Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4674z ostatnich 7 dni
20845z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Prace projektowe

Przedmiot:

Prace projektowe

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" Sp. z o.o
3 Maja 40a
34-220 Maków Podhalański
powiat: suski
33 877 16 28, faks 33 877 16 28
ekoskawa_makowpodh@vp.pl
https://josephine.proebiz.com/pl/tender/31421/summary
Województwo: małopolskie
Miasto: Maków Podhalański
Wadium: ---
Nr telefonu: 33 877 16 28, faks 3
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące obiekty do zaprojektowania:
a. Sieci wodociągowej o łącznej długości ok 10,6 km, w tym:
i. 4,5 km o średnicy 160 mm,
ii. 4,4 km o średnicy 110 mm
iii. 0,8 km o średnicy 90 mm,
iv. 0,9 km o średnicy 63 km
b. Przyłączy wodociągowych do 256 budynków objętych koncepcją, dodatkowo w
perspektywie mogą powstać 44 budynki.
c. Stacji uzdatniania wody z dwoma ciągami technologicznymi zasilanymi z dwóch
studni wierconych S1 i S2 o łącznej wydajności 18m3/h, wraz z zagospodarowaniem.
d. Zbiornik na odcieki 20 m3
e. Zbiornika kontaktowego o pojemności 50m3,
f. Hydroforni wraz zagospodarowaniem o wydajności 5 dm3/s,
g. Zbiornika bytowo gospodarczego spełniający również funkcje zabezpieczenia
przeciwpożarowego o poj. 500 m3,
h. Hydroforni przy zbiorniku o wydajności 11dm3/s.
i. Otworzenia nawierzchni po wykonaniu prac.
2. Projekt budowlany ma być opracowany w sposób zgodny z wymaganiami ustawy prawo
budowlane, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących
zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
3. Wykonawca ma przeprowadzić postępowania umożliwiające rozpoczęcie robót
budowlanych poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót
budowlanych, zgodnie z art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego.
4. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu:
a. Dokumentację projektową (w 5 egz.), opracowaną zgodnie z Prawek Budowalnym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) i Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z
2021 r. poz. 2454), składającą się w szczególności z:
i. Zaktualizowany operat geodezyjny, w tym w szczególności:
1. Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych,
2. Wypis z ewidencji gruntów i budynków lub wykaz działek i podmiotów;
ii. Projektu budowalnego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót
budowalnych, zawierający:
1. plany, rysunki lub inne dokumenty,
2. przedmiar robót, przy czym przedmiar robót ma być sporządzony osobno
dla sieci wodociągowej wraz z niezbędnymi obiektami i osobno dla
przyłączy,
3. projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi
przepisami.
iii. Projektu wykonawczego, stanowiącego uzupełnienie i uszczegółowienie
projektu budowalnego w zakresie niezbędnym do sporządzenia przedmiaru
robót, kosztorysu inwestorskiego i przygotowania oferty przez Wykonawcę i
realizacji robót budowalnych, zawierającego między innymi projekty
wszystkich koniecznych branż uwzględniające przystosowanie do
obowiązujących norm i przepisów, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi
do realizacji robót - w razie potrzeby uzupełnione projektami wykonawczymi
wraz z wszelkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami.
b. Kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym - 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie
elektronicznej edytowalnej. W kosztorysach należy dodatkowo uwzględnić koszt
wykonania dokumentacji inwentaryzacji powykonawczej (przez przyszłego
wykonawcę robót budowlanych) zarówno w formie papierowej, jak i cyfrowej, przy
czym kosztorysy inwestorskie mają być sporządzony osobno dla sieci
wodociągowej wraz z niezbędnymi obiektami i osobno dla przyłączy.
c. Zgody na wejście w teren podpisane przez właścicieli nieruchomości, po których
przebiegać będzie projektowana sieć i przyłącza oraz na których będą
umiejscowione pozostałe obiekty sieci wodociągowej. W przypadku braku zgody
spisana notatka służbowa na tę okoliczność z podpisem osoby nie wyrażającej
zgody na przebieg sieci lub wykonanie przyłącza wodociągowego.
d. Całość Dokumentacji Projektowej poza egzemplarzami wydrukowanymi również
w wersji elektronicznej PDF i DWG na dysku CD lub DVD w 1 egz.
e. Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że Dokumentacja wykonana jest
zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i
wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć.
5. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań
związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii stanowią koszty Wykonawcy i uznaje
się, że zostały uwzględnione w całości w cenie ofertowej.
6. Wykonawca otrzyma upoważnienie Zamawiającego do reprezentowania Go i
występowania w Jego imieniu w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji
i zgłoszeniem budowy lub wystąpieniem z Wnioskiem o pozwolenie na budowę.
7. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dla Zamawiającego wszelkich
niezbędnych odpowiedzi na pytania wykonawców w ramach przetargu publicznego na
wykonawstwo robót budowlanych zamawianych dotyczących Dokumentacji
opracowanej przez Wykonawcę.
8. Pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, aż do jej zakończenia,
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.
9. Szczegółowe wymagania dotyczące rozwiązań projektowych zawarte zostaną w
warunkach technicznych wydanych przez Przedsiębiorstwo Wodno -Kanalizacyjne
,,Eko-Skawa" Sp. z o.o. stanowiących podstawę projektowania.

CPV: 71322000-1, 71322200-3

Dokument nr: ES.ZP.3/2022

Otwarcie ofert: 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-22 11:00

Składanie ofert:
8.1.) TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-09-22 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert:
https://josephine.proebiz.com/pl/tender/31421/summary

Wymagania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane ,,postępowaniem" - jest prowadzone
bez stosowani przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Tekst
jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), dalej zwanej ,,Pzp", zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 2) ustawy
Pzp, prowadząc je wyłącznie na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości
szacunkowej nieprzekraczającej aktualnych progów unijnych.
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekoskawa.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 2 - gospodarka
wodna
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Zasilanie w wodę miejscowości
Juszczyn"
2.7.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.8.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których
mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.9.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.10.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym bez stosowania ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.
1710, z późn. zm.), dalej zwanej ,,Pzp", zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp, -
zamówienie sektorowe
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I
KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://josephine.proebiz.com/pl/tender/31421/summary
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.3.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.4.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
1. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki
dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
sporządza się w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym lub w formie elektronicznej (opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym), w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach
.txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt .
2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż określone w pkt 1 powyżej
przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej w ogólnie
dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx,
.odt, lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej za
pośrednictwem platformy JOSEPHINE.
3. Adres internetowym platformy JOSEPHINE za pośrednictwem, której
przekazuje się ofertę, oświadczenia i dokumenty:
https://josephine.proebiz.com/pl/tender/31421/summary
3.5.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji
elektronicznej:
1. Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) Stały dostęp do sieci Internet.
2) Dla sprawnego udziału na platformie JOSEPHINE przeznaczonego do
elektronicznego składania ofert i elektronicznej komunikacji w zamówieniach
publicznych należy zainstalować jedną z przeglądarek internetowych Mozilla Firefox
13.0 i wyższą (https://firefox.com), Google Chrome (https://google.com/chrome) lub
Internet Explorer wersję 11.0 i wyższą (https://microsoft.com/).
3) Konieczne jest włączenie obsługi javascript i plików cookie w przeglądarce.
Instrukcję w jaki sposób włączyć obsługę plików cookie w przeglądarce internetowej
można znaleźć pod adresem https://proebiz.com/pl/support. Możesz również
wykonać test przeglądarki, który znajduje się w sekcji SUPPORT w stopce
JOSEPHINE.
4) Wykonawca ma możliwość dodać w środowisku oprogramowania JOSEPHINE do
swoich wiadomości dokumenty elektroniczne (pliki). W przypadku komunikacji
niezaszyfrowanej całkowita maksymalna objętość danych wynosi 500 MB, dla
komunikacji szyfrowanej 300 MB. Maksymalna wielkość oznacza całkowitą objętość
danych wykonawcy w ramach prowadzonej operacji.
2. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, wymaga
wypełnienia formularza rejestracyjnego, w tym danych firmy, którą reprezentuje
Wykonawca, oraz danych osobowych, które służą do logowania się do systemu
JOSEPHINE. Rejestracja jest związana z NIP bądź numerem PESEL, dlatego danych
wprowadzonych w polu NIP nie można potem zmienić. Dane dostępu Wykonawca
otrzyma po dokonaniu rejestracji. Po zalogowaniu się do systemu przy użyciu danych
dostępowych można składać oferty, wnioski, potrzebne dokumenty i komunikować się z
Zamawiającym. Uwierzytelnienie użytkownika wykonawcy nie jest wymagane, a
użytkownik może komunikować się i licytować we wszystkich typach zamówień
natychmiast po rejestracji.
3. Po prawidłowo dokonanej rejestracji zaloguj się do systemu JOSEPHINE za pomocą
hasła. Aby złożyć ofertę wybierz Zamówienie klikając w główną zakładkę ZAMÓWIENIA,
a następnie wybierz Zamówienia publiczne.
4. Z listy publikowanych Zamówień, wybierz Zamówienie, w którym chcesz złożyć ofertę,
klikając w jego wiersz
5. Jeśli termin składania ofert już się rozpoczął i jeszcze nie upłynął, możesz nacisnąć
przycisk + Nowa oferta/wniosek.
6. Po kliknięciu na + Dodać dokumenty, system umożliwi dodanie nieograniczonej ilości
załączników do Zamówienia
7. Po kontroli dołączonych dokumentów, wyślij/złóż ofertę przyciskiem Wysłać.
8. Po prawidłowym złożeniu oferty możesz stronę zamknąć. Na twój e-mail automatycznie
zostanie wysłane powiadomienie o złożeniu oferty.
9. Do już złożonej oferty nie ma możliwości wglądu
10. Zmiana/wycofanie oferty.
1) Przed upłynięciem terminu składania ofert, Wykonawca może zmiany do złożonej
oferty lub ofertę wycofać klikając na ikonę kosza. Zmiana oferty następuje poprzez
wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu.
2) Do Zamawiającego zostanie wysłane powiadomienie e-mail z informacją o wycofaniu
oferty, a w przypadku ponownego jej złożenia e-mail o ponownym złożeniu oferty.
3) Oferta która została wycofana, jest w systemie pokazywana jako przekreślona i nikt
nie ma możliwości jej wglądu.
4) Kolejną (poprawioną) ofertę do danego zamówienia Wykonawca może złożyć tym
samym sposobem jak pierwszą.
5) W przypadku upłynięcia terminu do składania ofert, system poinformuje o tym, że
składasz ofertę po terminie, a złożona w tym czasie oferta będzie automatycznie
oznaczona jako oferta złożona po terminie.
11. Na Platformie JOSEPHINE w zakładce Biblioteka instrukcji i linków są dostępne
instrukcje dla Wykonawców.
3.6.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu
narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych
podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.7.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.8.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w
postępowaniu: polski
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi
przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.6.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w
opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2.3.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.4.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: min. 6 miesięcy, max. 15
miesięcy.
4.2.5.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.6.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy
zamówień na podobne usługi: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert:
,,Najniższa Cena" - znaczenie kryterium 80 %, i ,,Termin wykonania zamówienia" -
znaczenie ktyterium 20%.
2. Opis sposoby oceny ofert dla kryterium ,,Cena":
Lcena = (Cmin/C) x 0,8 x 100 pkt
gdzie:
a) Lcena - liczba uzsykanych punktów dla kryterium ,,Cena" ocenianej oferty;
b) Cmin - cena w ofercie z najniższ a ceną;
c) C - cena w ofercie ocenianej
3. Opis sposobu oceny ofert dla kryterium ,,Termin wykonania zamówienia":
Ltermin = (Tmin/T) x 0,2 x 100 pkt
gdzie:
a) Ltermin - liczba uzsykanych punktów dla kryterium ,,Termin wykonania zamówienia"
ocenianej oferty;
b) Tmin - najkrótszy termin wykonania zamówienia podany w ofercie;
c) T - termin w ofercie ocenianej
Wykonawca podaje termin wykonania zamówienia w miesiącach w formularzu oferty,
stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
Termin nie może być krótszy niż 6 miesięcy oraz dłuższy niż 15 miesięcy.
W przypadku podania przez Wykonawcę w formularzu oferty termin wykonania zamówienia
krótszego niż 6 m-cy:
a) Do oceny oferty zostanie przyjęty termin wynoszący 6 m-cy,
b) Do umowy zostanie wypisany termin wykonania zamówienia podany w formularzu
oferty.
W przypadku podania przez Wykonawcę terminu wykonania zmówienia dłuższego niż 15
m-cy, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona, ponieważ jej treść jest niezgodna z
warunkami zamówienia
4. Najkorzystniejsza oferta to oferta z najkorzysniejszym bilansem kryterium ,,Cena" i kryterium
,,Termin wykonania zamówienia".
5. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który złoży ofertę
najkorzysniejszą.
6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że dwie lub więcej ofert ma taki sam bilans ceny innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
wybiera ofertę, z najniższą ceną.
7. Jeżeli nie można dokonać oferty wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nowa cenę.
8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach.
9. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy
Wykonawcy złożą oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: ,,Najniższa Cena" i ,,Termin wykonania
zamówienia"
Kryterium 1
4.3.4.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.5.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.6.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
4.3.7.) Waga: 20
4.3.8.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne,
żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium
oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.2.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.3.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże,
że:
1) Wykonał usługę, polegającą na:
a) opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej budowy stacji uzdatniania wody o
wydajności nie mniejszej niż 3m3/h
b) opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej o
średnicy nie mniejszej niż 110 mm o dł. nie mniejszej niż 0,5 km,
nie wcześniej niż w okresie 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
oświadczenie wykonawcy.
2) Dysponuje lub będzie dysponował osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług polegających na:
a) opracowaniu projektu budowlanego budowy stacji uzdatniania wody o wydajności nie
mniejszej niż 3m3/h,
b) opracowaniu projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej o średnicy nie mniejszej niż
fi 110 mm i długości co najmniej 0,5 km,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
5.4.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o braku podstaw wykluczenia i
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art.125 ust. 1
ustawy: Tak
5.5.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania
wykluczeniu:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda
następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
i. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp,
ii. art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
iii. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b)
iv. art. 109 ust. 1 pkt 3
? sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
niniejszej SWZ.
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem
podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia
dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych
podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału
regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.
109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego
złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem
zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca
dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłat tych należności;
4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej zamawiający żąda:
a. Wykazu co najmniej jednej usługi, polegającej na opracowaniu dokumentacji
projektowej budowy stacji uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż 3m3/h,
wykonanej nie wcześniej niż w okresie 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
b. Wykazu co najmniej jednej usługi, polegającej na opracowaniu dokumentacji
projektowej budowy sieci wodociągowej o średnicy nie mniejszej niż fi 110 mm i
długości co najmniej 0,5 km, wykonanej nie wcześniej niż w okresie 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
oświadczenie wykonawcy.
c. Wykazu osoby, skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnej za świadczenie usług polegających na opracowaniu
projektu budowlanego, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanej przez nią czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tą osobą:
Projektant - niniejsza osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie w wykonaniu co najmniej
jednego projektu na budowę:
a) sieci wodociągowych o średnicy nie mniejszej niż fi 110 mm i długości co
najmniej 0,5 km
b) stacji uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż 3m3/h.
5.7.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków
dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.2.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.3.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.3.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 3 000,00 zł, (słownie: trzy tysiące
złotych 00/100)
2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru
wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Jordanowie O/Maków Podhalański
Nr rachunku: 98 8799 0001 0017 0103 0498 0001
4. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą
wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art.
97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub
poręczenia, w postaci elektronicznej.
2. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń,
o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych
formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - Opracowanie projektu
budowlanego na zadanie pod nazwą ,,Zasilanie w wodę miejscowości
Juszczyn". Oznaczenie sprawy: ES.ZP.3/2022.
6. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną
lub kilka form, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp. Zmiana formy wadium musi
być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art.
96 ust. 6 Pzp, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia,
o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub
poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art.
128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych
środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp,
oświadczenia, o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
8. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp musi wynikać
bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego,
zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty
określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98
ust. 6 Pzp,
9. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp podlegać muszą
prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w
art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy
polskie. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczeń,
o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp w języku innym niż język polski, dokument
gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
Gwarancje i poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu, a wszystkie spory odnośnie
gwarancji poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane
jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby zamawiającego.
6.4.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.5.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne,
które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie
zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.2.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak, zgodnie z projektem umowy,
stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
7.3.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub
etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-22

Uwagi:
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Zasilanie w wodę miejscowości
Juszczyn"
2.4.) Numer ogłoszenia: ES.ZP.3/2022
2.5.) Wersja ogłoszenia: 01
2.6.) Data ogłoszenia: 2022-09-15
2.7.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.8.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których
mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.9.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.10.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym bez stosowania ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.
1710, z późn. zm.), dalej zwanej ,,Pzp", zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp, -
zamówienie sektorowe
Termin związania ofertą: do 2022-10-22
3.9.) RODO (obowiązek informacyjny):
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Przedsiębiorstwo Wodno -
Kanalizacyjne ,,Eko - Skawa" Sp. z o.o., ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański.
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
pocztą elektroniczną na adres iodo@ekoskawa.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby
Administratora: Inspektor Ochrony Danych, Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne ,,Eko
- Skawa" Sp. z o.o., ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański.
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego - Zasilanie w wodę miejscowości Juszczyn. Oznaczenie sprawy:
ES.ZP.3/2022.
4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
5) osoba fizyczna posiada:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych
jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych
osobowych;
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza
przepisy rozporządzenia 2016/679;
6) osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia
danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia
2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
7) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w
postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679
względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te
wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13
rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba
fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4
rozporządzenia 2016/679).
8) Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14
rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje
zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co
najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
9) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z
rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej,
której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie
zamówienia w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o
wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym
wykonawca składa w formularzu ofertowym.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.