Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3549z ostatnich 7 dni
19478z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana uszkodzonego falownika na szkółce leśnej Nędzówka

Przedmiot:

Wymiana uszkodzonego falownika na szkółce leśnej Nędzówka

Data zamieszczenia: 2022-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Tatrzański Park Narodowy
Kuźnice 1
34-500 Zakopane
powiat: tatrzański
tel : 18 20-632-03
przetargi@tpn.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Wadium: ---
Nr telefonu: tel : 18 20-632-03
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana uszkodzonego falownika na szkółce leśnej Nędzówka

Dokument nr: ZP/481/2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert

05-08-2022 godz.: 09:00
Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać drogą mailową na adres przetargi@tpn.pl.

Wymagania:
Komunikacja

Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. ze zm. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe ze zm., osobiście lub za pośrednictwem posłańca. adres poczty elektronicznej: przetargi@tpn.pl.

Opis przedmiotu zamówienia

OPZ stanowi złącznik do niniejszego ogłoszenia

W sprawie wizji lokalnej należy kontaktować się Leśniczym ds. Szkółkarstwa

Mariusz Chrzanowski - 663 730 383 lub 182023202

Kategoria ogłoszenia

Dostawa

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia

Województwo małopolskie, Powiat Tatrzański, gmina: Zakopane

Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z OPZ

Zamawiający nie przewiduje okoliczności na podstawie, których termin ten mógłby ulec przedłużeniu.

Załączniki

Wzór oferty
OPZ

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu

Wymagania dotyczące oferty

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawca ma prawo do zmiany treści oferty przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert

Oferta musi być sporządzona czytelnie i według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zawartość oferty

Na ofertę składają się:

- Formularz zawierający cenę ofertową netto i brutto za całość zamówienia

Sposób obliczenia ceny

Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić spowoduje odrzucenie oferty, w tym przypadku Zamawiający zastosuje wykładnię art. 226 pkt. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca żądał potwierdzenia otrzymania oferty składanej drogą elektroniczną

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny, wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień i odrzucenia oferty w przypadku stwierdzenia rażąco niskiej ceny lub braku przedstawienia przez Wykonawcę dostatecznych wyjaśnień potwierdzających, że cena oferty zapewnia realizację zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Ocena oferty

Ocena będzie wyliczona wg następującego wzoru

* gdzie:

Cn - najniższa cena spośród otrzymanych ofert

Cb - cena badana

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

X.1.Ochrona danych osobowych

1.1. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO", informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy, dalej ,,my" lub ,,TPN";

Nasze dane kontaktowe:

Tel: (+48) 18-20-23-200,

Adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane,

E-mail: sekretariat@tpn.pl;

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych listownie pod wskazanym wyżej adresem lub przez e-mail: daneosobowe@tpn.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku wyboru Pani/Pana oferty (lub podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje) w celu wykonania umowy. Podstawą ich przetwarzania jest zgoda Wykonawcy wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz niezbędność przetwarzania danych osobowych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczą przed zawarciem umowy oraz do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną (art. 6 ust. 1 lit. b, rodo). W stosunku do reprezentantów strony umowy podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes w zawarciu i realizacji umowy z drugą stroną (art. 6 ust. 1 lit. f, rodo).

Ponadto w przypadku wyboru Pani/Pana oferty Pani/Pana dane osobowe mogą być dalej przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c, rodo). Podstawą przetwarzania będą przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacji podatkowej (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1325, ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 351, ze zm.).

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celach archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c, rodo), zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 poz. 164 ze zm) oraz ewentualnie w celu związanym z naszymi roszczeniami lub roszczeniami przeciwko nam, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w dochodzeniu i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f, rodo).

Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające, działające na nasze zlecenie w zakresie np. usług informatycznych, usług archiwizacyjnych, konsultingowych a także podmioty, których usługi są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania i realizacji umowy np. podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być także inni odbiorcy danych, o ile ich upoważnienie wynika z przepisów prawa.

Ponieważ dokumentacja wytworzona przez Tatrzański Parki Narodowy stanowi wartość archiwalną, informujemy, że będziemy przechowywać dane osobowe na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z obowiązującą w Tatrzańskim Parku Narodowym Instrukcją kancelaryjną oraz Jednolitym rzeczowym wykazem akt, który przewiduje okres 5 - letni w przypadku udziału w procesie zamówień publicznych oraz 10 -letni w przypadku zawarcia umowy o zamówienie publiczne, liczone od roku następnego po roku, w którym sprawę załatwiono. Zniszczenie dokumentacji następuje na podstawie zgody właściwego archiwum państwowego, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do wzięcia udziału w postępowaniu oraz zawarcia umowy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz ich przenoszenia zawsze na warunkach i z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych odpowiednimi przepisami RODO. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które administrator przetwarza na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Celem skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

X.2. Zobowiązanie Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom fizycznym, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z udziałem w postępowaniu lub zawarciem i realizacją umowy o zamówienie publiczne (w szczególności pracownikom Wykonawcy lub podwykonawcom) informacji o przetwarzaniu danych osobowych wymaganych zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 RODO, według wzoru zamieszczonego na stronach internetowych BIP Zamawiającego: www.bip.malopolska.pl/tpnzakopane, zakładka: RODO (2.1.klauzula informacyjna art. 14 rodo poza PZP 2021.doc), wskazując w niej kategorie odnośnych danych przekazywanych Zamawiającemu oraz Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi będzie dysponował Zamawiający.

Klauzule dodatkowe

Oferty niekompletne zostaną odrzucone.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa na wykonanie zamówienia.

Informacje o postępowaniu będą zamieszczane na stronie http://bip.malopolska.pl/tpnzakopane w zakładce ,,Zamówienia publiczne poniżej 130 000 złotych \\ 2022".

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.