Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4672z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont lokalu mieszkalnego

Przedmiot:

Remont lokalu mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Jordanów
Rynek 2
34-240 Jordanów
powiat: suski
tel.(018) 26-87-609
jozefa.hanusiak@gmina-jordanow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Jordanów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.(018) 26-87-609
Termin składania ofert: 2022-09-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Prosimy o podanie oferty cenowej na:

Remont lokalu mieszkalnego w budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w miejscowości 34-242 Łętownia 269
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest niższa od kwoty 130 000,00 zł netto obowiązujący w Urzędzie Gminy Jordanowie
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont lokalu mieszkalnego w budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w miejscowości 34-242 Łętownia 269
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) OPIS STANU TECHNICZNEGO
Mieszkanie podlegające remontowi umieszczone jest w budynku z przełomu lat 60-tych i 70-tych XX wieku. Pełni funkcję mieszkalno - usługową, dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, kryty dachem wielospadowym pokryty blachą falistą. Przedmiotowa nieruchomość jest zlokalizowana w Łętowni, w strefie centrum wsi. Parter budynku stanowią pomieszczenia usługowe (ośrodek zdrowia), na piętrze dostępnym z niezależnej klatki schodowej znajdują się dwa lokale mieszkalne. Budynek w całości podpiwniczony, w podpiwniczeniu kotłownia c.o. gazowa obsługująca cały budynek. Budynek murowany, stropy i schody żelbetowe. Instalacje: wodociągowa z zaopatrzeniem w wodę z sieci gminnej. Kanalizacja z odprowadzeniem ścieków do kolektora sanitarnego, wodociągowa z zaopatrzeniem w wodę z sieci gminnej. Lokal mieszkalny podlegający remontowi znajduje się na I piętrze budynku, składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 59 m2, Układ funkcjonalny tradycyjny. Aktualny stan lokalu: okna PCV uchylne, tynki zwykłe, częściowo w kuchni, w łazience, WC glazura, drzwi typowe. Posadzki: częściowo panele podłogowe, częściowo terakota. Ogrzewanie: c.o. grzejniki blaszane ,instalacja elektryczna aluminiowa.
b) ZAKRES PRAC
W ramach prac należy wykonać: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, modernizację instalacji wod-kan.,co, wewnętrznej instalacji elektrycznej. W mieszkaniu zostaną nowe panele, w kuchni oraz w łazience na ścianach i podłodze położymy płytki. Wymienione zostaną drzwi wewnętrzne, oraz wejściowe. Na ścianach i sufitach położone zostaną płyty gipsowo kartonowe, następnie zostaną pomalowane. Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: FE.271.09.2022

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres pocztowy,: Urząd Gminy w Jordanowie Rynek 2 (wejście od ulicy Różanej), 34-240 Jordanów lub elektronicznej na adres mejlowy jozefa.hanusiak@gmina-jordanow.pl
Oferty należy składać do dnia: 19.09.2022r.

Miejsce i termin realizacji:
III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia do 31.10.2022r.

Wymagania:
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY
1.Oferent powinien złożyć ofertę w formie pisemnej na formularzu (wypełnionym i podpisanym) załączonym do niniejszego zapytania - załącznik nr 1- formularz ofertowy,
w formularzu należy podać cenę netto/VAT/brutto, wraz z Załącznikiem nr 2 - kosztorysem ofertowym.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

VII. OCENA OFERTOWA
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena - waga kryterium 100%= 100 pkt
Cena brutto oferty rozumiana jest jako łączna cena wykonanie zadania pn. Remont lokalu mieszkalnego w budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w miejscowości 34-242 Łętownia 269. Maksymalną ilość punktów, jaką można uzyskać to 100 pkt. pozostałe oferty oceniane będą proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego.
Zasady oceny wg następującego wzoru:

Cmin
C = x100
C bad

Gdzie:
C min - najniższa cena z rozpatrywanych ofert
C bad - cena oferty badanej
Ilość punktów obliczona według powyższej formuły zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

VIII. PŁATNOŚĆ
Szczegółowe warunki płatności określone zostały w projekcie umowy - załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

IX. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Na ofertę ma się składać formularz ofertowy, wraz z kosztorysem ofertowym
2. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia i efektywnego wykonania usługi, w tym wszystkie koszty dojazdów.
4. Cena za wykonanie usługi jest ceną ryczałtową i jest nie zmienna przez cały okres obowiązywania umowy.
5. Cena powinna określać cenę netto , VAT, brutto.
XI. Do niniejszego postepowania ma zastosowanie art.7 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), a co za tym idzie podmioty wymienione w ust.1 w/w regulacji podlegają wykluczeniu, w sposób i na zasadach określonych w wyżej wskazanym przepisie stosownie do dyspozycji art.7 ust.9 w/w Ustawy". W sytuacji gdy Wykonawca spełnia przesłanki do wykluczenia określone w art. 7 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. pozostaje on zobowiązany do poinformowania o tej okoliczności Zamawiającego. Złożenie przez Wykonawcę oferty pozostaje równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia."

Uwagi:
Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30 (pon. -wt., czw. - pt.), 7:30-16:30 (środa)

XII. RODO

Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
którego wartość bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż kwota 130.000,00zł

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,Rozporządzenie", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jordanów z siedzibą Urząd Gminy w Jordanowie Rynek 2, 34-240 Jordanów, tel. 18 26 93 510, e-mail: urząd@gmina-jordanow.pl
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (6 lat) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). 6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

Kontakt:
X. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU
Sprawy dotyczące procedury zapytania - Józefa Hanusiak
tel.(018) 26-87-609, e-mail: jozefa.hanusiak@gmina-jordanow.pl
Zapytania, zawiadomienia i informacje od i do Zamawiającego lub Wykonawców mogą być przekazywane drogą elektroniczną.: e-mail: jozefa.hanusiak@gmina-jordanow.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.