Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
962z dziś
5593z ostatnich 7 dni
21808z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie koncepcji zagospodarowania skweru

Przedmiot:

Opracowanie koncepcji zagospodarowania skweru

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kielce Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Strycharska 6
25-659 Kielce
powiat: Kielce
41 36 76 634
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: 41 36 76 634
Termin składania ofert: 2022-09-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty
Urząd Miasta Kielce, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: ,,Skwer - ogród z elementami sensorycznymi" realizowanego w ramach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego (identyfikator zadania DI15) na działce o nr ewid. 869/28 obręb 0007 w Kielcach przed Miejską Biblioteką Publiczną filia nr 11.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
A. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji zagospodarowania skweru wraz z dokumentacją projektową umożliwiającą zgłoszenie zamiaru robót budowlanych (PZT) oraz umożliwiającą zlecenie i zrealizowanie w oparciu przygotowaną dokumentację prac polegających na wykonaniu skweru.
1. Teren opracowania obejmuje działkę o nr ewid. 869/28 obręb 0007 oraz sąsiadujące z działką fragmenty działek o nr ewid. 869/29, 869/17, 869/18 i 869/33 obręb 0007 w Kielcach (w zakresie niezbędnym do zaprojektowania i realizacji skweru - ogród z elementami sensorycznymi w sposób spójny z otoczeniem) tj. teren położony na południe od budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej filia nr 11, Ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53.
Obszar opracowania na zdjęciach ukośnych:
https://ukosne.kielce.eu
Obszar opracowania na Geoportalu Kielce: https://gis.kielce.eu/?permalink=72569500
Teren opracowania stanowi własność Gminy Kielce, nie jest objęty MPZP. Obszar jest zagospodarowany i użytkowany jako teren zieleni towarzyszącej dawnemu budynkowi szkoły podstawowej (obecnie biblioteka publiczna) oraz zabudowie mieszkaniowej. Obiekt nie jest wpisany do rejestru/ewidencji zabytków, nie jest objęty formami ochrony przyrody. Na obszarze opracowania znajdują się sieci uzbrojenia terenu (m.in. kanał ciepłowniczy niskiego ciśnienia, kanalizacja sanitarna i deszczowa, gazociąg niskiego ciśnienia oraz sieć elektryczna niskiego napięcia zasilająca oświetlenie parkowe) zgodnie z załączoną mapa zasadniczą. Nie przewiduje się zmian i ingerencji w istniejące sieci uzbrojenia terenu w ramach dokumentacji objętej zaproszeniem do złożenia oferty.
B. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z potrzebami Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem jego przeznaczenia i przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, w szczególności z:
- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 290 ze zmianami);
- Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zamianami);
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1422, ze zmianami);
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. Uzgadnianie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.z2021 r., poz. 1722);
- Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062);
- Standardami dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych, Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 28/2019 r. Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 stycznia 2019 r.;
- Standardami dotyczącymi zieleni https://kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/nasze-miasto/srodowisko/zielen-miejska/standardy-dotyczace-zieleni.html obowiązującymi w Kielcach;
- założeniami wynikającymi z Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Kielce do roku 2030 (http://www.um.kielce.pl/materialy informacyjne i oceny/plan-adaptacji-do-zmian-klimatu/);
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609, ze zm.);
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458)
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w oparciu o obowiązujące i ukazujące się na bieżąco akty prawno - administracyjne w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, najbardziej aktualne opracowania i dokumenty.
C. Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób zgodny z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).,
Do obowiązków Wykonawcy należy również:
1. Pozyskanie we własnym zakresie przez Wykonawcę, danych koniecznych do realizacji umowy (Zamawiający udostępni wykonawcy wektorową mapę zasadnicza obejmująca teren opracowania).
2. Analiza istniejącego zagospodarowania (w tym sieci podziemnych, istniejącej roślinności), obecnego użytkowania przestrzeni, powiązań widokowych i innych elementów istotnych przy sporządzaniu dokumentacji.
3. Opracowanie koncepcji zagospodarowania, przedstawionej na planie sytuacyjnym oraz zilustrowanej w zakresie niezbędnym do jej zaprezentowana zamawiającemu.
4. Uzgodnienie proponowanych rozwiązań z Zamawiającym/zarządcą terenu. Zamawiający udostępni dokumentację pełnomocnikowi Prezydenta ds. osób niepełnosprawnych (w celu przekazania ewentualnych uwag w zakresie dostępności zaproponowanych w projekcie rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami).
5. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu do potrzeb zgłoszenia zamiaru robót budowlanych.
6. Uczestnictwo w spotkaniach z przedstawicielami Zamawiającego celem omawiania prac i uzgadniania przyjmowanych rozwiązań;
7. Wykonanie opisu zakresu prac, obejmującego, w szczególności:
a) prace przygotowawcze,
b) zagospodarowanie terenu,
c) obiekty małej architektury,
d) układ komunikacyjny,
e) zieleń
w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, w szczególności:
2
- ogólny, przedstawiający przeznaczenie planowanych niezbędnych robót budowlanych oraz nasadzeń wraz ze wskazaniem stawianych im wymagań technicznych, architektonicznych, materiałowych, funkcjonalnych i ekonomicznych,
- ogólne opisy i charakterystyki planowanych i przewidywanych do wprowadzenia technologii i rozwiązań technicznych.
12. Branżowa dokumentacja projektowa dot. zieleni powinna być zgodna ze standardami UM Kielce określonymi Uchwałą Rady Miasta Kielce NR 11/32/2018 z dnia 30.11.2018 i z obowiązującymi przepisami prawa tj. Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o Ochronie Przyrody (Dz.U.2021.1098 tj.) oraz wytycznymi i standardami z zakresu branży zieleń oraz powinna zawierać:
a) ogólną inwentaryzację zieleni wykonaną na mapie zasadniczej udostępnionej przez Zamawiającego, zawierająca tabelę inwentaryzacyjną dla drzew i krzewów znajdujących się na terenie objętym opracowaniem,
b) opis w zakresie gospodarki istniejącymi drzewami i krzewami,
c) opis projektowanych nasadzeń (drzew, krzewów, traw ozdobnych i bylin, pnączy itp.) na który składa się projekt szaty roślinnej naniesiony na mapie zasadniczej zawierający wszystkie elementy niezbędne do realizacji nasadzeń oraz zestawienie projektowanych materiałów z podaniem ich ilości i wszystkich istotnych parametrów. Materiał roślinny w parametrach wielkościowych i jakościowych zgodnych ze standaryzacją i zaleceniami jakościowymi ZSzP.
D. Opis ogólny przeznaczenia terenu będącego przedmiotem opracowania dokumentacji - założenia dotyczące zagospodarowania:
Zgodnie z założeniami zgłoszonego do budżetu obywatelskiego projektu na terenie objętym opracowaniem ma powstać skwer - ogród z elementami sensorycznymi poprzez:
1. Wykonanie w centralnej części terenu atrakcyjnych nasadzeń z roślin o cechach sensorycznych: barwne kwitnienie, kolorowe liście, o przyjemnej woni podczas kwitnienia, różnych strukturach i fakturach liści i kwiatów (rabaty z krzewów, bylin i traw ozdobnych)
2. Wprowadzenie nawierzchni sensorycznych w sąsiedztwie tych nasadzeń (na orientacyjnej powierzchni do ok. 150m2)
3. Stworzenie na terenie objętym opracowaniem miejsc przeznaczonych do odpoczynku przez wprowadzenie atrakcyjnej, nowoczesnej małej architektury w sąsiedztwie zieleni komponowanej, sposób zaprojektowania miejsc wypoczynku musi zapewniać zarówno miejsca nasłonecznione jak i zacienione (np. za pomocą odpowiednio zaprojektowanych nasadzeń drzew)
4. Zaprojektowanie nasadzeń z drzew i krzewów na pozostałym obszarze opracowania w sposób uzupełniający nasadzenia o charakterze sensorycznym w centralnej części terenu i budujący powiązania kompozycyjne z terenem otaczającym (tj. porządkujący istniejące, w większości przypadkowe nasadzenia, akcentujący wejście do budynku biblioteki itp.)
5. Wprowadzenie dodatkowych elementów małej architektury w tym: koszy, stojaków na rowery, domków dla owadów, tablicy informacyjnej Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego, tablicy informacyjnej dot. zastosowanych roślin (np. roślin zaprojektowanych na rabacie wyniesionej, sensorycznego charakteru nasadzeń itp.).
6. Zaprojektowanie wyniesionej rabaty z roślinami ozdobnymi, przyległej do nawierzchni ,,placyku" zlokalizowanego w centralnym fragmencie terenu. Podwyższona (np. palisadą) rabata ma wyeksponować rośliny i ułatwiać dostęp osobom z ograniczeniami ruchowymi.
7. Zaproponowanie ewentualnych zmian w układzie komunikacyjnym (w oparciu o sposób użytkowania terenu przez pieszych - przedepty), remontu i ujednolicenia nawierzchni, które będą wynikiem przeprowadzonych analiz i projektowanych elementów zagospodarowania. Przyjmuje się, że w pierwszej kolejności należy uwzględnić ewentualne konieczne zmiany i remont nawierzchni w miejscach dla których, po wprowadzeniu nowych elementów zagospodarowania (np. wykonanie nasadzeń, montaż elementów małej architektury) trudno będzie je później zrealizować. W zależności od założonego podczas projektowania zakresu zmian może (ze względu na budżet przewidziany na inwestycje) zajść konieczność etapowania tego zakresu prac w części kosztorysowej dokumentacji, zgodnie z powyższym założeniem.
Nasadzenia o których mowa powyżej (pkt. 1, 3, 4, 6) powinny być zaprojektowane zgodnie z Wytycznymi projektowymi w zakresie dokumentacji zieleni:
https://kielce.eu/pl/dla-mie5zkanca/nasze-miasto/srodowisko/zielen-mieiska/standardv-dotyczace-zieleni.html a dobór gatunkowy powinien być dostosowany do warunków siedliskowych, gatunki i odmiany o wysokich walorach dekoracyjnych, sprawdzające się w publicznych terenach zieleni i nie wymagające ponadstandardowych zabiegów pielęgnacyjnych. Grupowe układy nasadzeń (wydzielone rabaty) zaprojektowane w sposób ułatwiający pielęgnację, ze szczególnym uwzględnieniem minimalizowania zabiegów pielęgnacyjnych dla nasadzeń zaprojektowanych poza centralnym fragmentem terenu.
E. Do obowiązków Wykonawcy należy również:
1. Wykonanie dokumentacji kosztowej w sposób zgodny z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym lub Rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, który określi metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, która powinna zawierać szacunkowe zbiorcze zestawienie kosztów (uwzględniające ewentualne etapowanie prac), w tym między innymi:
1) wykonania robót budowlanych
2) koszt zakupu i montażu obiektów małej architektury
3) koszt zagospodarowania terenu
4) koszty ewentualnych korekt istniejącego układu komunikacyjnego, wprowadzenia nowych i remontu istniejących nawierzchni
5) koszt wykonania nowych nasadzeń z zastosowaniem współczesnych rozwiązań technicznych z zakresu architektury krajobrazu.
2. Rozwiązania materiałowe, elementy budowlane, urządzenia określone w dokumentacji muszą być dostępne na rynku budowlanym oraz szkółkarskim i należy je opisać podając istotne parametry. Nie dopuszczalne jest podawanie nazw własnych oraz symboli czy numerów katalogów wskazujących konkretne rozwiązania (nie dotyczy nazw odmian roślin, które są dostępne u co najmniej kilku producentów/dostawców).
3. Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja musi umożliwić m.in.:
-dokonanie na podstawie opracowanej dokumentacji zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (Zamawiający dokona zgłoszenia w oparciu o dokumentację przekazaną przez Wykonawcę)
-realizację zagospodarowania terenu (w tym prac polegających na przygotowaniu terenu, robót budowlanych, nasadzeń) zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w oparciu o opracowaną dokumentację.
4. Wykonawca przekaże protokolarnie przedmiot zamówienia w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej - pliki na nośniku CD/DVD dołączonym do egzemplarzy papierowych: opisy i plany sytuacyjne w formacie pdf oraz plikach edytowalnych np. rtf, Office Open XML(docx), dxf/dwg, pliki bitmapowe w przypadku ewentualnych dodatkowych rysunków, oraz dokumentacja kosztowa w pdf i arkuszu kalkulacyjnym w formacie xls/Office Open XML (xlsx).
5. Do protokołu odbioru Wykonawca przedłoży oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i zasadami wiedzy technicznej, oraz, że została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
6. Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy oświadczenie, że wykonana dokumentacja nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich.
7. Jeżeli Zamawiający uzna, że przekazanej dokumentacji, czyli świadczenia nie ukończono w umówiony sposób, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru dokumentacji.
8. Jeżeli po przekazaniu dokumentacji Zamawiający stwierdzi jej wadliwość, może odmówić jej odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę. Zamawiający powiadomi o ujawnionych wadach Wykonawcę w terminie 10 dni od daty ujawnienia wady. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag bądź zastrzeżeń w stosunku do przekazanej dokumentacji.
9. W przypadku, o którym mowa w pkt 8 Wykonawca usunie ujawnione wady oraz uwzględni zgłoszone uwagi bądź zastrzeżenia w terminie 10 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez
4
Zamawiającego, że zgłoszone Wykonawcy wady, uwagi i zastrzeżenia nie zostały usunięte lub uwzględnione w całości w terminie, Wykonawca pozostawał będzie w zwłoce i zostaną mu naliczone kary umowne.
F. Autorskie prawa majątkowe.
1. Wykonawca, z chwilą otrzymania wynagrodzenia za protokolarnie odebrany przedmiot zamówienia, przenosi na własność Zamawiającego wszystkie egzemplarze dokumentacji, nośniki na których dokumentacja ta została utrwalona, oraz całość autorskich praw majątkowych do tej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w tym:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy dokumentacji , w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (utrwalanie dokumentacji w postaci cyfrowej, zwielokrotnianie dokumentacji poprzez odbitki ksero);
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono dokumentacje - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy (udostępniania dla celów zamówień publicznych, realizacji robót budowlanych, aplikowania o środki zewnętrzne);
- w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (publikowanie opracowań w mediach i Internecie, umieszczanie i wykorzystywanie w ramach publikacji on-line; promocja Miasta Kielce);
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania z dokumentacji opracowanej w ramach niniejszego zamówienia, w szczególności do dokonywania przeróbek i adaptacji dokumentacji bez uszczerbku dla prawa do dokumentacji w wersji utworu pierwotnego (prawa zależne).
3. Wykonawca w szczególności wyraża zgodę na dokonywanie zmian i przeróbek w przekazanej dokumentacji wynikających z potrzeby zmiany koncepcji, rozwiązań projektowych, materiałów, ograniczania wydatków, wprowadzania zaleceń, zwielokrotniania projektu w postaci cyfrowej itp., jak również udostępnianie dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie zleconych przez Zamawiającego zmian.
4. Dokumentacja wykonana w ramach zamówienia może być wykorzystywana przez Zamawiającego bez żadnych ograniczeń do dalszych prac związanych z realizacją inwestycji, a także przez osoby trzecie po wprowadzeniu jej do obrotu i przeniesieniu na te osoby praw autorskich.
5. Wykonawca, działając w oparciu o posiadane uprawnienia, gwarantuje i upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszego zaproszenia.

Dokument nr: GKŚ-III. 7021.12.2022

Składanie ofert:
VI.TERMIN SKŁADANIA ofert: do 21.09.2022 r. godz. 14°°

2. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
1) ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert,
2) opakowanie oferty musi być opatrzone:
a) adresem Zamawiającego: Urząd Miasta Kielce
Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Ul. Strycharska 6 25 - 659 Kielce
d) napisem:
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: ,,Skwer - ogród z elementami sensorycznymi" NIE OTWIERAĆ PRZED 21.09.2022 r. godz. 14.00
3) miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta Kielce
Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska - Sekretariat (III piętro) Ul. Strycharska 6 25-659 Kielce
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w określonym terminie). Oferty, które wpłyną do UM po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia:
Przewidywany termin wykonania przedmiotu zamówienia określa się do 28.10.2022r.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące wykonawców oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
1. Wykonawca, składający ofertę zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje potencjałem, technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:
- dysponuje osoba posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- dysponuje osobą o wykształceniu wyższym na kierunku architektura krajobrazu posiadającą doświadczenie zawodowe w postaci wykonania minimum dwóch dokumentacji projektowych polegających na projektach zieleni dla przestrzeni publicznych
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty dokumentów wymienionych w dziale V ust. 1 niniejszego zaproszenia.

V. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:
1. Wymogi formalne:
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wypełnioną i podpisaną wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia;
2) Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;
3) W ofercie należy wskazać cenę brutto (z uwzględnieniem podatku VAT) za realizację całego zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SOZ;
4) do oferty należy dołączyć wykaz osób wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia,
5) w ofercie należy podać cenę brutto cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do porównania cen złożonych ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia;
6) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego w załącznikach do SOZ;
7) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego;
8) Formularz oferty oraz wymagane dokumenty złożone do niniejszego SOZ muszą być podpisane przez Wykonawcę/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób wskazany w pkt 7);
9) Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e ofertę;
10) Kopie wymaganych dokumentów winny być poświadczone ,,za zgodność z oryginałem", przez upoważnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy w sposób wskazany w pkt 7).

VIII. Dodatkowe Informacje:
1. Zamawiający, w przypadku braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takich samych cenach, wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych, wyznaczając termin na ich złożenie. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
2. Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania, jeżeli cena oferty uznanej za najkorzystniejszą, przewyższy kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego zaproszenia oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
4. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty bądź o uzupełnienie dokumentów.
o w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych Wykonawcy przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
o dane osobowe Wykonawcy nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
o podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji umowy i wywiązania się przez Administratora z obowiązków płatnika; brak udostępnienia danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy.

Uwagi:
VII. Opis kryteriów oceny ofert:
1.Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest: cena - 100 % 2. Sposób oceny ofert:
Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:
C = Cmin/ Cbad x 100%

gdzie:
1% - 1 punkt
C - ilość punktów oferty badanej
Cmin. - cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających
odrzuceniu Cbad. - cena oferty badanej
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.