Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
179z dziś
4597z ostatnich 7 dni
21352z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy instalacji c.o. i c.w.u

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy instalacji c.o. i c.w.u

Data zamieszczenia: 2022-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
ul. Garncarska 4
32-500 Chrzanów
powiat: chrzanowski
tel. /32/6233191
mzzk-zp@chrzanow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Chrzanów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. /32/6233191
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy Ul. Grunwaldzkiej 7 w Chrzanowie" w ramach zadania inwestycyjnego ,,Uciepłownienie budynków administrowanych przez MZZK w Chrzanowie"
2. Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji oraz termin płatności:
2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowy instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy Ul. Grunwaldzkiej 7 w Chrzanowie.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia precyzują założenia projektowe stanowiące załącznik nr 1 do zaproszenia. Warunki techniczne przekazane przez Veolia- stanowią załącznik nr 1a do zaproszenia.

CPV: 71320000- 7, 71220000- 6, 45331100- 7, 71321200- 6, 45310000 -3

Dokument nr: L.dz. MZZK/4807/ZP/2022

Otwarcie ofert: 5.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.08.2022r. o godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego, Ul. Garncarska 4, 32-500, świetlica III piętro.

Składanie ofert:
5.2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Garncarskiej 4, 32-500 Chrzanów, Dziennik Podawczy - parter, w terminie do dnia 5.08.2022r. do godz.11:00 osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.

Miejsce i termin realizacji:
2.2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 1.12.2022 r.

Wymagania:
zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) z uwagi na art.2.1.
Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, która stanowi integralną część zaproszenia- załącznik nr 2 do zaproszenia.
2.3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku
Dane do faktury/rachunku:
Nabywca: Gmina Chrzanów, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów, NIP 6282260665
Odbiorca/Adresat: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych, ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które należy przedłożyć wraz z ofertą:
3.1 Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione lub upoważnione przez Wykonawcę formularz ofertowy, sporządzony wg załącznika nr 3 do zaproszenia w formie oryginału.
3.2.Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniające do projektowania lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z aktualnym zaświadczeniem wydanym przez właściwą Izbę Zawodową, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.
3.3.Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w projektowaniu wraz z aktualnym zaświadczeniem lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z aktualnym zaświadczeniem wydanym przez właściwą Izbę Zawodową, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.
3.4 Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w projektowaniu wraz z aktualnym zaświadczeniem lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z aktualnym zaświadczeniem wydanym przez właściwą Izbę Zawodową, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.
3.5.Wykaz wykonanych przed upływem terminu składania ofert usług,
potwierdzających należyte zrealizowanie przez wykonawcę składającego ofertę, co najmniej dwóch projektów budowlanych każdy na kwotę co najmniej 50 000,00 zł , przy czym każdy z nich musi obejmować budowę instalacji centralnego ogrzewania wraz z dowodami dokumentującymi ich prawidłowe wykonanie - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia.
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów, o których mowa powyżej.
3.5.Podpisany projekt umowy (fakultatywnie). Wzór umowy zawiera załącznik nr 2 zaproszenia
3.6.Pełnomocnictwo dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika.
3.7.Dokumenty wymienione w pkt 3.2- 3.4 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji określonej w dokumencie rejestrowym lub przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Każda zapisana strona dokumentu powinna być opatrzona klauzulą: za zgodność z oryginałem oraz podpisem osób uprawnionym.
4.2.Dopuszcza się możliwość porozumiewania w formie pisemnej oraz przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie pisemnej przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 5 zaproszenia.
5. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie.
Na kopercie należy podać nazwę firmy( wykonawcy) wraz z podaniem adresu wykonawcy.
Należy opisać ją w następujący sposób :
,,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Chrzanowie"
Nie otwierać przed dniem 5.08.2022 r. do godz. 11:10.
Ofert nie należy wrzucać do skrzynki umieszczonej na budynku Zamawiającego, z uwagi na brak możliwości weryfikacji terminu ich wpływu.
6.Opis kryterium i sposobu oceny ofert.
Przy wyborze Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:
KRYTERIUM - cena ryczałtowa brutto dla zadania - waga 100 % = 10.00 pkt
W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, które spełniają wymagania Zamawiającego wskazane w zaproszeniu, zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
C = (C naj : C o) x 10 pkt x 100%
Znaczenie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie za wykonanie zadania
C naj - najniższa cena brutto spośród ważnych ofert za wykonanie zadania
C o - cena brutto za wykonanie zadania podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez wykonawcę w kryterium cena wynosi 10 pkt.
6.1 Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania- poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
6.2 W cenie brutto należy uwzględnić odpowiednią stawkę VAT.
7.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie w pierwszej kolejności wykonawcę ,którego oferta została najwyżej oceniona do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, niezłożonych lub
wadliwie złożonych oświadczeń lub dokumentów, chyba że Zamawiający zrezygnuje z udzielenia zamówienia. Dokumenty przedkładane w ramach uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej.
8. Wykonawca , przystępując do postępowania składa oświadczenie z art. 7 ust.8 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz.835).
W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 8, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
9.Zamawiający może korygować oczywiste omyłki rachunkowe, pisarskie lub inne omyłki, które w sposób istotny nie naruszają oświadczenia woli złożonego przez wykonawcę za jego zgodą, potwierdzoną w formie pisemnej, poczty elektronicznej lub telefonicznie.
10.Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień, z uwzględnieniem formy komunikacji zawartej w pkt 4.2 zaproszenia, dotyczących treści złożonych ofert oraz przedstawiania informacji dodatkowych z tym, że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści oferty.
11.W przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza cenowo przewyższy kwotę brutto, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, albo w sytuacji uzyskania przez wykonawców takiej samej liczby punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje z wybranymi przez siebie wykonawcami lub wykonawcą.
12.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z punktacją przyznaną w kryterium - cena ryczałtowa brutto - oraz uzasadnieniem wyboru, jak również wskazaniem braków i błędów w dokumentach, o których mowa w pkt 3, zostanie przekazana wykonawcom, którzy złożyli oferty.
13.Z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą Zamawiający zawrze umowę w formie pisemnej, według załączonego projektu - załącznik nr 2 .
14.Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin MZZK w Chrzanowie dot. udzielania zamówień publicznych do kwoty wskazanej w ustawie Prawo zamówień publicznych - art.2.1.

Kontakt:
4.Osoby do kontaktu oraz sposobów porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
4.1. Upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
W kwestiach procedury postępowania: Katarzyna Mik-Ohlaszeny- Inspektor ds. zamówień publicznych i organizacji,
w kwestii procedury zamówienia : Gabiela Gędoś -Kierownik MZZK Działu Technicznego
tel. /32/ 623 31 91 w godz. poniedziałek 7:00-17:00, wtorek - czwartek 7:00-15:00, piątek 7:00-13:00, mail: mzzk-techniczny@chrzanow.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.