Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4878z ostatnich 7 dni
19691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

"Dostawa i montaż kotłów na biomasę"

Przedmiot:

"Dostawa i montaż kotłów na biomasę"

Data zamieszczenia: 2022-08-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mełgiew
Partyzancka 2
21-007 Mełgiew
powiat: świdnicki (lubelski)
814605731, 814605710
projekty@melgiew.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/122031
Województwo: lubelskie
Miasto: Mełgiew
Wadium: ---
Nr telefonu: 814605731, 814605710
Termin składania ofert: 2022-08-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPLU.04.01.00-06-0126/19 - ,,OZE w gminie Mełgiew I" oraz ,,OZE w gminie Mełgiew II"

Część 1
,,DOSTAWA i montaż kotłów na biomasę"

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 5 sztuk kotłów na biomasę na terenie gminy Mełgiew, obejmująca między innymi:
1) dostawę i montaż 5 sztuk kotłów na biomasę o mocy 25 kW;
2) demontaż starego kotła i elementów instalacji, które będą zastąpione (przekazanie właścicielowi),
3) montaż kotła, armatury i urządzeń, izolacji termicznej rurociągów zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązujących warunków prawnych, budowlanych o technicznych,
4) instalacja układu sterującego,
5) instalacja czopucha z wyczystką i przyłączenie kotła do istniejącego kanału spalinowego komina,
6) podłączenie kotła do istniejącej instalacji c.o., z.w., c.w.u. w obrębie pomieszczenia gdzie zamontowano kocioł w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania instalacji w trybie automatycznym zgodnie z dokumentacją techniczną,
7) wykonanie płukania, prób ciśnieniowych instalacji, napełnienie, odpowietrzenie i uruchomienie instalacji,
8) przekazanie instrukcji i przeszkolenie Użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej konserwacji,
9) uzupełnienie, uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów,
10) uruchomienie i udział w odbiorze technicznym instalacji,
11) przekazanie Zamawiającemu protokołu odbioru kotłowni, przeszkolenia oraz przekazania dokumentacji potwierdzonej przez Użytkownika,
12) inne elementy ujęte w załączniku nr 2 do zapytania (dokumentacja techniczna) oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz minimalnych wymaganych parametrów techniczno-użytkowych, został opisany w Załączniku Nr 2 do zapytania.
Okres gwarancji
Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na wykonane prace na okres nie krótszy niż 4 lata od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego (jest to kryterium oceny ofert)

CPV: 45331000-6, 45331110-0

Dokument nr: 2022-15897-122031, ZP.271.1.27.2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-08-19

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
świdnicki
Gmina
Mełgiew
Miejscowość
Mełgiew

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień ,,uzupełniających" o których mowa w pkt 7 lit. g podrozdziału 6.5 ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020".
Warunki zmiany umowy
Istotne postanowienia umowy oraz warunki zmiany umowy, zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zapytania - wzór umowy. Ponadto dokonywanie istotnych zmian zostało wskazane w rozdziale 6 dziale 6.5.2 Zasady konkurencyjności pkt 20) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należycie wykonanym co najmniej 1 zadaniem polegającym na dostawie i montażu min. 3 szt. kotłów na biomasę.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego.
Należy wypełnić Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Ocena warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia.
W przypadku ofert wspólnych należy złożyć Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3, o którym mowa powyżej, podpisane osobno przez każdego członka spółki cywilnej lub konsorcjum w imieniu swojej firmy oraz umowę konsorcjum podpisaną przez wszystkich członków konsorcjum.
Przedstawią ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonych wraz z ofertą kart katalogowych oferowanych kotłów na biomasę, które muszą potwierdzać wszystkie minimalne parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Należy wypełnić Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Ocena warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego.
Należy wypełnić Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Ocena warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Należy wypełnić Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Ocena warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferta musi zawierać:
1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do zapytania,
2) Pełnomocnictwo. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączony oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczona kopia, określający jego zakres i podpisany przez osoby uprawione do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy),
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do zapytania,
4) Klauzula RODO - Załącznik nr 5 do zapytania,
5) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz dostaw wraz z załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane lub wykonywane należycie - Załącznik nr 6 do zapytania wraz z referencjami,
6) W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego: Karty katalogowe oferowanych kotłów na biomasę, które muszą potwierdzać wszystkie minimalne parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
5) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz dostaw wraz z załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane lub wykonywane należycie - Załącznik nr 6 do zapytania wraz z referencjami,
6) W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego: Karty katalogowe oferowanych kotłów na biomasę, które muszą potwierdzać wszystkie minimalne parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-08-11
Data ostatniej zmiany
2022-08-11 16:31:46

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1) cena ofertowa o wadze 90 % (oferowaną cenę Wykonawca poda w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2) okres rękojmi i gwarancji o wadze 10 % (oferowany okres gwarancji Wykonawca poda w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1)

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Marek Młynarczyk
tel.: 814605731
e-mail: projekty@melgiew.pl
Agnieszka Zajączkowska
tel.: 814605710
e-mail: zamowienia@melgiew.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.