Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4696z ostatnich 7 dni
20872z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa pompy oraz silnika

Przedmiot:

Zakup i dostawa pompy oraz silnika

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: ULTER - SPORT Sp. z o.o
Wyzwolenia 24
34-350 Węgierska Górka
powiat: żywiecki
ddank@ulter.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/126447
Województwo: śląskie
Miasto: Węgierska Górka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i dostawa pompy oraz silnika.
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0381/21 - Opracowanie innowacyjnych aktywnych układów wydechowych i urządzeń akustycznych dla nowoczesnych pojazdów hybrydowych i elektrycznych oraz rozwój technologii ich produkcji

Część 1
Zakup i dostawa pompy oraz silnika.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów zgodnie z poniższym zestawieniem.
1. Pompa hydrauliczna - ilość: 1 sztuka.
Parametry:
- wydajność przy 3000 obr/min - ok. 78 l/min
- wydajność ok. 26 cm3/obr
- wymiary czopa 1:8, wpust 4 mm, o17.4 mm, gwint M12x1.5
Pompa np. typu: Vivolo X2P5702EDCA.
2. Silnik elektryczny - ilość: 1 sztuka
Parametry:
- moc - 1.5 kW
- prędkość znamionowa - ok. 2850 obr/min
- napięcie znamionowe - 400 V
- wielkość mechaniczna - 90
- średnica czopa - 24mm
- montaż - lapowy B3
- częstotliwość - 50Hz
- kadłub - aluminiowy
Silnik np. typu: Celma Indukta Sh90S-2
3. Sprzęgło - ilość: 1 komplet
Do pompy i silnika dopasowane kompletne sprzęgło z wkładką.
Np. typu: SGEA21FS200 + SGEA21M04048FG + wkładka EGE2
Termin dostawy powinien zostać określony przez Wykonawcę, termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert.
Minimalny okres gwarancji: Zamawiający informuje, że wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia (całość) wynosi 12 miesięcy od dnia wydania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu potwierdzonego pisemnym protokołem odbioru ,,bez zastrzeżeń". Minimalny okres gwarancji powinien zostać określony przez Wykonawcę, okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.

Okres gwarancji
12 miesięcy

CPV: 31110000-0, 34326100-9, 42122000-0

Dokument nr: 2022-20279-126447, 2022/48

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-09-22

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
żywiecki
Gmina
Węgierska Górka
Miejscowość
Węgierska Górka
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-09-23
Koniec realizacji
2022-10-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Szacowany termin dostawy przedmiotu zamówienia - 2 tygodnie od dnia podpisania umowy.
Czas realizacji zamówienia: Szacowany termin dostawy przedmiotu zamówienia - 2 tygodnie od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówienia 09.2022-10.2022
Miejsce realizacji zamówienia: Ul. Wyzwolenia 24, 34-350 Węgierska Górka.

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z poniższymi zasadami.
a. Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku:
o wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
o gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem,
b. Zmiany ogólne ze względu na:
o zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
o wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
2. Zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, tj. zawierające wszystkie wymagane dokumenty:
a. formularz ofertowy (załącznik 1),
b. oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (załącznik 2),
c. oświadczenie Wykonawcy dotyczące akceptacji istotnych warunków umowy (załącznik 3).
2. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe albo osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym bądź osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzaniem wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia przez Zamawiającego.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: ,,spełnia - nie spełnia" na podstawie złożonego oświadczenia wymaganego przez Zamawiającego. Niespełnienie wyżej wymienionego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.
Dodatkowe wymagania:
a. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia do miejsca realizacji zamówienia - koszty dostawy pokrywa Wykonawca. Potwierdzeniem przekazania przedmiotu zamówienia będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiajacego oraz Wykonawcę.
b. Zamawiający wymaga, aby dostarczone elementy były nowe, kompletne, wolne od wad technicznych.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne - w przypadku wskazania w zapytaniu ofertowym danych dotyczących pochodzenie elementów (np. marka, znak towarowy, producent, dostawca, numer katalogowy, itp.) Zamawiający dopuszcza oferowanie elementów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub lepszych niż wymagane przez Zamawiającego w zapytaniu. Zamawiający informuje, że w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinien posiadać przedmiot zamówienia. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, przeznaczenie materiałów i urządzeń itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający może wymagać złożenia dodatkowych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania. Zamawiający na podstawie przekazanej dokumnetacji oceni czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-09-15
Data ostatniej zmiany
2022-09-15 11:28:50

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto (C) - 70% wagi oceny
Zasady wyliczania kryterium punktowego opisane zostały w zapytaniu ofertowym pkt. V.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia - termin dostawy przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy (T) - 20 % wagi oceny.
Zasady wyliczania kryterium punktowego opisane zostało w zapytaniu ofertowym pkt. V.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia (G) - liczona od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego - 10% wagi oceny.
Zasady wyliczania kryterium punktowego opisane zostały w zapytaniu ofertowym pkt. V

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Damian Dank
tel.:
e-mail: ddank@ulter.com.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.