Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
935z dziś
5749z ostatnich 7 dni
21765z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup wentylatorów EBM PAPST

Przedmiot:

Zakup wentylatorów EBM PAPST

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Enea Ciepło sp. z o.o
ul. Warszawska 27
15-062 Białystok
powiat: Białystok
tel. 85 654 9974
elzbieta.rusilowska@enea.pl
https://enea-cieplo.logintrade.net/zapytania_email,1429745,70f719560adb844f1338e40070a48cf1.html
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 85 654 9974
Termin składania ofert: 2022-09-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup wentylatorów EBM PAPST 4656ZH 230VAC/50Hz szt 20
Treść zapytania:
Białystok, dn. 14.09.2022
Sygn. postępowania: OZ/261/ER/D/307/2/22
ZAPYTANIE OFERTOWE (RFX)
1. WPROWADZENIE:
Niniejsze zapytanie jest podstawą do złożenia Ofert.
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie w trybie Zapytania Ofertowego (RFX) prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny Regulamin Udzielania Zamówień i Zawierania Umów (Regulamin) Zamawiającego, dla którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1) DOSTAWA pn.: Zakup wentylatorów EBM PAPST 4656ZH 230VAC/50Hz szt 20
Opis pozycji Ilość J/M mag.
Wentylator EBM PAPST 4656ZH 230VAC/50Hz
20 szt

Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Zakup wentylatorów EBM PAPST 4656ZH 230VAC/50Hz 20 szt. -
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup wentylatorów EBM PAPST 4656ZH 230VAC/50Hz szt 20"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:

Dokument nr: Z201/311365, OZ/261/ER/D/307/2/22

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://enea-cieplo.logintrade.net/zapytania_email,1429745,70f719560adb844f1338e40070a48cf1.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
15- 09- 2022 10: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
20- 09- 2022 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
16- 09- 2022 12: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://enea-cieplo.logintrade.net/zapytania_email,1429745,70f719560adb844f1338e40070a48cf1.html

Wymagania:
4. OFERTY CZĘŚCIOWE:
Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert częściowych.
5. OFERTY WARIANTOWE I RÓWNOWAŻNE:
Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert wariantowych i Ofert równoważnych.
6. TERMINY REALIZACJI:
1) rozpoczęcie wykonywania Przedmiotu Zamówienia - od dnia otrzymania zamówienia
2) zakończenie wykonywania Przedmiotu Zamówienia - do 15.10.2022r.
3) w przypadku niedotrzymania terminu dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 30% łącznej wartości brutto zamówienia.
7. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU:
1) O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
b. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
c. posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, przy uwzględnieniu obowiązujących w Spółce lub Grupie ENEA aktów wewnętrznych,
w szczególności ,,Procedury weryfikacji kontrahentów w Grupie ENEA"
d. posiadania zdolności technicznej i zawodowej niezbędnej do wykonania Zamówienia;
oraz Wykonawcy, którzy nie zostali wpisani na listę o jakiej mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022r., poz. 835), oraz w stosunku do, których nie zachodzą przesłanki o jakich mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022r., poz. 835).
8. W POSTĘPOWANIU:
1) Korespondencja z Wykonawcami prowadzona jest za pośrednictwem platformy LOGINTRADE (RFX).
2) Za pośrednictwem platformy LOGINTRADE (RFX) Wykonawca składa następujące dokumenty:
a. Formularz Ofertowy
b. Inne dokumenty np. atesty, certyfikaty, karty charakterystyki produktu (jeżeli występują)
c. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy)
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1) Ofertę należy złożyć wg wzoru Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
2) Formularz Ofertowy wraz z załącznikami składa się w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, a w przypadku gdy Wykonawca nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego, składa skan Formularza Ofertowego wraz z załącznikami opatrzone podpisem tradycyjnym w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką).
3) Dokument pod nazwą Formularz Cenowy, Wykonawca zobowiązany jest również złożyć
w wersji edytowalnej.
10. CENA OFERTOWA (CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA):
1) W Ofercie Wykonawca poda Cenę Ofertową w zł w następującym układzie:
a. Cena Ofertowa netto (wartościowo),
b. Podatek VAT (wartościowo,
c. Cena Ofertowa brutto (wartościowo i słownie)
11. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca jest związany Ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania Ofert.
12. GWARANCJA: minimum 12 m-cy
13. OCENA OFERT:
1) Kryterium oceny Ofert
a. Cena: 100%
2) Jeżeli Wykonawca, którego Najkorzystniejsza Oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy Zamawiający może wybrać Najkorzystniejszą Ofertę, najwyżej ocenioną spośród pozostałych Ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
14. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:
Elżbieta Rusiłowska , tel. 85 654 9974, elzbieta.rusilowska@enea.pl
15. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Termin zakończenia przyjmowania Ofert: 20.09.2022, godz.:10.
16. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Formularz Ofertowy z załącznikami - platforma LOGINTRADEhttp://www.logintrade.pl - po uprzedniej rejestracji Wykonawcy (w przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie Oferty, kontakt z obsługą platformy LOGINTRADE: +48 71 787-35-34; +48 71 787-37-27; +48 71 787-37-57; e-mail:helpdesk@logintrade.net).
17. WARUNKI PŁATNOŚCI / KARY UMOWNE:
1) Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na wystawionej przez siebie fakturze numeru umowy/zamówienia zakupu nadanego w rejestrze ENEA Ciepło sp. z o.o.
2) Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę na adres Zamawiającego, płatne na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.
3) Termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie dochowany, gdy w ostatnim dniu tego terminu nastąpi obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4) Za prawidłowo wystawioną fakturę strony uznają dokument wystawiony zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, który obowiązkowo będzie zawierał poniższe informacje:
b. numer umowy;
c. numer zamówienia zakupu IFS;
d. imię i nazwisko zleceniodawcy;
5) Faktury, o których mowa w ust. powyżej będą wystawiane w następujący sposób:
Nabywca:
Enea Ciepło Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
Ul. Warszawska 27
15-062 Białystok
NIP: 5420201908
Odbiorca:
Enea Ciepło Sp. z o.o.
Oddział Elektrociepłownia Białystok z siedzibą w Białymstoku
Ul. Gen. Władysława Andersa 15
15-124 Białystok
i kierowane przez Wykonawcę na następujący adres:
ENEA Ciepło Sp. z o.o.,
Centrum Zarządzania Dokumentami,
ul. Zacisze 28,
65-775 Zielona Góra.
6) Dopuszcza się przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres:faktury.elektroniczne@enea.pl w dowolnym formacie elektronicznym, w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury). Jeśli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur - nie przesyła w takim wypadku wersji papierowej dokumentu.
7) Błędnie wystawiona faktura lub wystawiona w sposób sprzeczny z warunkami Umowy nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku zapłaty.
8) W przypadku niedotrzymania terminu dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 30% łącznej wartości brutto zamówienia. W przypadku odstąpienia od zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto zamówienia (przez wartość brutto zamówienia Strony traktują łączna wartość wszystkich dostaw określonych
w zamówieniu).
9) Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
10) Zakazuje się dokonywania przez Wykonawcę cesji należności wynikających z niniejszego zamówienia na rzecz osób trzecich.
18. PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania Ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania Ofert. Udzielenie odpowiedzi później niż na 3 dni przed upływem terminu składania Ofert dopuszczalne jest pod warunkiem przedłużenia tego terminu. Przedłużenie terminu składania Ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie Zapytania Ofertowego. Wyjaśnienia będą publikowane na Platformie Zakupowej Zamawiającego.
2) W przypadku wpływu pytań ze strony Wykonawców dotyczących Zapytania Ofertowego po upływie terminu, w którym Zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi wskazanego w pkt 1), Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
19. UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW LUB ZŁOŻENIE WYJAŚNIEŃ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
1) Zamawiający wzywa Wykonawców którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń
i dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie Postępowania.
2) Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego,
3) W toku rozpatrywania ważnych Ofert, jeżeli jest to konieczne ze względu na potrzebę uzyskania wyjaśnień do złożonych Ofert, wybór Wykonawcy można poprzedzić wyjaśnieniami potwierdzonymi na piśmie z dowolna liczba Wykonawców. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany ceny lub innych danych będących przedmiotem oceny Oferty.
20. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PODMIOTÓW TRZECICH:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w Postępowaniu albo do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia Umowy. W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców dokumenty i oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w Postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.
21. WYKLUCZENIE WYKONAWCY:
1) Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia w następujących przypadkach:
a. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert uniemożliwił lub odmówił zawarcia umowy w sprawie Zamówienia po wyborze jego Oferty przez Zamawiającego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
b. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert nie wykonał przedmiotu Zamówienia na rzecz Zamawiającego lub wykonał go nienależycie, a w ramach działań naprawczych nie doprowadził przedmiotu Zamówienia do stanu zgodności z umową lub nie naprawił powstałej w ten sposób szkody, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
c. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy doprowadził do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy w sprawie Zamówienia;
d. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert dopuścił się poważnych naruszeń ,,Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA" albo dopuścił się innych naruszeń postanowień ,,Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA", a w ramach działań naprawczych nie doprowadził do ich usunięcia;
e. w sposób inny niż wskazany w lit. a - d w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania Ofert wyrządził Zamawiającemu szkodę w związki z realizacją Zamówienia, której to szkody nie naprawił w ramach podjętych działań naprawczych;
f. został wpisany do Rejestru Wykonawców Wykluczonych zgodnie z ,,Zasadami dokonywania oceny Wykonawców w Obszarze Zakupowym Zakupy Ogólne w Grupie ENEA";
g. gdy otwarto jego likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
h. gdy doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie Postępowania
o udzielenie tego Zamówienia, a spowodowane tym zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w tym Postępowaniu. Przed wykluczeniem Wykonawcy Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygotowanie Postępowania o udzielenie Zamówienia nie zakłóci konkurencji;
i. gdy Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne Oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te Oferty niezależnie od siebie;
j. gdy naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania Ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
k. jeżeli złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik Postępowania;
l. gdy nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu.
2) Zgodnie z przepisem art. 7 ust.9 w związku z art.7 ust.1-8 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022r., poz. 835) (zwana dalej: ,,Ustawą") z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
2.1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 765/2006", i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 269/2014", albo wpisanego na listę o jakiej mowa w art. 2 Ustawy na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
2.2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę o jakiej mowa w art. 2 Ustawy rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
2.3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę o jakiej mowa w art. 2 Ustawy lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę o jakiej mowa w art. 2 Ustawy na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy.
3. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 23.2 powyżej, z zastrzeżeniem uregulowań o jakich mowa w art. 22 Ustawy, zgodnie z którym przepisy art. 7 Ustawy oraz środek, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy, stosuje się również do postępowań o udzielenie zamówienia oraz konkursów wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie Ustawy, z tym że:
3.1. okres wykluczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2 Ustawy, rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie Ustawy;
3.2. Zamawiający dostosowuje dokumentację zamówienia lub regulamin konkursu w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie Ustawy.
4 W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie okoliczności o jakich mowa w ust. 2, powyżej Zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub ofertę takiego Wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim Wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
5 Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia rozumie się odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji.
6 W przypadku, gdy Wykonawca zostanie wykluczony z Postępowania na podstawie przesłanek
o których mowa w pkt 1) lit. a - d Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w Postępowaniu na okres 36 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia.
7 Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni
z Postępowania, podając uzasadnienie.
8 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
22. ODRZUCENIE OFERT:
1) Zamawiający odrzuca Ofertę w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia, jeżeli:
a. nie odpowiada wymaganiom określonym w Zapytaniu Ofertowym pomimo wezwania Wykonawcy do uzupełnienia Oferty lub poprawienia błędów w Ofercie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;
b. Wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunków udziału w Postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia z udziału
w Postępowaniu lub innych dokumentów lub oświadczeń;
c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia, a Wykonawca nie przedstawił w wyznaczonym terminie wyjaśnień potwierdzających, że Oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny;
e. została złożona po terminie składania Ofert;
f. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie innej omyłki polegające na niezgodności Oferty z Zapytaniem Ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści Oferty.
g. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania Ofertą po otrzymaniu wniosku Zamawiającego o przedłużenie tego terminu;
h. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego Oferty po upływie terminu związania Ofertą.
2) Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o odrzuceniu Oferty, podając uzasadnienie.
3) Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze na rozstrzygnięcie Postępowania.
23. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
1) Zamawiający może unieważnić Postępowanie o udzielenie Zamówienia, jeżeli:
a. nie złożono żadnej Oferty lub nie złożono żadnej Oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b. cena Najkorzystniejszej Oferty, pomimo przeprowadzenia negocjacji lub aukcji elektronicznej, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie Zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny Najkorzystniejszej Oferty;
c. Kierownik Zamawiającego nie zatwierdził przedstawionej mu rekomendacji wyboru Najkorzystniejszej Oferty;
d. wystąpiły inne istotne okoliczności powodujące, że prowadzenie Postępowania lub realizacja Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
e. wystąpiły inne uzasadnione przyczyny.
2) W przypadku unieważnienia Postępowania Zamawiający powiadamia na piśmie wszystkich Wykonawców, którzy uczestniczyli w Postępowaniu.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Postępowania bez podania przyczyny.
24. POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE:
1) Zamawiający przewiduje Postępowanie Uzupełniające prowadzone z Wykonawcami, którzy złożyli Oferty niepodlegające odrzuceniu.
2) Zamawiający do Postępowania Uzupełniającego zaprosi nie więcej niż trzech Wykonawców, którzy złożyli następujące po sobie Najkorzystniejsze Oferty.
3) Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu ostatecznej oceny Ofert wyznaczy termin przeprowadzenia Postępowania Uzupełniającego.
4) Postępowanie Uzupełniające przeprowadzane będzie z Wykonawcami, których Oferty zostały najwyżej ocenione na podstawie kryteriów przyjętych w Postępowaniu.
5) Postępowanie Uzupełniające prowadzone będzie według następujących zasad:
a. Postępowanie Uzupełniające będzie prowadzone w formie: negocjacji: osobiste, telefonicznie, mailowe lub aukcji elektronicznej;
b. Negocjacje mogą przebiegać w dowolnej liczbie rund negocjacyjnych określonych przez Zamawiającego,
c. Aukcja elektroniczna będzie przeprowadzona za pośrednictwem platformy LOGINTRADE;
d. Zamawiający drogą elektroniczną, zaprosi Wykonawców do Postępowania Uzupełniającego informując ich o dacie, lokalizacji i formie jego prowadzenia;
e. Okoliczność przeprowadzenia negocjacji (po zakończeniu każdej rundy negocjacyjnej) zostanie udokumentowana w formie protokołu z negocjacji, który podpisują osoby biorące udział w negocjacjach;
f. jeżeli Postępowanie Uzupełniające prowadzone będzie w formie aukcji elektronicznej zostanie sporządzony raport z aukcji wygenerowany za pośrednictwem Platformy Zakupowej;
g. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej aukcji elektronicznej nie uzyskano obniżenia ceny pierwotnych Ofert, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje z tym Wykonawcą, który złożył Najkorzystniejszą Ofertę przed przeprowadzeniem aukcji.
h. cena Oferty lub inne kryteria oferowane podczas Postępowania Uzupełniającego przez Wykonawcę muszą być nie gorsze niż te zaoferowane w pierwotnej Ofercie;
6) Postępowaniu Uzupełniającemu nie podlegają:
a. wielkość i zakres przedmiotu Zamówienia;
b. termin realizacji Zamówienia, jeśli wpływa na zakres i wielkość przedmiotu Zamówienia.
7) Aukcja elektroniczna przeprowadzona zostanie zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku do Zapytania.
8) Zakończenie Postępowania Uzupełniającego nie jest równoznaczne z wyborem Najkorzystniejszej Oferty ani z przyjęciem Oferty złożonej przez Wykonawcę.
25. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - KONTRAHENCI* ORAZ OSOBY FIZYCZNE, KTÓRYCH DANE OSOBOWE ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE ZAMAWIAJĄCEMU W ZWIĄZKU Z PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIEM
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Ciepło spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Warszawska 27; 15-062 Białystok, na rzecz której świadczy Pan / Pani / dostawy, usługi, roboty budowlane.
Stosowne informacje znajdują się pod linkiem:https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/enea-cieplo/obowiazek-informacyjny
26. KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA
1) Wykonawca zaakceptuje zapisy klauzuli antykorupcyjnej o następującej treści:
2) Wykonawca oświadcza, że w relacjach z Enea Ciepło Sp. z o.o.:
a. zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów antykorupcyjnych;
b. nie będzie podejmował jakichkolwiek działań, które miałyby na celu wpłynięcie na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia lub wynik takiego postępowania oraz realizacje zamówienia w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami;
c. nie będzie żądał, proponował, przyjmował oraz wręczał jakichkolwiek korzyści (zarówno osobistych jak i majątkowych) celem wywarcia korupcyjnego wpływu na decyzje, czy wykonywanie czynności służbowych przez osoby/podmioty zaangażowane w proces realizacji zamówienia;
d. żadna część wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówienia nie będzie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania przez Wykonawcę korzyści majątkowych lub/i osobistych przez żadną ze stron;
e. w dniu złożenia oferty nie pozostaje (zgodnie z jego najlepszą wiedzą) w konflikcie interesów mającym lub potencjalnie mogącym mieć wpływ na sposób wykonywania obowiązków umownych, jak również nie są mu znane żadne inne okoliczności mogące wpłynąć na jego rzetelność, bezstronność i jakość wykonywanych dostaw, prac lub usług."
27. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli Oferty, o wyniku zakończonego Postępowania.
28. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (RFX)
1) Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Elżbieta Rusiłowska
tel:
e-mail: elzbieta.rusilowska@enea.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.