Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4672z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Przedmiot:

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Mienia m.st. Warszawy Jednostka budżetowa m. st. Warszawy
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 836 81 03, 22 877 15 86, fax. 22 836 80 61
sekretariat@zmw.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 836 81 03, 2
Termin składania ofert: 2022-09-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na przygotowanie i złożenie do Wydziału Architektury i Budownictwa w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy lub Biura Architektury i Planowania Przestrzennego kompletnego wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz uzyskanie zawiadomienia urzędu o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości: dz. nr ew. 2, 24/1, 19/9 ob. 1-04-15 Ul. Harcerzy Rzeczypospolitej w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

III. Opis przedmiotu zamówienia:
W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz do uczestniczenia w prowadzonym przez urząd postępowaniu do chwili uzyskania tych decyzji (w tym do dokonywania poprawek i uzupełnień wniosku). Przygotowana do wniosku koncepcja musi spełniać obowiązujące przepisy (w tym m.in. techniczno-budowlane).
Zamawiający dołącza do niniejszego zapytania następujące dokumenty:
- Formularz ofertowy (załącznik nr 1),
- Wzór Umowy (załącznik nr 2).
Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania wszelkich informacji, które są niezbędne do przygotowania oferty. Dokumentacja do wglądu znajduję się w siedzibie Zarządu Mienia m. st. Warszawy.
I11.l. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zamawiający uszczegóławia zamówienie na decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:
1. Teren obejmujący działki nr 2, 24/1,19/9 obr. 1-04-15 ma powierzchnię 3858 m2 i zlokalizowany jest w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
2. Planuje się przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub usługi.
3. Przedmiotowy teren zlokalizowany jest na obszarze, dla którego przygotowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - ,,Służew nad Dolinką ez. I". Na etapie przygotowywania wniosku, Wykonawcy zostaną przekazane wytyczne dot. zagospodarowania działki wynikające z projektu mpzp, w celu analizy kierunków zagospodarowania tego terenu. Należy jednak mieć na uwadze, że projekt mpzp będzie jeszcze ulegał zmianom, dlatego wytyczne dotyczące planu mogą być wykorzystane tylko jako materiał pomocniczy i nie mogą być wykorzystywany w innych celach niż niniejsze zamówienie.
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji koncepcję zagospodarowania terenu, która będzie załącznikiem do wniosku o decyzję o warunkach zabudowy. Koncepcja powinna zawierać informacje niezbędne i wymagane do złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, a przy jej wykonaniu należy kierować się zasadą dobrego sąsiedztwa. Sposób opracowania i prezentacji koncepcji należy przygotować zgodnie z pkt. 2 wykazu załączników do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (wzór urzędowy). Koncepcja poprzedzona powinna być w szczególności:
a. analizą obszaru, zawierającą analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu,
b. pomiarem wysokości od górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki istniejącej zabudowy na sąsiednich działkach,
c. charakterystyką planowanej inwestycji, uwzględniającą w szczególności:
o linię zabudowy,
o wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki,
o szerokość elewacji frontowej,
o wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki,
o geometrię dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układu połaci dachowych),
o koncepcję architektoniczną.
5. Wykonawca pozyska:
a. dokumenty od gestorów sieci zaświadczające, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego,
b. wypisy z rejestru gruntów,
c. kopie map zasadniczych z katastru terenu, na którym położone są nieruchomości, w skali 1:500 lub 1:1000, w wielkości umożliwiającej wykonanie analizy obszaru.
6. Wykonawca ma obowiązek zmiany lub uzupełnienia wniosku, na wezwanie Zamawiającego, lub właściwego organu, w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego wezwania, bez dodatkowego wynagrodzenia, także w przypadkach, o którym mowa poniżej.
7. W przypadku gdy Wykonawca po sporządzeniu kompletnego wniosku o warunki zabudowy i złożeniu go, otrzyma wezwanie do uzupełnienia wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, przekaże to wezwanie do Zamawiającego wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami potrzebnymi do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia przez Zamawiającego.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu na własny koszt i ryzyko, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odrzucenia ich oferty, unieważnienia lub zakończenia postępowania przez Zamawiającego.
2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który sporządzi ofertę zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego, a w szczególności:
o w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w okresie prowadzenia działalności, wykonał co najmniej 3 zamówienia o analogicznym charakterze (tj. uzyskał decyzję o warunki zabudowy dla budynku wielorodzinnego
lub usługowego) do przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym zapytaniu ofertowym i przedstawi stosowne referencje,
o dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
o złoży wymagane dokumenty zgodnie z zapytaniem ofertowym,
o akceptuje warunki umowy określone w załączniku nr 2,
o wyraża zgodę na związanie ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert,
o posiada aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy w wysokości sumy gwarancyjnej co najmniej 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

Składanie ofert:
VI. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej zawierającej: formularz ofertowy.
2. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę, wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Ponadto oferta winna zawierać oświadczenie własne o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne w stosunku do ZUS oraz z podatkami w stosunku do Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy.
4. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i parafowane.
5. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. Oferentowi przysługuje prawo wycofania oferty na podstawie pisemnego oświadczenia.
VII. Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 21.09.2022 do godz. 15:00 w siedzibie Zarządu Mienia m.st
Warszawy przy Ul. Jana Kazimierza 62 pok. 401 (IV piętro sekretariat), w zamkniętej kopercie z podpisem
,,Zapytanie ofertowe na przygotowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Nie otwierać
do 21.09.2022 do godz. 15:00".
Nie podlegają rozpatrzeniu i uzupełnieniu oferty otrzymane po wymaganym terminie. Oferty takie zostaną
odrzucone.

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania zamówienia:
W terminie do 34 dni od podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji koncepcję, o których mowa w pkt. 11.1.4 wraz z projektem wniosku o wydanie warunków zabudowy.
W terminie do 14 dni roboczych Zamawiający zaakceptuje lub zgłosi uwagi do przedstawionej koncepcji. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego Wykonawca skoryguje koncepcję w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania uwag.
W terminie do 34 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcji, o której mowa powyżej, Wykonawca złoży do właściwego urzędu, kompletny wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, o których mowa w pkt. III.

Wymagania:
II. Tryb udzjelenia zamówienia:
1. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz.U. 2021 póz. 1129 z późn. zm.) na podstawie art. 2 ustawy.
2. W postępowaniu nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Postępowanie jest prowadzone na podstawie zasad określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy usługi.
4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, nie jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
IX. Informację dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria
wyboru podane w zapytaniu ofertowym, a zaoferowana kwota mieści się w kwocie posiadanej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru oferty za pomocą wiadomości przesłanych na wskazane adresy email lub za pomocą komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Zarządu Mienia m.st. Warszawy.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwość Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości szacunkowej zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić się do Wykonawcy
0 udzielenie wyjaśnień. W przypadku, gdy Zamawiający określił wartość zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego może żądać w toku wyjaśnień przedstawienia kosztorysu wykonawczego.
5. Nie podlegają rozpatrzeniu i uzupełnieniu oferty niekompletne, niespełniające warunków określonych niniejszym zapytaniem lub zawierające omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić jako oczywiste omyłki rachunkowe. Oferty takie zostaną odrzucone.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji w toku oceny
1 badania ofert.
7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:
o nie złożono żadnej oferty lub złożone oferty są niezgodne z treścią zaproszenia,
o cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał wydatkować na realizację zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do oceny najkorzystniejszej oferty,
o wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
o postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy lub prawidłową jej realizację.
b) zakończenia postępowania w całości lub części, na każdym etapie bez podania przyczyn,
c) przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Uwagi:
VIII. Kryteria oceny ofert:
Cena: 100%

Kontakt:
X. Postanowienia końcowe:
1. Dodatkowych informacji udziela Pani Agnieszka Rybka (w godz. 8 -16;00, w dniach od poniedziałku do piątku) nr telefonu kontaktowego 22-277-03-15, e-mail: arybka@zmw.waw.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.