Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie systemu urządzeń zapobiegających szkodom

Przedmiot:

Wykonanie systemu urządzeń zapobiegających szkodom

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
ul. Budziwojska 149
35-317 Rzeszów
powiat: Rzeszów
przetargi@zdp.rzeszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-09-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie systemu urządzeń zapobiegających szkodom w miejscowości Niechobrz
1. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu urządzeń zapobiegających szkodom w miejscowości Niechobrz.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia stanowi Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
3) Zamawiający nie dopuszcza wykonania robót przy udziale podwykonawców.
4) Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
o 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę,
o 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów,
o 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

CPV: 45100000-8, 45200000-9, 45233220-7

Dokument nr: ZDP-6-DZ/372/R/11/2022

Składanie ofert:
Opis sposobu złożenia oferty.
Ofertę należy dostarczyć do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie, 35-317 Rzeszów, Ul. Budziwojska 149 lub przesłać drogą elektroniczną na adres przetargi@zdp.rzeszow.pl w terminie do dnia 21.09.2022 r. do godz. 12.00.
Do formularza oferty należy dołączyć:
o wypełniony kosztorys ofertowy;
o aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
o pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik;
o oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (wzór w załączeniu)

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji całości zamówienia - do dnia 15 listopada 2022 r.

Wymagania:
3. Opis sposobu obliczenia ceny.
Wykonawca określi cenę za wykonanie zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, kwoty należnego podatku VAT oraz ceny brutto oferty. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a cena oferty brutto dodatkowo słownie.
Wykonawca określi ceny jednostkowe netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Formularzu kosztorysu
ofertowego.
Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania określone w pkt 1 oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Ceny jednostkowe netto określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).
5. Informacje dodatkowe
Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Wykonawca jest związany ofertą do 15 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.
Wykonawca zapewni do realizacji zamówienia osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg.
6. Wykluczenie z postępowania:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 834) zwanej dalej ,,ustawą sankcyjną", a mianowicie:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 5. Wykluczenie o którym mowa pkt 5 może nastąpić na każdym etapie postępowania.
7. Wybór oferty
Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty na piśmie lub drogą elektroniczną.
Z Wykonawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną, zostanie zawarta umowa na piśmie - wzór umowy w załączeniu.
Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedłoży (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem):
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.