Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
935z dziś
5749z ostatnich 7 dni
21765z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Przedmiot:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Łosicach
ul. Narutowicza 6
08-200 Łosice
powiat: łosicki
tel./fax 83 357 19 29, tel. 83 357 19 31
powiat@losice.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Łosice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax 83 357 19 2
Termin składania ofert: 2022-09-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Powiat Łosicki zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. ,,Wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej, willa byłych właścicieli browaru przy Ul. Szpitalnej 2, Łosice (etap I)".
I. Opis przedmiotu zamówienia publicznego:
1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. ,,Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
willa byłych właścicieli browaru przy Ul. Szpitalnej 2, Łosice (etap I)".
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego.

Dokument nr: OA.272.73.2022

Otwarcie ofert: XII. Termin otwarcia ofert
Godz. 13:30 dnia, 21 września 2022r.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach ul.
Narutowicza 6, 08-200 Łosice, (I piętro), pokój 29 lub wysłać przez operatora na powyższy
adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2022 r. do godz. 13.00

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy zrealizować w terminie do 15 grudnia 2022 r.

Wymagania:
III. Warunki udziału w postępowaniu
1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie - zdolności
technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
pięciu lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał robotę
budowlaną polegającą na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z podaniem rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
W celu potwierdzenia spełnienia w/w udziału w postępowaniu Wykonawca przedstawi
wykaz zrealizowanych usług, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do formularza
ofertowego.
1
Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument, potwierdzający prawidłowe
wykonanie w/w zamówienia.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu na podstawie treści złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
3. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w/w dokumentów lub oświadczeń
Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu lub niezłożenie wymaganych
oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu skutkuje
odrzuceniem oferty.
5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie
krótszy niż 5 lat.
V. Kryteria, ich znaczenie i sposób oceny ofert:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował kryterium, które stanowi ,,Cena
oferty" brutto.
2. W kryterium ,,Cena oferty" Zamawiający będzie brał pod uwagę zaoferowaną cenę
brutto za wykonanie całego zamówienia, a liczba punktów zostanie przyznana wg poniższego
wzoru
C = Cn/Cb * 100 , gdzie:
C- liczba punktów, jaką uzyskała oferta badana w kryterium ,,Cena oferty"
Cn -cena oferty z najniższą ceną,
Cb -cena oferty ocenianej.
3. Oferta która uzyskała najwyższą ilością punktów złożona przez Wykonawcę,
i spełniająca wymagania opisane w Zapytaniu ofertowym zostanie wybrana, jako oferta
najkorzystniejsza.
4. Jeżeli zostały złożone oferty, które zawierają taką samą cenę, Zamawiający wezwie
Wykonawców, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Zamawiający
zastrzega, że Wykonawcy, składający oferty, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
2
zaoferowane w złożonych ofertach. Złożenie oferty dodatkowej, zawierającej wyższą ceną
skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.
VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
2. Ceną oferty jest cena ryczałtowa brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego
zrealizowania zamówienia.
4. Cena oferty określa maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji
przedmiotu zamówienia.
5. W Formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę oferty z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki rachunkowe
(z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek).
7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona o korekcie
ww. omyłek.
VII. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 1
do zapytania ofertowego.
2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
3. Ofertę wraz z załącznikami można składać osobiście w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Łosicach ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, (I piętro), pokój 29 lub
wysłać przez operatora na powyższy adres. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie,
zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz
zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być
umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący: ,,Wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej, willa byłych właścicieli browaru przy ul. Szpitalnej 2, Łosice (etap
I)". nie otwierać do dnia 21 września 2022 r. do godziny 13:00.
3
VIII. Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym nr 1
do zapytania ofertowego.
2. Dokumenty potwierdzające że w/w usługi zostały wykonane należycie.
IX. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
X. Wybór najkorzystniejszej oferty oraz informacje o formalnościach, jakie powinny
zostać dopełnione po wyborze oferty w celu realizacji zamówienia publicznego:
1. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień
z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą
prowadzić do jej zmiany.
2. Badanie zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzone zostanie
na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę.
3. Umowa zostanie zawarta na wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego.
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie
internetowej i powiadomi uczestników postępowania pisemnie na wskazane w ofercie
adresy e - mailowe.
Korespondencję do Zamawiającego należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w
Łosicach ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, e-mail: powiat@losice.pl.
W
przypadku wysłania przez operatora decyduje data i godzina wpływu do siedziby
Zamawiającego.
XIII. Postanowienia końcowe:
1. Zamawiający po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert wybiera
najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych, przy zastosowaniu przyjętego kryterium.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) zostanie złożona po terminie składania ofert;
2) zostanie złożona przez Wykonawcę, niespełniającego warunków udziału w
postępowaniu;
3) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
4) Wykonawca w terminie określonym w wezwaniu nie złożył stosownych wyjaśnień lub
dokumentów;
5) oferta nie została przekazana w sposób określony przez Zamawiającego;
6) jej złożenie stanowi czyn bezprawny;
3. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w
przypadku gdy:
1) Nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
2) Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie
zamówienia.
3) Nastąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży
w interesie publicznym.
4) Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania
bez podania przyczyny.

Uwagi:
XIII. Obowiązek informacyjny wynikający z RODO
Zgodnie z 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,,Rozporządzenie", informuję, że:
5
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Łosicki z siedzibą w Łosicach,
ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, tel. (83) 357 19 29.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@losice.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z
dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),
zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w
związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów
Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych
osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać
6
od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie
Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są
wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy
wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do
protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach
do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2
Rozporządzenia.
15. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników.
16. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

Kontakt:
IV. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zamówienia
publicznego
Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:
1. Anna Obzejta - tel. 83 357 19 31

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.