Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4696z ostatnich 7 dni
20872z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Przedmiot:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Samborzec
Samborzec 43
27-650 Samborzec
powiat: sandomierski
Telefon: (015) 831 44 43
zamowienia.publiczne@samborzec.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Samborzec
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: (015) 831 4
Termin składania ofert: 2022-09-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Samborzec

zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na realizację zadania
pod nazwą: ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zajeziorze - Bogoria
Skotnicka, odcinek o długości 348 m".
III. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żuków, odcinek o długości 310 m,
zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
2. Realizacja zadania jest
Świętokrzyskiego.
współfinansowana ze środków budżetu WojewództwaIV.

Dokument nr: Ig.271.1.19.1.2022

Otwarcie ofert: 3. Zamawiający dokona otwarcia i odczytania ofert cenowych w dniu 19.09.2022 r,
godz.11:15 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy lub w pokoju nr 13.

Składanie ofert:
4. Ofertę należy opatrzyć nazwą i dokładnym adresem wykonawcy oraz umieścić napis:
,,Nie otwierać przed godziną 11:15 w dniu 19.09.2022 r.".
5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci elektronicznej, pocztą elektroniczną na
adres: zamowienia.publiczne@samborzec.pl w formie skanu, podpisanego przez osobę
upoważnioną.IX. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę na załączonym formularzu ofertowym w formie pisemnej powinna być złożona
w
siedzibie
Zamawiającego
(Urząd
Gminy
w
Samborcu,
Samborzec
43,
27-650 Samborzec do godz. 11:00 w dniu 19.09.2022 r.
2. Oferta w postaci elektronicznej powinna być przesłana przed godziną 11:00 w dniu
19.09.2022 r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia oraz termin związania ofertą
1. Wykonawca zrealizuje zadanie do dnia 10 listopada 2022 roku.

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Niniejsze zamówienie udzielane jest zgodnie z określoną w ustawie o finansach
publicznych zasadą ponoszenia wydatków publicznych w sposób przejrzysty, celowy,
racjonalny i oszczędny, w trybie określonym zarządzeniem nr 4/2021 Wójta Gminy
Samborzec z dnia 04.01.2021 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień
publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych.
2. Do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych ze względu na niską wartość zamówienia, zgodnie z art.
2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
2. Termin związania ofertą: 14 dni od terminu złożenia oferty.
V. Sposób kalkulacji wynagrodzenia
1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być podana w ,,Formularzu
ofertowym" w polskich złotych w formie liczby, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, oraz słownie.
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena
oferty musi zawierać wszystkie elementy objęte zamówienia.
VI. Kryterium oceny ofert
Cena - 100 %
VII. Warunek udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie.
VIII.
Sposób przygotowania oferty .
1. Ofertę sporządzić należy na dołączonym formularzu ofertowym, będącym załącznikiem
nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej. Oferta powinna być
podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy.
3. Ofertę
składaną
w
zamkniętej
kopercie
należy
oznakować
następująco:
Oferta na realizację zadania pod nazwą: ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych Zajeziorze - Bogoria Skotnicka, odcinek o długości 348 m".
X. Dodatkowe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie
bez podawania przyczyny.
2. Wykonawcom nie będzie przysługiwał zwrot kosztów przygotowania oferty, również
w przypadku unieważnienia postępowania.

Uwagi:
XI. Ochrona danych osobowych
1. Przepisy RODO
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane
osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej: RODO). Dane te mogą
dotyczyć tak samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą),
jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej
ofercie/wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca przedkłada
celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do
wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących
wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Klauzula informacyjna Zamawiającego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Samborzec, Samborzec 43,
27-650 Samborzec, reprezentowana przez Wójta Gminy Samborzec - Witolda
Surowca;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Samborzec jest pan Dawid
Dziuba, kontakt: iod@samborzec.pl, 15 83 14 443 wew. 29;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy
o dostępie do informacji publicznej lub w oparciu o przepisy innych ustaw,
w szczególności dotyczących nadzór i kontrolę nad publiczną gospodarką finansową;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach kodeksu
cywilnego, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(UWAGA: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami oraz nie może naruszać
integralności oferty oraz jej załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (UWAGA: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
3. Obowiązki Wykonawcy wynikające z art. 13 i 14 RODO
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem
w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO,
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio
pozyskał (UWAGA: obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje
już tymi informacjami).
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.
14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których
dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń,
o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane
w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, wykonawcy zostaną zobowiązani do
złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na formularzu ofertowym
oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 RODO.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.