Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
946z dziś
5613z ostatnich 7 dni
21784z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki stacji transformatorowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki stacji transformatorowej

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. Bema 70
01-225 Warszawa
powiat: Warszawa
22 49 58 222, 22 49 58 148
gweremko@zgnwola.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: 22 49 58 222, 22 49
Termin składania ofert: 2022-09-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
oferty na zadanie pod nazwą:
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki stacji transformatorowej przy Ul. Deotymy 58 w Warszawie
Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy. opis przedmiotu zamówienia określają wytyczne dotyczące zakresu opracowania dokumentacji projektowej.

Dokument nr: 889/DB/W02/2022.GW

Otwarcie ofert: 7. Miejsce i termin otwarcia oferty:
Badanie i ocena złożonych ofert nastąpi w dniu 16.09.2022 r., o godz. 14.30 w siedzibie
zamawiającego, pok. nr 210

Składanie ofert:
5. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) ofertę należy złożyć do dnia 16.09.2022 r., do godz. 14.00 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 210
2) dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Ul. Bema 70, 01-225 Warszawa
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: gweremko@zgnwola.waw.pl
rmika@zgnwola.waw.pl

Miejsce i termin realizacji:
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
90 dni od daty zawarcia umowy ( max do dnia 15.12.2022 r.)

Wymagania:
2. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena-100%
(cena -100%, jeśli będą miały zastosowanie inne kryteria, to należy je podać) ' 3. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) formularz oferty wg załączonego wzoru;
2) zaparafowany wzór umowy - zał. nr 1 do oferty;*
4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena powinna uwzględniać i zawierać następujące elementy: ? 1) wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej określoną na podstawie przedmiotu zamówienia;
2) obowiązujący podatek o'd towarów i usług (VAT);
3) wartość cenową należy podać w walucie polskiej (złotych) zapisaną liczbowo oraz słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
4) wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;
5) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji umownej.
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
' 1) ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki stacji transformatorowej przy ul. Deotymy 58 w Warszawie". 2) oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia; formularz ofertowy/należy wypełnić czytelną i trwałą techniką;
3) oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.
9. Informacje dodatkowe:
1) niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, informacje dotyczące: kwoty, jaka została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia, firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, zaoferowanych cen i innych elementów podlegających ocenie;
2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy;
3) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą;
4) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny;
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny bez wyboru Wykonawcy.

Kontakt:
8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących postępowania są:
Roman Mika, 22 49 58 222, rmika@zgnwola.waw.pl
Grzegorz Weremko, 22 49 58 148, gweremko@zgnwola.waw.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.