Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa placu zabaw

Przedmiot:

Budowa placu zabaw

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina i Miasto Przysucha
Plac Kolberga 11
26-400 Przysucha
powiat: przysuski
tel. 0 48 675 22 19, fax. 0 48 675 21 06,
sekretariat@qminaprzysucha.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Przysucha
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel. 0 48 675 22 19,
Termin składania ofert: 2022-09-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710)
3.Nazwa zamówienia: Budowa placu zabaw na działce nr 605 w miejscowości Głęboka Droga
3.1.Zakres zamówienia obejmuje budowę placu zabaw na działce nr 605 w miejscowości Głęboka Droga składającego się z jednego urządzenia rekreacyjnego wydzielonego od pozostałej części terenu panelowym ogrodzeniem o wysokości 1,0 m ze strefą bezpieczeństwa z piasku płukanego
0 grubości 20 cm. Urządzenie rekreacyjne złożone z zjeżdżalni HDPE z (dodatkowymi) stabilizującymi podporami ze stali nierdzewnej, dach z HDPE, ścianka wspinaczkowa z HDPE, bezpieczne uchwyty HDPE, sklep z markizą z HDPE, zaślepki dwuczęściowe z HDPE, chorągiewka z HDPE, drabinka pochyła ze szczeblami ze stali nierdzewnej, siatka ze wzmocnionej liny, pręt balustradowy ze stali nierdzewnej, drążek gimnastyczny ze stali nierdzewnej, łączniki narożne wykonane ze stali nierdzewnej 2,5 mm, kotwy kątowe wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.
3.2.Zamówienie należy wykonać, zgodnie ze złożoną ofertą, zasadami wiedzy technicznej
1 sztuki budowlanej.
3.3.Zamówienie obejmuje również roboty towarzyszące oraz tymczasowe nieobjęte opisem przedmiotu zamówienia, a konieczne do uwzględnienia ze względu na przepisy prawa oraz ich prawidłowego ukończenia (np.: uporządkowanie terenu po zakończeniu robót itp.). 3.4.Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów zakupionych i dostarczonych przez Wykonawcę, urządzenia zabawowe fabrycznie nowe, nieużywane dotychczas, pozostające wolne od wad fizycznych i prawnych, wolne od praw osoby trzecie, nie są przedmiotem żadnego postępowania lub zabezpieczenia i posiadają wymagane prawem certyfikaty oraz spełniają
wymagania bezpieczeństwa i jakości zawarte w normach.
3.5.Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymaganiom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz, 1333 ze zm.).
3.6.Zakres obowiązków wykonawcy określa wzór umowy będący załącznikiem do zapytania ofertowego.

Dokument nr: ZPI.271.79.2022.MF

Otwarcie ofert: 12.1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2022 r. godz. 12.15.

Składanie ofert:
11.Sposób składania ofert.
11.1.Ofertę należy złożyć zgodnie z załączonym wzorem - Załącznik nr 2 w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy i Miasta w Przysusze, Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha pok. nr 11 (sekretariat) Oferta wraz załącznikami powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie. Na kopercie powinien być umieszczony napis: Oferta na: Budowa placu zabaw na działce nr 605 w miejscowości Głęboka Droga Nr ref.: ZPI.271.79.2022.MF lub przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@qminaprzysucha.pl podając nazwę zamówienia i jego nr referencyjny. 11.2.TERMIN SKŁADANIA ofert: do 16.09.2022 r. godz. 12.00, w przypadku ofert przesłanych pocztą (kurierem) decyduje data i godz. wpływu do Zamawiającego.
11.3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Bez otwierania zostaną zwrócone oferentowi. 12.Termin otwarcia ofert.

Miejsce i termin realizacji:
4.Termin realizacji zamówienia - 30.09.2022 r.

Wymagania:
2.Tryb udzjelenia zamówienia publicznego.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Przysucha wprowadzonym Zarządzeniem nr 32/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 16.03.2021 roku zmienionego Zarządzeniem nr 82/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 05 sierpnia 2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 22/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 18 lutego 2022 roku dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pktl ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710).
S.Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
6.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7.Wymagania dotyczące gwarancji jakości i rękojmi za wady:
Zamawiający wymaga udzjelenia gwarancji jakości na wykonane prace na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.
8.Warunki udziału w postępowaniu i otrzymania zamówienia.
8.1.Posiadanie odpowiednich uprawnień oraz dysponowania osobami posiadającymi stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie do realizacji zamówienia. 8.2.Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 8.3.Złożenie najkorzystniejszej cenowo oferty zgodnie z wymogami Zamawiającego.
10.Istotne postanowienia umowy jaka zostanie zawarta z wykonawcą:
Wzór umowy - załącznik nr 1.
13.2.Informację o wyborze wykonawcy zamawiający przekaże wykonawcom drogą elektroniczną.
14.Unieważnienie postępowania.
14.1.Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:
1)nie zostanie złożona żadna oferta,
2)wszystkie złożone oferty będą podlegały odrzuceniu,
3)cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną będą przewyższały kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty,
4)wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie zamawiającego czego nie można było wcześnie przewidzieć,
5)postępowanie będzie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego,
14.2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty niezwłocznie zawiadamiając wykonawców.
14.3.Zamawiający może unieważnić postępowanie przed upływem terminu do składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Uwagi:
9.Kryteria oceny ofert. Cena oferty: 100 %.
13.0cena ofert.
13.1.Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium cena oferty - 100 %.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.