Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4675z ostatnich 7 dni
20846z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup materiałów i elementów służących do budowy prototypu wraz z dostawą do siedziby...

Przedmiot:

Zakup materiałów i elementów służących do budowy prototypu wraz z dostawą do siedziby zamawiającego

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: KART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Gen. Władysława Andersa 40D
15-113 Białystok
powiat: Białystok
85 743 30 64
bok@kart.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/126434
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: 85 743 30 64
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe nr 5/09/2022/1.2.1/0206 na zakup materiałów i elementów służących do budowy prototypu.
Powstaje w kontekście projektu
RPPD.01.02.01-20-0206/21 - Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania i wykonania prototypu napełniarki objętościowej z automatycznym systemem ważenia dedykowanego do zastosowania w branży spoż.

Część 1
Zakup materiałów i elementów służących do budowy prototypu.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i elementów służących do budowy prototypu wraz z dostawą do siedziby zamawiającego o następujących parametrach:
1. Rura kwadratowa 60x60x3,0mm, materiał: AISI 304 - 72 m
2. Rura kwadratowa 40x40x3,0mm, materiał: AISI 304 - 66 m
3. Blacha 2,0x1250x2500mm, materiał: AISI 304 2B - 2 szt.
4. Blacha 8,0x1250x2500mm, materiał: AISI 304/304L F1 - 1 szt.
5. Blacha 10,0x1000x2000mm, materiał: AISI 304 F1 - 1 szt.
6. Blacha 12,0x1000x2000mm, materiał: AISI 304 F1 - 1 szt.
WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykluczeni z udziału w postępowaniu zostaną Oferenci, którzy:
1. Nie spełnią wymagań merytorycznych zawartych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz wymagań formalnych, o których mowa w punkcie pt. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
2. Nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz nie dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Posiadają powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 22.09.2022 r.
2. Za datę wpływu uznaje się datę wpływu oferty do zamawiającego.
3. Oferta powinna być sporządzona na wymaganym formularzu wraz z niezbędnymi oświadczeniami wskazanymi w Zapytaniu ofertowym. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, poczty elektronicznej e-mail, portalu baza konkurencyjności albo dostarczona osobiście pod niżej wskazane dane adresowe:
Adres firmy: Ul. gen. Wł. Andersa 40d, 15-113 Białystok
e-mail: bok@kart.com.pl
KRYTERIA OCENY OFERT
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Oferentów. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
1. CENA - Cena netto przedmiotu zamówienia - waga kryterium 100%;
OPIS SPOSOBU PRZYZNANIA PUNKTACJI ORAZ WAGI PUNKTOWE POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW
Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną poniżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów w danym kryterium.
1 CENA - Cena netto przedmiotu zamówienia 100% Algorytm oceny kryterium cena netto przedmiotu zamówienia:
Cena minimalna
C = ---------------------------------- x 100 pkt.
Cena oferty badanej
gdzie:
Cena minimalna - najniższa cena netto w PLN spośród wszystkich ocenianych ofert.
Cena oferty badanej - cena netto w PLN badanej oferty.
Ceny wpisane do oferty muszą obejmować wszystkie koszty wskazane w zapytaniu ofertowym w tym dostawę oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Ceny powinny zostać podane w wartościach netto.
UWAGA:
Przeliczenie waluty obcej na PLN, celem dokonania porównania ofert będzie następowało wg kursu średniego NBP ustalonego na dzień ostatecznego terminu składania ofert.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczonych od ostatniego dnia terminu składania ofert.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oraz sposób składania ofert zostały podane w załączonym zapytaniu ofertowym.
Okres gwarancji
nie dotyczy

CPV: 14622000-7, 14700000-8, 42950000-0

Dokument nr: 2022-955-126434, 5/09/2022/1.2.1/0206

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-09-22

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podlaskie
Powiat
Białystok
Gmina
Białystok
Miejscowość
Białystok
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2023-01-31

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: najpóźniej do dnia 31.01.2023 r.

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w drodze aneksu w stosunku do treści oferty w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w trakcie jego trwania w przypadku zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego (Załącznik nr 2).
2. Złożona oferta powinna:
o zostać opieczętowana i podpisana przez osobę uprawnioną do sporządzenia oferty,
o zostać przygotowana w sposób czytelny, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
o zostać opatrzona datą sporządzenia oferty,
o zawierać dane oferenta takie jak: nazwa oferenta, adres, numer telefonu, numer NIP.
3. Złożona oferta powinna być ważna minimum 30 dni od daty jej wystawienia.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych do przedmiotowego zapytania.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych do przedmiotowego zapytania.
6. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły w wyznaczonym terminie.
7. Oferent składając swoją ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wyraża zgodę na zawarcie umowy z Zamawiającym.
8. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Załącznik 2. Formularz ofertowy

Czy występuje płatność częściowa
TAK

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-09-15
Data ostatniej zmiany
2022-09-15 10:44:00

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
CENA - Cena netto przedmiotu zamówienia - waga kryterium 100%;

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Ewa Brańska-Murawska
tel.: 85 743 30 64
e-mail: bok@kart.com.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.