Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
946z dziś
5613z ostatnich 7 dni
21784z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Projekt, wykonanie i dostawa wiaty edukacyjnej

Przedmiot:

Projekt, wykonanie i dostawa wiaty edukacyjnej

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Turawa
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa
powiat: opolski
tel. 77 4212 072 fax. 77 4212 073
ug@turawa.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Turawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 77 4212 072 fax
Termin składania ofert: 2022-09-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :
Projekt, wykonanie konstrukcji wiaty edukacyjnej wraz z: tablicą edukacyjną zawierającą treści edukacyjne nt. segregacji odpadów oraz znakowanie, tablicą kredową, ławostołem oraz wykonanie pokrycia dachu wiaty wraz z obróbkami i dostawa do siedziby Zamawiającego. Wiata będzie usytuowana w przestrzeni publicznej Gminy Turawa i służyć będzie między innymi do prowadzenia działań edukacyjnych dot. prawidłowej gospodarki odpadami.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 20142020 Projekt pn. ,,Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym".
Parametry techniczne przedmiotu zamówienia:
1.1. wykonanie - konstrukcja z drewna, drewno: sosnowe lub świerkowe, kolor do wyboru przez Zamawiającego (preferowany kolor mahoń), drewno dwukrotnie zaimpregnowane
odpowiednim preparatem impregnująco-dekoracyjnym, zapewniającym odpowiednią ochronę drewna. Wiata edukacyjna wraz z jej wyposażeniem (opisanym w pkt. 1.2. niniejszego Zapytania Ofertowego) powinna zostać wykonana z należytą starannością, wszystkie elementy drewniane powinny być odpowiednie oheblowane aby nie stanowiły zagrożenia dla korzystających z niej osób.
1) minimalne wymiary: ok. 3,5 m x ok. 3,7 m (powierzchnia wiaty) na słupach, wysokość w okapie 2,2 m, bez podłogi z dachem dwuspadowym;
2) dach dwuspadowy, poszycie dachowe powinno posiadać następujące warstwy: od dołu podbitka świerkowa lub sosnowa deską o grubości minimum 19 mm, podkład z folii lub papy, od góry pokrycie gontem bitumicznym (kolor do wyboru przez Zamawiającego, preferowany kolor antracyt);
3) obróbki blacharskie - blacha stalowa powlekana w kolorze dopasowanym do pokrycia dachowego (preferowany kolor antracyt);
4) ilość słupów nośnych - 6 sztuk, wysokość słupów nośnych - od 2,2 m do 2,5 m;
5) przekrój słupów nośnych - około 14 cm x 14 cm;
6) ściany: dwie ściany (boczna lewa i tylna) zabudowane na całej wysokości drewnianymi lamelami w kolorze dopasowanym do całej kolorystyki wiaty (preferowany kolor mahoń), w układzie pionowym lub poziomym, układ ustalony z Zamawiającym; ponadto na ścianie tylnej winna znajdować się tablica edukacyjna oraz tablica kredowa (wbudowane w lamele na odpowiedniej wysokości);
1.2. w skład wyposażenia wiaty edukacyjnej musi wchodzić:
1) tablica edukacyjno-informacyjna z kolorowymi treściami edukacyjnymi wskazującymi na prawidłową segregację odpadów - usytuowana/wbudowana w środku wiaty na jej tylnej ścianie, na połowę długości ściany wiaty, oddzielona od tablicy kredowej drewnianą deską. Wysokość tablicy - minimum 1,1 m. Tablica winna być wbudowana/zamontowana na odpowiedniej wysokości ze szczególnym uwzględnieniem, iż tablica będzie wykorzystywana na cele edukacyjne przez dzieci i młodzież. Pozostała przestrzeń ściany (pomiędzy podłogą a tablicą i pomiędzy tablicą a sufitem) zabudowana drewnianymi lamelami. Materiał tablicy - dibond. Za kompletną tablicę edukacyjno-informacyjną Zamawiający uznaje tablicę z treściami edukacyjnymi wbudowaną w konstrukcję wiaty edukacyjnej.
Logotypy i treści edukacyjne:
Na tablicy winny być umieszczone logotypy w kolorze oraz logo Zamawiającego. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt treści edukacyjnych poświęconych prawidłowej segregacji odpadów. Ostateczne treści informacji edukacyjnych muszą zostać ustalone i zaakceptowane przez Zamawiającego. Treść edukacyjna dot. gospodarki odpadami winna być w grafice kolorowej, z wykorzystaniem kolorów określonych w przepisach z zakresu gospodarki odpadami.
Dodatkowo na tablicy edukacyjnej winien znajdować się napis: ,,Przystanek ekologiczny" ,,Projekt pn.: ,,Eko - nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Umowa nr RPOP.05.02.00-16-0002/20-00 z dnia 31.05.2021 r."
2) tablica kredowa - pozwalająca prowadzić zajęcia edukacyjne w terenie, usytuowana/wbudowana w środku wiaty na jej tylnej ścianie, na połowę długości ściany wiaty, oddzielona od tablicy edukacyjno-informacyjnej deską. Wysokość tablicy - minimum 1,1 m. Tablica winna być wbudowana/zamontowana na odpowiedniej wysokości ze szczególnym uwzględnieniem, iż tablica będzie wykorzystywana na cele edukacyjne przez dzieci i młodzież. Pozostała przestrzeń ściany (pomiędzy podłogą a tablicą i pomiędzy tablicą a sufitem) zabudowana drewnianymi lamelami.
3) ławostół z blatem - wymiary: długość stołu i siedzisk minimum 2 m; szerokość blatu: minimum 70 cm; szerokość siedzisk - minimum 35 cm, siedziska i blat wykonane z drewna
w kolorze dopasowanym do koloru drewna wiaty i drewnianych lameli (preferowany kolor mahoń), metalowe nogi w kolorze dopasowanym do koloru dachu (preferowany antracyt);
4) na wiacie - umieszczone logotypy w związku z realizacją projektu, miejsce znakowania ustalone z Zamawiającym (opis i wytyczne w tym zakresie znajdują się w pkt 3 i 4 niniejszego Zapytania ofertowego);
5) przygotowanie do mocowania na kotwach w celu trwałego związania z gruntem (minimum 6 kotew o minimalnej długości 40-50 cm, które winny być dostarczone do wiaty). Wykonawca zobowiązany jest do właściwego przygotowania wiaty do odpowiedniego mocowania, aby montaż nie wymagał wykonania dodatkowych wzmocnień itp. Obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie mocowań dostosowanych do zakotwiczenia w betonie.
ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:
1) projekt/wizualizację wiaty edukacyjnej wraz z całym wymaganym wyposażeniem.
2) umieszczenie na przedmiocie zamówienia oraz na tablicy edukacyjno-informacyjnej znakowania (po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu i miejsca znakowania),
3) w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania znakowania (odpowiednia metoda znakowania dobrana do zamawianych produktów).
4) wykonanie,
5) dostawę (transport do siedziby Zamawiającego),
6) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym, przedstawioną ofertą, zasadami wiedzy technicznej, sztuką w tym budowlaną oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami technicznymi.

Dokument nr: OŚ.042.1.6 .2022.DP

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia: 20 września 2022 r. do godz. 12:00 w wersji elektronicznej na adres: ug@turawa.pl z adnotacją:

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: wykonanie i dostarczenie najpóźniej do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem iż w/w terminie wliczone jest przygotowanie projektu oraz uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiającego.

Wymagania:
Zamówienie winno być dostarczone do siedziby Zamawiającego, na adres:
Urząd Gminy Turawa ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa, z zastrzeżeniem dostarczenia
w bezpośrednie miejsce montażu (miejsce wskazane przez Zamawiającego).
WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA:
1) Znakowanie należy wykonać zgodnie z wytycznymi, tak aby spełniały one warunki dotyczące wyglądu, zastosowanych logotypów, ich proporcji, rozmieszczenia, pól ochronnych, kolorystyki znaków, rodzaju zastosowanej czcionki, zgodnie z Zasadami promocji Serwisu Regionalnego Programu Województwa Opolskiego, w tym: zgodnie z następującymi dokumentami:
a) Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, Aktualizacja z 8 czerwca 2021 r.,
b) Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020,
c) Karta wizualizacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020.
Powyższe dokumenty dostępne są na stronach internetowych pod adresem:
- https://rpo.opolskie.pl/?p=30362
- https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/101546/podrecznik08062021.pdf
- https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/KARTA PROGRAMU CMYK NEW.pdf
- https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/SIW-opolskie-2018-ostateczne.pdf -https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/Ksiega Identyfikacji Wizualnej 20142020 2017.pdf
2) Na jednej ze ścian wiaty edukacyjnej i na tablicy edukacyjno-informacyjnej w widocznym miejscu muszą być umieszczone następujące elementy:
a) Logo Funduszy Europejskich ze słownym opisem: Fundusze Europejskie Program Regionalny,
b) Logo Unii Europejskiej ze słownym opisem Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
c) Logo województwa opolskiego ze słownym opisem OPOLSKIE, zgodnie z Zasadami promocji Serwisu Regionalnego Programu Województwa Opolskiego,
d) Herb Gminy Turawa ze słownym opisem Gmina Turawa, oraz www.turawa.pl.
3) Do znakowania w celu zapewnienia trwałości i czytelności znaków Wykonawca użyje metody najbardziej adekwatnej do powierzchni materiału. Znakowanie na zamawianych produktach winno być w wersji kolorowej.
4) Przed przystąpieniem do wykonania Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji przez Zamawiającego przedstawionych projektów znakowania na wizualizacji.
W POSTĘPOWANIU MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ WYKONAWCY, KTÓRZY:
1) Posiadają uprawnienia w zakresie prowadzenia działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, zdolnością zawodową i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
Wykonawca w celu potwierdzenia zdolności zawodowej musi wykazać się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie 24 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej usługi polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu drewnianej wiaty.
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7. MIEJSCE LUB SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI ORAZ DODATKOWEJ DOKUMENTACJI OKREŚLAJĄCEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA:
Urząd Gminy Turawa, ul. Opolska 39c 46-045 Turawa, w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00- 16.00, wt. - pt. 7.00-15.00), tel. 77 4212 072 wew. 123, fax 77 4212 073, e-mail: ug@turawa.pl.
Szczegółowych informacji udziela: Główny specjalista ds. ochrony środowiska, - tel. 77 4212 072 wew. 123, pokój 43, Inspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi - tel. 77 4212 072 wew. 123, pokój 43, e-mail: ug@turawa.pl.
8. KRYTERIA WYBORU:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:
CENA - 70 %
GWARANCJA - 10 %
Okres gwarancji - waga 10% - maksymalna ilość punktów do zdobycia - 10 pkt
Za każdy 1 rok udzielonej gwarancji, powyżej wymaganych min. 1 roku, Wykonawca otrzyma
punkty zgodnie z poniższym maksymalnie 10 pkt, za 3 i więcej lat okresu gwarancji.
Gwarancja 1 rok - 0 punktów - wymagana długość gwarancji
Gwarancja 2 lata - 5 punktów
Gwarancja 3 lata i więcej - 10 punktów
Wykonawca w formularzu oferty jest zobligowany określić gwarancję min. 1 rok, każde kolejne lata będę punktowane zgodnie z powyższą zasadą. Inne wartości będą zaniżane w dół (np. liczba 2 i 9 miesięcy będzie traktowana jako 2 lata). W przypadku wpisania w formularzu oferty gwarancji niższej niż 1 rok oferta zostanie odrzucona.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i również oferta taka zostanie odrzucona.
TERMIN WYKONANIA - 20 %
Termin wykonania - waga 20% - maksymalna ilość punktów do zdobycia - 20 pkt
Za każdy krótszy termin wykonania zgodnie z poniższymi wymaganiami Wykonawca otrzyma
punkty zgodnie z poniższym maksymalnie 20 pkt. Maksymalny termin wykonania - 60 dni
kalendarzowych.
Termin wykonania - do 60 dni kalendarzowych - wymagany termin - 0 punktów Termin wykonania - do 50 dni kalendarzowych - 10 punktów Termin wykonania - do 40 dni kalendarzowych - 20 punktów
9. WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ WYKONAWCA ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ:
1) wraz z ofertą wymagane jest, aby Wykonawca przedstawił wizualizację wiaty edukacyjnej z opisem materiałów i oferowanych produktów oraz projektem tablicy edukacyjno-informacyjnej zawierającej treści edukacyjne w formie elektronicznej. Jako opis Zamawiający rozumie: wskazanie szczegółowych parametrów wiaty edukacyjnej wraz ze wszystkimi elementami wyposażenia (ławostół, tablica edukacyjno-informacyjna, tablica kredowa), w tym poszczególne wymiary. Wymagane jest aby w opisie wyszczególnione również zostały proponowane przez Wykonawcę materiały.
Dodatkowo opis winien zawierać proponowane treści edukacyjne i grafiki, które miałyby być umieszczone na tablicy edukacyjno-informacyjnej, w tym wymagane napisy: ,,Przystanek ekologiczny" ,,Projekt pn.: ,,Eko - nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Umowa nr RPOP.05.02.00-16-0002/20-00 z dnia 31.05.2021 r." W przypadku doręczenia oferty w wersji papierowej wymagane załączenie wydruków fotografii w kolorze.
Uwaga: Oferty z wizualizacją niezgodną z opisem przedmiotu niniejszego zamówienia będą odrzucone.
2) Wymagane jest, aby do oferty dołączyć dokumenty potwierdzające zdolność zawodową. W celu wykazania spełniania w/w warunku należy wypełnić załącznik nr 2 do niniejszego zapytania (wykaz usług) dot. minimum jednej usługi polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu drewnianej wiaty w okresie ostatnich 24 miesięcy, wraz z podaniem jej wartości,
5
przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana lub jest wykonywana, oraz załączyć dowody określające, czy ta dostawa lub usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawa lub usługa została wykonana.
3) Wymagane, jest aby do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego Rejestru Sądowego (KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
10. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1) Oferta powinna być czytelna, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, zawierać czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
2) W ofercie realizacji w/w usług określić należy cenę w taki sposób, aby obejmowała ona wszystkie elementy zamówienia, uwzględniając maksymalny przewidziany przez Wykonawcę czas realizacji usługi, koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu oraz koszty pośrednie oraz inne wymagane przepisami prawa.
3) Ofertę na całość przedmiotu zamówienia należy przedstawić zgodnie z Formularzem Ofertowym Wykonawcy, załączonym do niniejszego zapytania - Załącznik Nr 1.
4) Oferta powinna obejmować cenę jednostkową netto i brutto za całe zamówienie (w skład którego wchodzi kompletne wyposażenie oraz wykonanie znakowania na potrzeby realizacji Projektu i koszty dostawy do siedziby Zamawiającego).
5) Oferty niekompletne będą odrzucane.
6) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
11. ZAPŁATA: przelew, płatne 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po przyjęciu i odebraniu przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
,,Projekt, wykonanie i dostawa wiaty edukacyjnej" na
potrzeby projektu pn. ,,Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym", zadanie: Promocja selektywnej zbiórki odpadów w przestrzeni wiejskiej.
Zamawiający zastrzega, aby Wykonawca dostarczył oryginał wybranej oferty w trybie niniejszego zapytania w formie papierowej. Z wybranym Wykonawca zostanie podpisana Umowa na wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia.
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści Zapytania Ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana będzie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.