Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
935z dziś
5749z ostatnich 7 dni
21765z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

KOLANA, RURA

Przedmiot:

KOLANA, RURA

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rafineria Gdańska Sp. z o.o
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
powiat: Gdańsk
katarzyna.janukowicz-tysiac@rafineriagdanska.pl
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1425447,222c9ba550bc2a6a15aad3acad6e7d9e.html
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
LA/160021168/ 9592 KJT/ KOLANA,RURA AISI310
Treść zapytania:
Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 19 lipca 2022 r. Spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. zmieniła nazwę z LOTOS Asfalt Sp. z o.o. na Rafineria Gdańska Sp. z o.o. Jednocześnie wskazujemy, że pozostałe dane rejestrowe Spółki nie uległy zmianom, w związku z tym dla porządku poniżej podajemy dane do fakturowania Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.:
Rafineria Gdańska Sp. z o.o., Ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, NIP 583-285-03-90.
Szanowni Państwo,
Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem zapytania jest rura i kolana w ilości i rozmiarze podanym w tabeli.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć uzupełniając część merytoryczną oraz handlową na Platformie Logintrade
2. Dodatkowo należy dołączyć dwa załączniki PDF z ofertami zatytułowanymi:
- OFERTA HANDLOWA (z cenami)
- OFERTA TECHNICZNA (bez podania cen)
Oferta merytoryczna (techniczna)zawiera:
- wszystkie informacje o ofercie względem zapytana (bez podania cen),
- wyraźne wskazanie ewentualnych odstępstw od zapytania,
- termin dostawy - dostawa materiałów możliwie najszybciej jednakże nie później niż do 3 tygodni od dnia doręczenia formalnego zamówienia,
- wymagana ważność oferty: 30 dni,
- potwierdzenie wymagań:
- trwałe oznakowanie materiałów, pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie materiału, wytwórcy oraz numeru wytopu - wymóg obligatoryjny
- świadectwo zgodności wg wymagań Dyrektywy Ciśnieniowej PED 2014/68/UE,
- świadectwo odbioru 3.1. zgodnie z EN 10204:2004,
- NACE MR0175,
- do oferty należy dołączyć wzór atestu 3.1.
Oferta HANDLOWA zawiera:
- wszystkie informacje o ofercie jak w technicznej oraz dodatkowo ceny netto w EUR,
- koszty dodatkowe jak np.: pakowanie, dostawa, atesty 3.1 - muszą być ujęte w cenie jednostkowej materiału.
Brak powyższych załączników, może skutkować odrzuceniem oferty.
Zamawiający NIE DOPUSZCZA ZAMIENNIKÓW,
Dostawca oświadcza, że wymieniony numer rachunku bankowego:
a. jest zawarty w wykazie o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT,
b. jest aktualny, a w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność, Dostawca niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 1 dnia od dnia zaistnienia takiej zmiany) poinformuje Zamawiającego o tym fakcie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Podatek VAT będzie płacony jedynie w walucie polskiej na rachunek bankowy prowadzony zgodnie z polskim prawem bankowym. Wystawca faktury zobowiązuje się podać taki nr rachunku bankowego na każdej fakturze.
Wszelkie uwagi do OWZ powinny być zgłaszane w terminie zadawania pytań. Po tym terminie jakiekolwiek uwagi nie będą rozpatrywane.
Ewentualne pytania należy kierować wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Logintrade.
W przypadku zainteresowania uczestnictwem, prosimy o złożenie oferty poprzez Platformę Zakupową Logintrade.
Niespełnienie warunków zapytania może być przyczyną odrzucenia oferty.
Negocjacje handlowe przeprowadzane są poprzez zapytanie o rabat i / lub przeprowadzenie aukcji elektronicznej. Negocjacje będą przeprowadzane tylko i wyłącznie poprzez platformę zakupową. Przedmiotem negocjacji jest tylko cena. W trakcie negocjacji niedopuszczalna jest zmiana specyfikacji oferowanego materiału.
Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia procesu wyboru kontrahenta, zamknięcia procesu bez wyboru kontrahenta oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami do chwili podpisania umowy/wystawienia zamówienia. Wybór oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Zamawiającego.
Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do akceptowania/odrzucania oferty w całości lub części.
Rafineria Gdańska Sp. z o.o. uprawniona jest do dokonania weryfikacji wiarygodności finansowej kontrahenta występującego w postępowaniu o wybór kontrahenta w oparciu o udostępnione w odpowiednim rejestrze dokumenty finansowe (m.in. sprawozdanie finansowe). Weryfikacja sytuacji finansowej oferenta odbywać się będzie m.in. w oparciu o przychód oferenta wykazany w sprawozdaniach finansowych dostępnych w odpowiednim rejestrze za lata poprzedzające dokonanie weryfikacji (nie więcej niż 3 lata).
W przypadku gdy wiarygodność finansowa oferenta budzi wątpliwości Rafineria Gdańska Sp. z o.o. uprawniona jest do żądania od poszczególnych oferentów lub od każdego z nich według własnego uznania, zabezpieczenia należytej realizacji (dobrego wykonania) zamówienia, w szczególności poprzez złożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, sporządzonej w formie i treści uprzednio zaakceptowanej przez Rafinerię Gdańską Sp. z o.o., albo złożenie kaucji gwarancyjnej na odpowiedni rachunek bankowy (w zależności od wyboru i decyzji Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.), w terminie i na warunkach określonych przez Rafinerię Gdańską Sp. z o.o. Brak zgody oferenta na złożenie wymaganego zabezpieczenia w terminie i na warunkach określonych przez Rafinerię Gdańską Sp. z o.o. może stanowić podstawę do wykluczenia oferenta z postępowania.
Niezłożenie wymaganego zabezpieczenia w terminie i na warunkach określonych przez Rafinerię Gdańską Sp. z o.o. może stanowić podstawę do odstąpienia przez Rafinerię Gdańską Sp. z o.o. od zamówienia z przyczyn leżących po stronie kontrahenta.
UWAGA: W związku z zakazami określonymi w przepisach sankcyjnych wydanych w związku z agresją na Ukrainę , w szczególności:
- Rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1, z późn. zm.),
- Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UE.L Nr 134, str. 1, z późn. zm.) oraz
- Rozporządzeniu Rady (EU) 2022/263 w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach (Dz.U.UE.L.2022.42I, str. 77, z późn. zm.),
oferent przystępując do postępowania zakupowego i składając ofertę w odpowiedzi na to zapytanie ofertowe gwarantuje, że towary/wyroby (w tym również towary/wyroby dostarczane w ramach realizowanych usług), które miałyby zostać nabyte przez Rafinerię Gdańską Sp. z o.o. w wyniku realizacji złożonej oferty, nie będą pochodzić lub nie zostaną wywiezione z Rosji lub z Białorusi lub obwodów ługańskiego lub donieckiego (terytoriów Ukrainy).
- Ze względu na powyższe prosimy, pod rygorem nieważności złożonej oferty o załączenie podpisanego oświadczenia z załącznika nr 1 dla Dostawcy oraz z Kodami CN.
Do zamówień zastosowanie mają Ogólne Warunki Zamówienia Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. dostępne pod linkiem :https://www.lotos.pl/repository/55119/AISI310
Po zakończonym procesie wyboru kontrahenta do oferentów biorących udział w postępowaniu zostanie wysłana informacja o jego wyniku.
Z poważaniem,
Katarzyna Janukowicz-Tysiąc
Dział Zakupu Materiałów
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. KOLANO 90 ST 4" x SCH40 (6,02) ASME SA 213 TP310S 8 szt. -
2. KOLANO 90 ST 3" x SCH80 (7,62) ASME SA 403 WP310 3 szt. -
3. RURA B/SZ 3" x SCH80 (7,62) ASME SA 213 TP 310S 6 mb -
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "LA/160021168/ 9592 KJT/ KOLANA,RURA AISI310"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:

Dokument nr: Z46/460298

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1425447,222c9ba550bc2a6a15aad3acad6e7d9e.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
16- 09- 2022 14: 05
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
22- 09- 2022 12: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
16- 09- 2022 14: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1425447,222c9ba550bc2a6a15aad3acad6e7d9e.html

Miejsce i termin realizacji:
dostawa materiałów możliwie najszybciej jednakże nie później niż do 3 tygodni od dnia doręczenia formalnego zamówienia,

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Katarzyna Janukowicz-Tysiąc LA
tel:
e-mail: katarzyna.janukowicz-tysiac@rafineriagdanska.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.