Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie płyt żelbetowych pod następujące elementy instalacji zbiornikowej gazu płynnego

Przedmiot:

Wykonanie płyt żelbetowych pod następujące elementy instalacji zbiornikowej gazu płynnego

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: ELEWARR Sp. z o.o. Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach
ul. Bielska 2a
09-412 Proboszczewice
powiat: płocki
691958043, 243675263, 242612401, 242612238, fax.: 243675262,
proboszczewice@elewarr.com.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Proboszczewice
Wadium: ---
Nr telefonu: 691958043, 243675263
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
NA WYKONANIE FUNDAMENTÓW POD ELEMENTY
INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ GAZU PŁYNNEGO NA
TERENIE
ELEWATORA ZBOŻOWEGO W WĄBRZEŹNIE
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (zgodnie z posiadanymi rysunkami wykonania płyty) dwóch płyt żelbetowych pod następujące elementy instalacji zbiornikowej gazu płynnego:
? zbiorniki naziemne - płyta żelbetowa o wymiarach: szerokość 15,0m, długość 6,0m, grubość 0,3m.
? kontener kotłowni technologicznej - płyta żelbetowa o wymiarach: szerokość 3,0m, długość 2,0m, grubość 0,3m.
Fundamenty należy wykonać z betonu klasy C-16/20 na istniejącym podłożu betonowym z zastosowaniem zbrojenia krzyżowego ?12mm o rozstawie prętów co 20cm. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z użyciem własnych zasobów, materiałów oraz narzędzi.
Na wykonane prace wykonawca udzieli minimum 2-letniej gwarancji.

Otwarcie ofert: 9. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.09.2022. o godz. 11:00 w siedzibie Oddziału Spółki w Nowych Proboszczewicach, Ul. Bielska 2a, 09-412 Proboszczewice.

Składanie ofert:
8. Sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć listownie (data wpływu oferty) lub osobiście w siedzibie Oddziału Spółki w Nowych Proboszczewicach, Ul. Bielska 2a, 09-412 Proboszczewice. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,oferta na wykonanie fundamentów nie otwierać przed: 22.09.2022. godz. 10:00". Na kopercie poza dopiskiem jw. należy umieścić nazwę i adres oferenta. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 22.09.2022r. o godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Miejsce i termin realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest elewator zbożowy w Wąbrzeźnie przy Ul. W. Kętrzyńskiego 121.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 07 października 2022.

Wymagania:
4. Wizja lokalna
Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w wizji lokalnej należy kierować na adres e-mail: proboszczewice@elewarr.com.pl (z dopiskiem ,,WIZJA LOKALNA") wraz z podaniem danych osobowych, tj. imię i nazwisko, nazwa i adres Wykonawcy oraz nr telefonu kontaktowego.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym- Zamawiający nie precyzuje warunku
udziału w tym zakresie;
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie;
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie;
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
6. Wymagane od Wykonawców oświadczenia oraz dokumenty:
6.1. Ofertę wraz z oświadczeniem dotyczącym spełnienia warunków w postępowaniu na załączonym do Zapytania ofertowego druku.
6.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem" przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie np. brak potwierdzenia kopii przez uprawnione osoby do reprezentacji wykonawcy, spowoduje odrzucenie oferty.
7. Wymagania dotyczące oferty:
Oferta musi być sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego i złożona zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu. Musi być czytelna i odpowiadać treści zapytania ofertowego. Oferta powinna zawierać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia (plus podatek VAT) wyrażoną w PLN oraz nazwę i adres siedziby wykonawcy. W zaoferowanej cenie należy ująć wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia naliczone zgodnie z obowiązującymi na dzień składania ofert przepisami oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów Formularza, bez których realizacja przedmiotu zamówienia byłaby niemożliwa. Nie dopuszcza się w Zapytaniu możliwości składania ofert częściowych, tzn. oferujących realizacje jedynie części przedmiotu zamówienia oraz składania więcej niż jednej oferty przez jednego wykonawcę. Oferty takie nie będą rozpatrywane.
10. Kryterium oceny ofert:
Oferty oceniane będą wg kryterium najniższej ceny. Waga oceny: 100% cena.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.
Zamawiający w zakresie udzielania zamówień nie podlega obowiązkowi stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), a uczestnikom postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przywołanej ustawie.
11. Płatność za zamówienie zostanie zrealizowana w następujący sposób:
Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury VAT, protokołu odbioru podpisanego przez obie strony w ciągu 14 dni od daty otrzymania tych dokumentów przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy
12. Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert.

Kontakt:
Wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia udziela Robert Polcyn tel.: 691958043, e-mail: rpolcyn@elewarr.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.