Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Adaptacja pomieszczeń

Przedmiot:

Adaptacja pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zlewni w Sieradzu
Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz
powiat: sieradzki
tel.(43) 655 41 04
pawel.stodulski@wody.gov.pl
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14150,Adaptacja-pomieszczen-w-Skeczniewie-do-potrzeb-Archiwum-Zakladowego.html
Województwo: łódzkie
Miasto: Sieradz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.(43) 655 41 04
Termin składania ofert: 2022-09-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Adaptacja pomieszczeń w Skęczniewie do potrzeb Archiwum Zakładowego"
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1).

Dokument nr: PO.ZOO.5.2811.1.2022.PS

Składanie ofert:
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
o Złożenie oferty odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej ,,Platformą" -pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl/ - w zakładce Postępowania przetargowe - opcja Zapytania ofertowe i konkursy.
o Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl/ w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców.
o Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Platformy, do dnia 19 września 2022 roku do godz. 14.00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.12.2022 r.

Wymagania:
postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto
4. Kryteria wyboru ofert: cena.
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
o Wykonawca przedstawi referencje potwierdzające wykonanie w latach 2021 - 2022 co najmniej dwóch prac w zakresie remontowo-budowlanym na kwotę min. 80 tys. zł brutto każda lub jednej we wskazanym okresie za kwotę min. 160 tys. brutto, realizowanych na rzecz jednostek administracji publicznej;
o Wykonawca musi posiadać ważne w czasie realizacji przedmiotu Umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia (OC) obejmujące odpowiedzialność cywilną związaną z pracami wchodzącymi w zakres przedmiotu zamówienia o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN. Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą, który zostanie wybrany do realizacji przedmiotu Umowy jest zobowiązany do przedstawienia ww. polisy najpóźniej w dniu podpisania Umowy.
7. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymagane): nie.
9. Warunki gwarancji: 24 miesiące.
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
o Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
o Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty dla wycenianych pozycji.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie elektronicznej na platformie zakupowej https://przetargi.wody.gov.pl/ .
Kompletna oferta musi zawierać wypełnione i podpisane: Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1), Formularz cenowy (Załącznik nr 2), zaakceptowany/podpisany wzór Umowy (Załącznik nr 3). Formularz ofertowy (Załącznik nr 4), minimum dwie referencje.
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie.
o Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce 7 przedmiotowym postępowaniem.
14. Termin związania ofertą: 30 dni.
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: nie dotyczy.

Uwagi:
16. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A, REGON: 368302575, NIP: 527-282- 56-16
? kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP riod.poznan@wody.gov.pl
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym na ,,Adaptacja pomieszczeń w Skęczniewie do potrzeb Archiwum Zakładowego", nr sprawy PO.ZOO.5.2811.1.2022.PS,
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
" Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; ? nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 17. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. [W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składaj.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu: Paweł Stodulski, tel. 43 655 41 04, e-mail: pawel.stodulski@wody.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.