Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
935z dziś
5749z ostatnich 7 dni
21765z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wydzierżawienie instalacji magazynowania ciekłego tlenu oraz sukcesywne dostawy tlenu

Przedmiot:

Wydzierżawienie instalacji magazynowania ciekłego tlenu oraz sukcesywne dostawy tlenu

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wodociągi Miasta Krakowa - Spółka Akcyjna
ul. Senatorska 1
30-106 Kraków
powiat: Kraków
telefon: 12 42 42 396, 12 42 42 392, 12 620 32 97, tel. 600 401 952, 12 639 22 52
przetarg@wodociagi.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: 14 000,00 zł
Nr telefonu: telefon: 12 42 42 39
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (zamówienie sektorowe podprogowe - dostawy)
Wodociągi Miasta Krakowa - Spółka Akcyjna
zwane dalej WMK SA lub zamawiającym, zaprasza do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na ,,Wydzierżawienie instalacji magazynowania ciekłego tlenu oraz sukcesywne dostawy tlenu do ZUW Raba"
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Wydzierżawienie instalacji magazynowania ciekłego tlenu oraz sukcesywne dostawy tlenu do ZUW Raba".
Zakres szczegółowy objęty zamówieniem:
A. Założenia ogólne
o Po przeanalizowaniu doświadczeń własnych WMK S.A. w Krakowie oraz innych przedsiębiorstw wodociągowych, podjęto decyzję, że ozon będzie wytwarzany z tlenu dostarczanego specjalistycznymi pojazdami do zbiorników magazynowych ciekłego tlenu, a z nich do generatorów ozonu.
o Dla zmagazynowania tlenu wstępnie dobrane zostały 2 zbiorniki tlenu, eksploatowane naprzemiennie wraz z całą instalacją odparowania tlenu i doprowadzania tlenu do ozonatorów oraz systemem ,,telemonitoringu" napełniania zbiorników z tlenem. Dostawca tlenu - wydzierżawiający zbiorniki ciekłego tlenu wykona własne obliczenia potwierdzające poprawność przyjętych objętości i parametrów przedstawionych w części ,,B" poniżej, przed złożeniem oferty.
o Tlen będzie dostarczany do zbiorników w formie ciekłej, głęboko schłodzonej, za pomocą specjalistycznych cystern samochodowych. Rozładunek odbywać się będzie za pomocą pompy przeładunkowej zainstalowanej na cysternie, zasilanej elektrycznie z zewnętrznego źródła (gniazdo przyłączeniowe). Pompa zatem nie jest przedmiotem dzierżawy, natomiast w projekcie należy przewidzieć a następnie wykonać odpowiednie gniazdo przyłączeniowe zasilające ww pompę.
o Zbiorniki tlenu wraz z niezbędną instalacją (parownice itp.) będą dzierżawione od dostawcy tlenu przez okres 36 miesięcy. Wybrany wykonawca będzie odpowiedzialny na zapewnienie ciągłości dostaw telnu do dzierżawionych zbiorników, bez składania zamówień przez WMK S.A. na uzupełnienie stanu zbiornika.
B. Oszacowanie zużycia tlenu i wielkości zbiorników
- Dla maksymalnej wydajności i zapotrzebowania na ozon w ilości 31 kg/h, zapotrzebowanie tlenu wynosić będzie:
31000 g : 148 g/Nm3 = 209 Nm3/h tlenu * 1.337 = 280 kg/h tlenu.
Stąd maksymalne zapotrzebowanie dobowe na tlen wyniesie: 280 * 24h = 6720 kg/dobę.
- Minimalne zapotrzebowanie na tlen wyniesie odpowiednio
Na wyprodukowanie 5 kg/h ozonu, potrzebnych będzie:
5000 g : 148 g/Nm3 = 33.8 Nm3/h tlenu * 1.337 = 45 kg/h tlenu.
Stąd minimalne zapotrzebowanie dobowe na tlen wyniesie: 45 * 24h = 1080 kg/dobę
Dla spełnienia tych warunków zakłada się zapas 10-dniowy według użycia maksymalnego a dwumiesięczny według zużycia minimalnego. Dlatego należy zainstalować na wcześniej przygotowanych fundamentach (w ramach realizacji głównego zadania pn. ,,Modernizacja systemu wstępnego ozonowania wody na ZUW Raba") a następnie podłączyć do instalacji ozonowania dwóch zbiorników tlenu o pojemności 40 - 70 ton każdy wraz z niezbędnymi instalacjami, co da łącznie zapas od 80 do 140 ton tlenu.
Przyjęto następujące zasady eksploatacji (napełniania i zużywania tlenu zgromadzonego w zbiornikach):
1) Pojemności zbiorników wyznacza się z założeniem , że przed tankowaniem zbiorniki tlenu nie powinny być puste.
2) Ponieważ jedna cysterna ma pojemność 20 ton, dlatego stan zmienny (tzw. ,,ruchomy") dla obu zbiorników łącznie wyniesie od 60 do 120 ton (w zależności od pojemności dostarczonych zbiorników), a rezerwa ,,sztywna" łącznie 20 ton.
3) Zakłada się monitoring stanu napełnienia zbiorników przez dostawcę tlenu / właściciela zbiorników dzierżawionych przez WMK S.A. i personel Eksploatatora (Zamawiającego) oraz ,,automatyczną" dostawę tlenu z chwilą opróżnienia każdego zbiorka do poziomu 25 ton.
4) Zbiorniki będą pracowały równolegle wtedy, gdy będzie w nich tlen (nie dopuszcza się wyłączania zbiornika wypełnionego tlenem).
Parametry techniczne tlenu muszą spełniać kryteria dla konkretnych ozonatorów. Dla systemu będącego wzorcem wyjściowym wykorzystanym dla potrzeb niniejszego opracowania, tlen dostarczany do generatorów ozonu winien spełniać następujące kryteria:
? musi posiadać atest PZH
? punkt rosy przy ciśnieniu 1.013 bar abs: < - 65 °C dP,
? stężenie CH4 < 60,0 vol.ppm
? brak freonu
? cząstki stałe: < 0,01 micron
? temperatura: 5 ÷ 40 ° C
? temperatura optymalna: 25 ° C
? ciśnienie: 5 ÷ 7 bar
? czystość tlenu 98 % wt; ślady azotu i argonu na poziomie ok. 2 % wt.
C. Wymagania specjalistyczne dla zbiorników tlenu
Ciekły tlen magazynowany będzie w zbiornikach kriogenicznych o budowie dwuściennej. Przestrzeń pomiędzy zbiornikiem wewnętrznym i zewnętrznym wypełnia materiał o własnościach termoizolacyjnych oraz panujące w przestrzeni próżnia.
Zbiorniki wyposażone będą w następujące układy funkcyjne:
1) układ napełniania zbiornika:
- składający się z przyłącza kołnierzowego oraz zaworów, które umożliwiają aktywną regulację ciśnienia w zbiorniku podczas napełniania go tlenem ciekłym z cysterny samochodowej,
2) układ regulacji ciśnienia w zbiorniku:
- ma za zadanie utrzymanie zadanego ciśnienia minimalnego. W momencie spadku ciśnienia poniżej zadanej wartości włącza się układ odparowania ciekłego gazu. Dodatkowo zbiorniki wyposażone są w ekonomizer, którego zadaniem jest przełączanie układu poboru czynnika roboczego na fazę ciekłą lub gazową. W przypadku wzrostu ciśnienia w zbiorniku pobierany jest gaz, co powoduje szybki spadek ciśnienia
3) układ zaworów bezpieczeństwa:
- chroni zbiornik przed wzrostem ciśnienia powyżej wartość dopuszczalną; dwa zawory bezpieczeństwa są zamontowane w układzie równoległym, zapewniającym ich niezależną pracę,
4) układ pomiarowy, złożony z dwóch obwodów, których zadaniem jest pomiar ciśnienia w przestrzeni gazowej zbiornika oraz pomiar stopnia napełnienia zbiornika na zasadzie różnicy ciśnień statycznych.
5) system parownic, dobranych przez: Dostawca tlenu - wydzierżawiający zbiorniki ciekłego tlenu
Zamawiający dopuszcza dobór innych elementów oraz inną konfigurację układów napełniania zbiornika, regulacji ciśnienia w zbiorniku oraz zaworów bezpieczeństwa przez Dostawcę tlenu - wydzierżawiającego zbiorniki ciekłego tlenu pod warunkiem zapewnienia pełnej niezawodności systemu magazynowania ciekłego tlenu.
2. Poszczególne dostawy cząstkowe tlenu ciekłego będą następować sukcesywnie, do WMK S.A. Zakład Uzdatniania Wody Raba, 32-410 Dobczyce, Ul. Nowowiejska 19 (na koszt wykonawcy), w ilości zapewniającej ciągłość funkcjonowania instalacji. Za zapewnienie odpowiedniego poziomu tlenu w zbiornikach odpowiada Wykonawca - ,,automatyczna" dostawa tlenu powinna nastąpić z chwilą opróżnienia każdego zbiorka do poziomu 25 ton.

CPV: 24111900-4, 44615000-4, 45231222-7

Dokument nr: 732/NO-72/2022

Składanie ofert:
Wnioski należy składać w Dziale Przetargów i Umów WMK SA, 30-106 Kraków, Ul. Senatorska 1, budynek ,,A", pok. nr 3, w terminie do dnia 22 września 2022 r. do godz. 9:15

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA (CYKL REALIZACJI) ZAMÓWIENIA
1. Wymagany przez zamawiającego termin uruchomienia zbiorników ( budowy instalacji): do 5 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, dzierżawa instalacji wraz z dostawą tlenu 36 miesięcy od wykonania i uruchomienia instalacji.
2. Przewidywany termin podpisania umowy: październik 2022 r.
negocjacje z ogłoszeniem nr 732/NO-72/2022
dostawy sektorowe - wartość poniżej 431 000 euro

Wymagania:
2. Niniejsze zamówienie sektorowe podprogowe zostanie udzielone w trybie negocjacji z ogłoszeniem, w którym wykonawcy na podstawie ogłoszenia o zamówieniu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym (dalej zwane ,,wnioskami"), a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert.
II. INFORMACJE OGÓLNE O POSTĘPOWANIU
1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszym ogłoszeniu oraz w Regulaminie udzielania zamówień w Wodociągach Miasta Krakowa SA dostępnym na stronie internetowej: www.wodociagi.krakow.pl (Załącznik nr 1 do Polityki zakupowej - Zarządzenia nr 4/21 Prezesa Zarządu WMK S.A. z 18 stycznia 2021 r.), a nie na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ,,ustawą" lub u.p.z.p. Zamówienie (,,zamówienie sektorowe podprogowe") udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym, określonej w art. 5 ust. 4 pkt 1) oraz art. 2 ust.1 pkt 2) ustawy, to jest: obsługi stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w związku z produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczaniem wody pitnej do sieci. Wartość zamówienia jest niższa od kwoty 1 919 502, 00 , tj. od równowartości kwoty 431 000 euro określonej w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2021 poz. 1129 z zm.).
2. W związku z tym na podstawie art. 5 ust. 1 u.p.z.p. do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy. Wartość zamówienia przekracza 400 000 złotych, w związku z czym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w WMK S.A .ustanawia się wadium.
3. Oświadczenia, wnioski, informacje i zawiadomienia przekazywane przez WMK SA oraz wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą być składane pisemnie w odniesieniu do: wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofert wstępnych, ofert (ostatecznych) oraz wszelkich czynności podejmowanych po złożeniu wniosków, w tym wezwań do wyjaśnienia lub uzupełnienia, odpowiedzi na te wezwania, informacji o wykluczeniu wykonawcy oraz wszelkich czynności związanych ze środkami ochrony prawnej. W pozostałych sprawach wystarczające jest przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jednak forma pisemna jest zawsze dopuszczalna.. Jeżeli dla danej czynności przewidziana jest obowiązkowo forma pisemna, to jeżeli strony porozumieją się w innej formie, przekazana treść musi zostać
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2
niezwłocznie potwierdzona na piśmie; jeśli zostanie tak potwierdzona, uważa się ją za przekazaną w chwili jej dotarcia do adresata środkami komunikacji elektronicznej.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofert, oświadczeń i innych dokumentów ani na korespondencję w innych językach, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski.
5. Jeden wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dalej zwany ,,wnioskiem") oraz tylko jedną ofertę: własne lub wspólnie z innym wykonawcą (innymi wykonawcami).
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojego wniosku oraz oferty niezależnie od wyniku postępowania.
7. Dział Przetargów i Umów Wodociągów Miasta Krakowa SA (w budynku ,,A", wejście bezpośrednio od ul. Senatorskiej) pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku (wszystkie soboty wolne) w godzinach od 7:00 do 15:00. Dziennik podawczy oraz kasa (Centrum Obsługi Mieszkańców przy ul. Senatorskiej 9) pracują w dni robocze jw. w godzinach od 7:00 do 15:00, w poniedziałki - do 17:00.
8. Datą wszczęcia postępowania jest dzień zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu na tablicy ogłoszeń WMK SA oraz na stronie internetowej WMK SA.
9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań przetargowych prowadzonych przez WMK SA skierowana do wykonawców posiadających status osób fizycznych: Wodociągi Miasta Krakowa SA (dalej jako: ,,WMK" lub ,,administrator"), z siedzibą w Krakowie przy ulicy Senatorskiej 1, 30-106 (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod.wodociagi@wodociagi.krakow.pl) informuje, że jest administratorem dotyczących Pani/Pana danych osobowych przekazanych WMK w związku z Pani/Pana udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia, obejmujących w szczególności dane osobowe ujawnione w ofercie lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także w umowie o udzielenie zamówienia, w tym: Pani/Pana imię, nazwisko, numer PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, numer telefonu, adres siedziby, adres do kontaktu, informacje dotyczące kwalifikacji, wiedzy lub doświadczenia, informacje zawarte w zaświadczeniach przekazanych w trakcie postępowania (m.in. zaświadczenia wydane przez urząd skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Krajowy Rejestr Karny).
10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez WMK w oparciu o poniżej wskazane podstawy prawne oraz w ramach realizacji wskazanych poniżej celów:
1) podane dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na WMK wynikających z odpowiednich przepisów prawa (w tym ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości) dla celów:
a. związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia,
b. archiwizacyjnych,
c. rozliczeń podatkowych,
d. prowadzenia rachunkowości.
2) w przypadku zawarcia pomiędzy Panią/Panem a WMK umowy w sprawie udzielenia zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem, podane dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz w celu prawidłowego wykonania obowiązków oraz uprawnień stron wynikających z takiej umowy, w tym także w celach kontaktowych związanych z realizacją umowy;
3) podane dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne dla realizacji następujących celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WMK, którymi są:
a. ustalenie, egzekwowanie roszczeń, a także dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,
b. w przypadku zawarcia pomiędzy Panią/Panem a WMK umowy w sprawie udzielenia zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem - kontrola dostępu do pomieszczeń i obiektów należących do WMK oraz kontrola przestrzegania zasad organizacyjnych, porządkowych oraz zasad bezpieczeństwa (w tym BHP i p.poż) na terenie obiektów WMK.
11. Ponadto WMK informuje, że:
1) podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz - w zakresie w jakim obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokumentów postępowania (w tym SIWZ) - jest jednocześnie niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz - w przypadku wyboru Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej - także do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia (niepodanie takich danych uniemożliwi udział w postępowaniu oraz zawarcie umowy w sprawie udzielenia zamówienia);
2) przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
3) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji wskazanych powyżej prawnie uzasadnionych interesów WMK;
4) w celu skorzystania z któregokolwiek z przysługujących Pani/Panu praw, prosimy przesłać swoje żądanie na adres: iod.wodociagi@wodociagi.krakow.pl;
5) WMK będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku zawarcia pomiędzy Panią/Panem a WMK umowy w sprawie udzielenia zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem, przez okres realizacji umowy w sprawie zamówienia, a także przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; w zakresie danych, których przetwarzanie wynika z obowiązku prawnego ciążącego na WMK, Pani/Pana dane będą przetwarzane także przez okres niezbędny w celu prawidłowego wykonania takiego obowiązku prawnego, lub - w zakresie w którym przetwarzanie danych służy realizacji uzasadnionego interesu administratora - do czasu wniesienia sprzeciwu, skutkującego obowiązkiem WMK do zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
6) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
7) Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółki zależne WMK, podmioty działające na zlecenie WMK, w tym podmioty świadczące na rzecz WMK usługi doradcze, obsługę informatyczną działalności WMK, ochronę mienia.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej WMK SA pod adresem: www.wodociagi.krakow.pl.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania wybranemu wykonawcy zamówień na podobne dostawy.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia przez podwykonawców. W ofercie można podać, jaki zakres zamówienia będzie realizowany przez podwykonawców. Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać okresy rozliczeniowe i terminy płatności nie dłuższe niż przewidziane w umowie zawartej przez zamawiającego z wykonawcą, ponadto muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji.
7. Wykonawca podzlecający określony zakres dostaw zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z każdym podwykonawcą lub poświadczone kopie umów o podwykonawstwo w terminie 7 dni od ich zawarcia. Poświadczoną kopię umowy może również złożyć podwykonawca. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania takiej umowy może zgłosić pisemnie sprzeciw lub zastrzeżenia do jej treści, które wykonawca ma obowiązek uwzględnić. Niezgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu ani zastrzeżeń zamawiającego uważa się za akceptację umowy.
8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek) przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od powiadomienia go o tym fakcie nie zakwestionuje zasadności bezpośredniej wypłaty. Z wynagrodzenia wykonawcy zostanie potrącona kwota wypłacona podwykonawcom na powyższych zasadach.
9. Wymagany minimalny okres udzielanej gwarancji wynosi: 7 dni na dostarczany tlen licząc od dnia podpisania protokołu odbioru każdej partii zamówienia.
10. Sposób postępowania związany z możliwością niewłaściwego wykonywania zamówienia, odstąpieniem od umowy, reklamacjami oraz karami umownymi zostanie uregulowany w umowie, której wzór będzie załączony do specyfikacji warunków zamówienia przesłanej zakwalifikowanym wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert.
V. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.
2. Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (na adres: przetarg@wodociagi.krakow.pl) albo pisemnie. Wskazane jest przekazywanie wniosków o wyjaśnienie (pytań), zwłaszcza przy większej ich objętości, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w postaci edytowalnej, tj. umożliwiającej wpisanie wyjaśnień (odpowiedzi).
3. Zamawiający udzieli wyjaśnień (odpowie na pytania) niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do WMK SA nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Na wnioski (pytania) otrzymane po tym terminie zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić je bez rozpoznania.
4. Ewentualne przedłużenie terminu składania wniosków nie wpływa na bieg terminu do składania wniosków i pytań.
5. Zamawiający udziela wyjaśnień (odpowiada na pytania) przekazując wyjaśnienie (odpowiedź) jednocześnie wszystkim zaproszonym wykonawcom (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a następnie listownie), bez ujawniania źródła zapytania.
VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez WMK SA (zamawiającego) oraz wykonawców muszą być składane pisemnie wyłącznie w sprawach, w których przewiduje to niniejsze ogłoszenie.
2. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 6 zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) - na adres e-mail wskazany w pkt I ogłoszenia.
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ww. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane na adres e-mail podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
5. Wszelką korespondencję wykonawcy powinni kierować do zamawiającego z dopiskiem: ,,Dział Przetargów i Umów WMK SA w Krakowie" oraz podaniem numeru postępowania.
6. W przypadku wezwania przez zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw w trybie określonym w punkcie XII ust. 3 ogłoszenia, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć / uzupełnić / poprawić) w formie wskazanej w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
2) spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Niepodleganie wykluczeniu z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia wykonawcy oraz dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania wniosków brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez formułę ,,spełnia / nie spełnia" na podstawie oświadczeń lub dokumentów wymienionych poniżej.
4. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia - według wzoru załączonego do ogłoszenia;
2) Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z właściwego rejestru / ewidencji - zawierające dane aktualne na dzień składania wniosków, potwierdzające prawo wykonawcy do występowania w obrocie prawnym i stwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, chyba że po ogłoszeniu upadłości wykonawca zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, a układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, a także wskazujące osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy;
3) Wyłącznie dla spółek cywilnych: (a) umowa spółki oraz (b) wskazane powyżej dokumenty rejestracyjne dla każdego ze wspólników.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast wymaganego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zawierające dane aktualne na
dzień składania wniosków potwierdzające odpowiednio prawo wykonawcy do występowania w obrocie prawnym i stwierdzające, że zakres jego działalności odpowiada profilowi zamówienia, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, a także wskazujące osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
6. Warunkiem udziału w postępowaniu dotyczącym posiadania zdolności technicznej lub zawodowej jest wykonanie dostaw:
a. co najmniej trzy zrealizowane zamówienia na dostawy tlenu do stacji uzdatniania wody o wydajności powyżej 20 000 m3/dobę
b. co najmniej trzy zrealizowane zamówienia na dzierżawę zbiorników ciekłego tlenu i parownic.
W celu potwierdzenia spełniania tego warunku do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
1) Formularz nr 2 - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych nadal, głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (to jest zakończonych nie wcześniej niż w 2017 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonanych (wykonywanych) w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których je wykonano; dla celów niniejszego zamówienia głównymi dostawami, które musi obejmować ww. wykaz, są co najmniej trzy zrealizowane zamówienia na dostawy tlenu do stacji uzdatniania wody o wydajności powyżej 20 000 m3/dobę oraz trzy zrealizowane zamówienia na dzierżawę zbiorników ciekłego tlenu i parownic, przy czym brak w Formularzu nr 2 wykonanych dostaw o powyższych cechach będzie równoznaczny z brakiem wymaganego doświadczenia;
2) Poświadczenia (lub oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia) potwierdzające, że dostawy wykazane przez wykonawcę w Formularzu nr 2 zostały wykonane lub są wykonywane należycie z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków; w przypadku, gdy WMK S.A. w Krakowie jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w Formularzu nr 2 zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.
7. W celu spełnienia pozostałych wymagań zamawiającego do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
1) Formularz nr 1 - Podstawowe dane wykonawcy - według wzoru załączonego do ogłoszenia;
2) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania wniosku lub/i załączników do niego albo do podpisania wniosku i oferty lub/i załączników do nich, o którym mowa w rozdziale IX pkt. 5.3) ogłoszenia, przy czym jeżeli wszystkie te dokumenty podpisują w odpowiedniej liczbie osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, załącznik ten nie jest konieczny;
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie, przy czym brak załącznika oznacza, że nie dotyczy on składającego wniosek.
VIII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r., poz. 1950) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r., poz. 1133 z późn. zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy Kodeks karny,
c) skarbowe;
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa powyżej w ust. 1 pkt 2 niniejszego rozdziału SWZ;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r., poz. 358 z późn. zm.);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.
12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 t.j. z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy także wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r., poz. 814 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r., poz. 1228 z późn. zm.).
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie postanowień ust. 1 pkt 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności (procedura sanacyjna - samooczyszczenie), w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione dowody, o których mowa w ust. 3 za wystarczające.
5. Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania.
7. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania.
9. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
10. Wszystkim wykluczonym wykonawcom równocześnie przekazuje się (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a następnie listem) informację o ich wykluczeniu z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
IX. FORMA I ZAWARTOŚĆ WNIOSKU
1. Zamawiający na stronie internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/aktualnosci , przygotował wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i wzory oświadczeń i formularzy niezbędnych do złożenia wniosku.
2. Wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami powinien być sporządzony i złożony w dwóch egzemplarzach, odpowiednio oznaczonych. Obydwa egzemplarze powinny zawierać identyczne materiały. W razie rozbieżności między poszczególnymi egzemplarzami obowiązywać będzie tekst oryginału.
3. Jeden egzemplarz ma zawierać oryginał wniosku, a drugi może być kserokopią egz. nr 1, przy czym każdy egzemplarz powinien być osobno spięty i oprawiony. Ponadto oczekuje się, by strony wniosku były ponumerowane.
4. Wniosek należy napisać w języku polskim, w sposób trwały (np. na komputerze, maszynie do pisania, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Do dokumentów w językach obcych należy załączyć ich tłumaczenia na język polski.
5. Wniosek, a następnie ofertę należy podpisać przy zachowaniu następujących zasad:
1) Druk wniosku (a następnie oferty), formularze oraz wymagane oświadczenia mają być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji np. wg wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - KRS albo w ewidencji działalności gospodarczej);
2) Wymagane przez zamawiającego załączniki mają być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji) lub przez podmiot wydający dany dokument, a w przypadkach, gdy załączniki te przedkładane są w formie kserokopii - musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji).
3) Dopuszcza się podpisywanie wniosku (oferty) i ww. załączników przez pełnomocnika osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie musi być załączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji). Pełnomocnik nie może sam potwierdzić swojego upoważnienia.
negocjacje z ogłoszeniem nr 732/NO-72/2022
dostawy sektorowe - wartość poniżej 431 000 euro
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
13
4) W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się możliwość ich podpisania lub potwierdzenia za zgodność na początku lub końcu dokumentu (zamiast na każdej stronie).
5) W przypadku wniosku wspólnego kilku podmiotów podpisy na wniosku mają złożyć wszyscy wykonawcy (wszyscy wspólnicy) lub wyznaczony przez nich wszystkich pełnomocnik. W przypadku oświadczeń i formularzy odnoszących się wyłącznie do jednego z wykonawców wystarczające jest ich podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentowania tego wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji).
6. Załączane dokumenty muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi powyżej. Oświadczenia i dane zawarte w formularzach powinny mieć treść zgodną z załączonymi do ogłoszenia wzorami (forma i układ mogą być dowolne), przy czym wprowadzenie merytorycznych zmian do treści tych wzorów może być podstawą do odrzucenia wniosku, jeżeli ich treść nie będzie odpowiadać treści ogłoszenia.
7. Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, muszą być czytelnie oznaczone i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji).
8. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie. Oczekuje się, że koperta zostanie:
1) opisana - z podaniem nazwy i adresu wykonawcy, co umożliwi zwrot wniosku bez otwierania w uzasadnionych przypadkach; w przypadku wniosku wspólnego kilku podmiotów należy na kopercie podać nazwy ich wszystkich oraz nazwę i adres pełnomocnika;
2) zaadresowana do zamawiającego: Wodociągi Miasta Krakowa SA - Dział Przetargów i Umów, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek ,,A" (zaadresowanie do Działu Przetargów i Umów w budynku ,,A" dotyczy także ewentualnej koperty zewnętrznej firmy kurierskiej);
3) oznaczona numerem i tematem postępowania (z ewentualnym określeniem charakteru wniosku: Wniosek zamienny lub Wycofanie wniosku).
X. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE (GRUPA WYKONAWCÓW)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wnioski/Oferty wspólne wykonawców muszą być zgodne z następującymi wymaganiami:
a) Wnioski/Oferta winna zawierać informacje formalne, tj.: odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej (jeżeli jednym z wykonawców jest spółka cywilna), Oświadczenie nr 1 oraz Formularz nr 1 - oddzielnie dla każdego wykonawcy.
b) Dowód wniesienia wadium, informacje na temat posiadanych uprawnień, niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz pozostałe dane należy przedstawić łącznie dla wszystkich wykonawców jako wspólne załączniki do oferty.
3. Wykonawcy składający wniosek/ofertę wspólnie muszą wyznaczyć pełnomocnika (lidera, partnera wiodącego) do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnik jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich wykonawców, którzy udzielili mu pełnomocnictwa, a realizacja umowy będzie prowadzona wyłącznie we współpracy z nim (dotyczy to również płatności).
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie oraz do zawarcia umowy winno być załączone do oferty w oryginale lub należycie potwierdzonej
kopii, przy czym pełnomocnik nie może sam potwierdzić za zgodność z oryginałem kopii udzielonego mu pełnomocnictwa.
5. Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. W trakcie realizacji umowy do występowania w imieniu konsorcjum (w tym do wystawiania faktur) uprawniony będzie wyłącznie lider konsorcjum (podmiot wiodący). Obydwa te warunki muszą być określone w umowie regulującej ich współpracę, którą należy dostarczyć po ewentualnym wyborze oferty złożonej przez takich wykonawców.
2. Decydująca jest data i godzina dostarczenia wniosku w powyższe miejsce, a nie data nadania. Za dostarczenie wniosku w terminie przez pocztę lub kuriera do wskazanego pokoju odpowiada wykonawca.
3. Wniosek złożony po terminie zostanie niezwłocznie zwrócony wykonawcy, choćby był wysłany w terminie.
4. Zamawiający może przesunąć termin składania wniosków w uzasadnionych przypadkach. O przesunięciu terminu zamawiający zawiadomi zamieszczając informację na stronie internetowej nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków.
5. Każdy wykonawca w dowolnym czasie przed upływem terminu składania wniosków może: (a) wycofać swój wniosek lub (b) zmienić swój wniosek.
6. W celu wycofania wniosku należy złożyć odpowiednie oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w kopercie oznaczonej numerem postępowania, nazwą wykonawcy, z dopiskiem: ,,Wycofanie wniosku". Zamawiający zwróci wniosek wycofany przed upływem terminu składania wniosków niezwłocznie po otrzymaniu wyżej wymienionego oświadczenia.
7. W celu zmiany wniosku należy złożyć w kopercie oznaczonej numerem postępowania, nazwą wykonawcy, z dopiskiem: ,,Wniosek zamienny" nowy wniosek na cały zakres objęty postępowaniem lub na jego część z wyraźnym określeniem, jakiej części pierwotnego wniosku dotyczy zmiana.
8. Złożone wnioski zostaną otwarte na niepublicznym posiedzeniu komisji przetargowej.
XII. BADANIE WNIOSKÓW
1. Druga część posiedzenia komisji przetargowej (ocena wniosków) nie jest dostępna dla osób nieupoważnionych. Informacje z tej części nie będą udostępnione, z wyjątkiem danych zawartych w protokole postępowania.
2. W tej części posiedzenia komisja najpierw sprawdzi wnioski pod kątem zachodzenia przesłanek do wykluczenia wykonawcy z postępowania. W tym celu komisja przeanalizuje, czy wykonawcy spełniają wymagane warunki udziału w postępowaniu oraz czy załączyli wszystkie wymagane oświadczenia lub dokumenty.
3. W toku badania wniosków zamawiający może wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, albo którzy nie złożyli pełnomocnictw, oraz tych, którzy złożyli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa powyżej zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe
15
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia wniosek wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty muszą potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz posiadanie pełnomocnictw nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków. Zamawiający może również nie skorzystać z prawa do wzywania do uzupełnienia wniosku i nie stanowi to naruszenia zasad postępowania.
4. W toku badania wniosków zamawiający może także wezwać wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych wniosków albo treści załączonych oświadczeń, dokumentów, formularzy lub innych załączników.
5. Brak odpowiedzi na wezwanie zamawiającego w sprawie złożenia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw albo w sprawie udzielenia wyjaśnień, a także odpowiedź potwierdzająca niespełnienie w istotnym zakresie wymagań określonych w ogłoszeniu może być - zależnie od rodzaju niezgodności - podstawą do wykluczenia wykonawcy z postępowania lub odrzucenia jego wniosku.
6. Komisja poprawi we wniosku oczywiste omyłki pisarskie, o czym może zawiadomić wykonawcę najpóźniej wraz z przesłaniem wyników kwalifikacji do dalszego udziału w postępowaniu.
7. Wnioski złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu, o których odrzucenie komisja przetargowa nie wnioskuje, będą kwalifikowane do dalszego udziału w postępowaniu w sposób podany w rozdziale XIV ogłoszenia.
XIII. ODRZUCENIE WNIOSKU
1. Wniosek odrzuca się, jeżeli:
1) jego treść w znaczącym stopniu nie odpowiada treści ogłoszenia i nie została należycie wyjaśniona;
2) jego złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;
3) został złożony przez wykonawcę wykluczonego z postępowania;
4) jest nieważny na podstawie odrębnych przepisów.
2. Każdy wykonawca, którego wniosek odrzucono, otrzymuje szczegółową informację o powodach odrzucenia z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
3. Zamawiający równocześnie informuje o odrzuceniu wniosków wszystkich pozostałych wykonawców, którzy złożyli wnioski.
XIV. KWALIFIKACJA DO DALSZEGO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Zamawiający przewiduje zaprosić do składania ofert wszystkich wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Ocena warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie VII ogłoszenia o zamówieniu zostanie dokonana w oparciu o formułę "spełnia - nie spełnia". 2. O wynikach kwalifikacji do dalszego udziału w postępowaniu zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
XV. NEGOCJACJE ORAZ WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNNIEJSZEJ
1. Wykonawcom, na podstawie zakwalifikowanych wniosków, Zamawiający przekaże zaproszenia do składania ofert.
XVI. KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Po zbadaniu poprawności pod względem formalnym i merytorycznym nieodrzucone oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów:
1) Oferowana cena netto 100 %
2. Nie przewiduje się prowadzenia aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, zawierających ceny nie wyższe od pierwotnie oferowanych.
XVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Postępowanie przed terminem składania ofert unieważnia się, gdy:
1) nie złożono żadnego wniosku niepodlegającego odrzuceniu;
2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego;
3) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
2. Informacje dotyczące unieważnienia postępowania po terminie składania ofert zostaną uregulowane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesłanej zakwalifikowanym wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert.
3. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadamia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania wniosków,
2) złożyli wnioski - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania wniosków.
4. Informację o unieważnieniu postępowania zamieszcza się również na tablicy ogłoszeń WMK SA oraz na stronie internetowej.
XVIII. WADIUM
1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany będzie wnieść wadium w wysokości: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych).
2. Wadium należało będzie wnieść po otrzymaniu zaproszenia do składania ofert (ostatecznych) w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie należy wnosić wadium wraz z wnioskiem.
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące wadium zostaną uregulowane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesłanej zakwalifikowanym wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert.
XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad udzielania zamówień określonych w niniejszym ogłoszeniu lub w Regulaminie, o którym mowa w pkt II.1 ogłoszenia
oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego obowiązkowych czynności, może przed zawarciem umowy poinformować zamawiającego o nieprawidłowości czynności podjętych w toku postępowania lub nieprawidłowym zaniechaniu czynności, składając ,,informację o nieprawidłowościach" wskazującą czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się nieprawidłowość oraz zawierającą przedstawienie zarzutów z uzasadnieniem.
2. ,,Informację o nieprawidłowościach" (zwaną dalej ,,informacją") można złożyć w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jej złożenia, jeżeli zawiadomienie to przesłano pocztą elektroniczną, albo w terminie 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z tym że informację dotyczącą nieprawidłowej treści ogłoszenia o zamówieniu można złożyć w terminie 5 dni od zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej WMK SA.
3. W przypadku wpłynięcia informacji dotyczącej nieprawidłowej treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
4. W przypadku wpłynięcia informacji po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą może zostać zawieszony do czasu udzielenia odpowiedzi (rozstrzygnięcia) w sprawie zgłoszonych nieprawidłowości. O zawieszeniu terminu zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy złożyli nieodrzucone oferty; w takiej sytuacji zamawiający nie zawiera umowy do czasu rozstrzygnięcia zarzutów.
5. Zamawiający odpowiada na podniesione zarzuty, jeśli postanawia je uwzględnić (uznać). W takiej sytuacji w terminie 7 dni od otrzymania informacji przesyła rozstrzygnięcie (odpowiedź) wykonawcy, który ja złożył. Zamawiający może również odpowiedzieć wykonawcy składającemu informację oddalając podniesione zarzuty lub stwierdzając, że informacja pochodzi od podmiotu nieuprawnionego względnie złożono ją po upływie wyżej określonego terminu. Brak rozstrzygnięcia w 7-dniowym terminie lub zawarcie umowy uznaje się za nieuwzględnienie podniesionych zarzutów.
6. W przypadku uwzględnienia zarzutów zamawiający powtarza zakwestionowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej niezwłocznie po rozstrzygnięciu. O powtórzeniu czynności lub wykonaniu czynności zaniechanych zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy złożyli nieodrzucone oferty.
7. Od rozstrzygnięcia w sprawie podniesionych w informacji zarzutów albo braku ich rozpatrzenia w terminie przez zamawiającego nie przysługuje odwołanie ani skarga do sądu. Decyzja zamawiającego w tej sprawie jest ostateczna.
XX. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI Z POSTĘPOWANIA
1. Protokół z postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Udostępnianie odbywa się na miejscu w Dziale Przetargów i Umów. Polega ono na okazaniu ww. dokumentów do wglądu i do ewentualnego sporządzenia notatek albo fotografii lub przesłaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający nie ma obowiązku powielania okazywanych materiałów.
3. W celu uzyskania wglądu w akta postępowania należy zgłosić ten zamiar oraz uzgodnić termin z osobą z Działu Przetargów i Umów podaną w punkcie VI ogłoszenia.
XXI. UWAGI KOŃCOWE
W sprawach nie opisanych w niniejszym Ogłoszeniu stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/aktualnosci
w dniu 14 września 2022 r.

Kontakt:
7. Zamawiający oświadcza, iż osobami upoważnionymi do porozumienia się z wykonawcami są:
Lp.
Imię, nazwisko, stanowisko
Dział (Zakład), adres
Nr telefonu
Uwagi
1.
Tadeusz Bochnia
ZUW Raba
Dobczyce, ul. Nowowiejska 19
tel. 600 401 952
sprawy merytoryczne
2.
Tomasz Żak
ZUW Raba
Dobczyce, ul. Nowowiejska 19
tel. 608 542 313
sprawy merytoryczne
3.
Zygmunt Daniel
Inspektor nadzoru
tel. 12 639 22 52
sprawy merytoryczne
4.
Dorota Anioł
Inspektor ds. przetargów
Dz. Przetargów i Umów,
Kraków, ul. Senatorska 1,
budynek ,,A", pok. nr 3
tel. 12 620 32 97
sprawy formalne

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.