Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4672z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i montaż szlabanu wjazdowego

Przedmiot:

Zakup i montaż szlabanu wjazdowego

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Kaliski
Plac Świętego Józefa 5
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
62 50 14 200, fax. 62 75 72 622
administracyjny@powiat.kalisz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: 62 50 14 200, fax. 6
Termin składania ofert: 2022-09-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. ,,Zakup i montaż szlabanu wjazdowego" w ramach zadania pn. ,,Zakup i montaż szlabanu
wjazdowego wraz z zagospodarowaniem placu manewrowego przed Budynkiem
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kaliszu".
Budynek Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Ul. Kolegialna 4, wpisany jest do rejestru
zabytków jako budynek dawnego kolegium jezuickiego, skrzydło zachodnie, ob. Urząd
Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, nr rejestru zabytków: 70/A [105/A].
Szczegółowy zakres prac określa kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 oraz
dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia wykonane zostaną m.in.:
1) zakup, dostawa oraz montaż szlabanu wjazdowego, montowanego na dedykowanym
fundamencie,
2) rozbudowa istniejącej rozdzielnicy elektrycznej,
3) wykonanie instalacji zasilającej urządzenia technologiczne.
Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie
wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) oraz innych przepisów, o ile
mają zastosowanie.
Prace przygotowawcze (m.in. zabezpieczenie miejsca robót, ustawienie urządzeń
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia), Wykonawca wykona we własnym
zakresie i na własny koszt.
Wykonawca utrzyma ład i porządek na terenie robót, a po ich zakończeniu usunie
urządzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawi cały teren czysty i nadający się
do użytkowania.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca we własnym zakresie zapewnił składowanie
i sprzątanie odpadów.
Od daty rozpoczęcia robót do daty obioru końcowego (bez uwag), Wykonawca będzie
odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane
do realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie prac przez osoby
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (posiadające uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem
zamówienia bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz stosowne kwalifikacje do kierowania
robotami budowlanymi w obiektach wpisanych do rejestru zabytków [zgodnie z art. 37c
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021r.
poz. 710 ze zm.)].
2/410. Szczegółowe wymagania dotyczące prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych oraz terminów wiążących przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz
szczególne warunki prowadzenia robót budowlanych określa pozwolenie nr 438/2022/A
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowiące załącznik nr 4,
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z w/w dokumentem.
11. Przedmiotowa inwestycja znajduje się na zabytkowych terenach, wpisanych do rejestru
zabytków, w związku pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków
należy
przestrzegać
art.
31
ustawy
o
ochronie
zabytków
i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz.U. z 2022r. poz. 840). Z uwagi na
powyższe obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie przeprowadzenia badań
archeologicznych.

Dokument nr: AD.272.18.2022

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać na adres e-mail: administracyjny@powiat.kalisz.pl do dnia
20 września 2022 r., do godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
Zamawiający dopuszcza rozszerzenie zakresu przedmiotu umowy do wysokości 10%
ogólnej wartości zamówienia.
PODWYKONAWCY
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia
Podwykonawcom. Brak wskazania Wykonawcy w ofercie w zakresie podwykonawstwa, uważa
się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału Podwykonawców
i nie ma możliwości zgłoszenia Podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
KRYTERIUM WYBORU
Najniższa cena - 100%
SPOSÓB ZAPŁATY
Szczegółowe informacje dotyczące zapłaty wynagrodzenia zawarte są w załączniku nr 6 do
niniejszego zapytania ofertowego pn. ,,Istotne postanowienia umowy"
WYMAGANE DOKUMENTY
Wykonawca sporządza ofertę na Formularzu ofertowym (wg załącznika nr 1). Ponadto
Wykonawca powinien dołączyć:
1) kosztorys ofertowy z cenami netto za wykonanie robót w poszczególnych pozycjach.
Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy ściśle wg załącznika nr 2, przy zachowaniu tej
samej kolejności pozycji, tych samych opisów robót w poszczególnych pozycjach i ilości
przyjętych robót. Cena ofertowa obliczona kosztorysem ofertowym będzie zawierać
wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Kosztorys należy
tak sporządzić, aby cena końcowa odpowiadała cenie oferty.
2) uprawnienia budowlane do prowadzenia robót budowlanych bez ograniczeń oraz
stosowne kwalifikacje do prowadzenia robót budowlanych w obiektach wpisanych do
rejestru zabytków [zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021r. poz. 710 ze zm.)].
3) pełnomocnictwo, w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika.
Dokumenty muszą być aktualne, czyli powinny odzwierciedlać rzeczywisty, nadal utrzymujący
się stan faktyczny i prawny.
Powyższe dokumenty przesłane drogą elektroniczną powinny być ,,skanami" dokumentów
z podpisami i pieczątkami.
3/4X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z wymaganiami zapytania ofertowego.
Wykonawca przedłoży ofertę wypełniając druk formularza oferty (zał. nr 1), kosztorysu
ofertowego (zał. nr 2), oraz dołączy stosowne uprawnienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na
każdym jego etapie bez podania przyczyny.
Zamawiający dopuszcza zmianę warunków udziału w postępowaniu
Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z treścią zapytania ofertowego.

Uwagi:
Inspektor ochrony danych.
Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować telefonicznie 62 501 42 33 lub
poprzez e-mail: iod@powiat.kalisz.pl.
3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest:
1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
2) Regulamin udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane
w Starostwie Powiatowym w Kaliszu.
4. Kategorie danych osobowych i ich źródło pozyskania.
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych: nazwa firmy,
imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Państwa dane osobowe pochodzą
ze źródeł publicznie dostępnych - strony internetowe.
5. Odbiorcy danych osobowych.
1) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o:
a) przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
b) przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
c) przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych i wobec Zamawiającego.
2) Odrębną kategorią odbiorców danych zawartych w dokumentach związanych
z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którym administrator
zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnionych przez nie systemów
informatycznych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak
wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług
wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
3) Dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż
co do zasady postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego jest jawne.
6. Okres przechowywania danych.
Dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia
publicznego będą przechowywane przez czas trwania umowy, a następnie przez okres
przechowywania dokumentacji postępowania lub umowy zgodnie z właściwą kategorią
archiwalną, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres
w jakim Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku
z uzyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
7. Prawa osób, których dane dotyczą.
Na zasadach określonych przepisami RODO* w odniesieniu do danych osobowych
pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
1/4- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, z tym, ze skorzystanie z tego
prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
w ramach sprawowania władzy publicznej,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą
wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawo, w szczególności nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środkami ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowy, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający powiadomi uczestników
postępowania o wyborze Wykonawcy.
2. Oferty po upływie terminu składania ofert nie będą podlegały ocenie.
3. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę
(firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy,
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli
oferty.

Kontakt:
KONTAKT
Osoby upoważnione do kontaktu:
Marek Kędzierski tel.: 62 5014284
e-mail: administracyjny@powiat.kalisz.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.