin składania ofert: Platforma zakupowa w Systemie zakupowym SWPP dostępną pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl
6. Kryteria oceny ofert i wagi określono w treści Ogłoszenia.

Uwagi:
Dodatkowe informacje:
1. Opis warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu zakupowym oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków określono w treści Ogłoszenia.
2. Przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie pkt. 101. Ogłoszenia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu.
4. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami określono w treści Ogłoszenia.
5. Miejsce oraz termin składania ofert: Platforma zakupowa w Systemie zakupowym SWPP dostępną pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl
6. Kryteria oceny ofert i wagi określono w treści Ogłoszenia.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Halina Olejniczak
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Halina.Olejniczak@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 77 423 5339

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.