Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dobudowa odcinka wydzielonego oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Dobudowa odcinka wydzielonego oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Samborzec
Samborzec 43
27-650 Samborze
powiat: sandomierski
tel. 15-831-44-43, wew. 28
zamowienia.publiczne@samborzec.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Samborze
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 15-831-44-43, w
Termin składania ofert: 2022-09-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Dobudowa odcinka wydzielonego oświetlenia ulicznego w miejscowości Koćmierzów
wzdłuż drogi powiatowej"
Szczegółowy zakres prac do wykonania został przedstawiony w przedmiarze robót,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w projekcie technicznym stanowiącym załączniki do niniejszego zaproszenia.

Dokument nr: Ig.271.1.21.1.2022

Otwarcie ofert: VII.
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
Pokój nr 13 w Urzędzie Gminy w Samborcu, Samborzec 43, 27-650 Samborzec, w dniu
19.09.2022 r. o godz. 10.10

Składanie ofert:
VI. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć do dnia 19 września 2022 r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie,
w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Urzędu Gminy Samborzec, Samborzec 43, 27-650 Samborzec, pokój nr 1 lub przesłać ją pocztą elektroniczną na adres:
zamowienia.publiczne@samborzec.pl

Miejsce i termin realizacji:
I. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2022 roku.

Wymagania:
II. DODATKOWE WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował przynajmniej jedną osobą
posiadająca aktualne uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - kserokopię uprawnień potwierdzoną za
zgodność z oryginałem należy dołączyć do składanej oferty. W przypadku niespełnienia
tego warunku oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
2. Składając ofertę Wykonawca obowiązany jest załączyć aktualny dokument, poświadczony
za zgodność z oryginałem, potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
cena ofertowa - 100 %, (100% = 100 pkt)
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez
Wykonawców.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma
maksymalną ilość punktów.Sposób obliczenia punktacji:
najniższa cena brutto wśród złożonych ofert
Liczba punktów = --------------------------------------------------------------- x 100 pkt
cena brutto oferty badanej
IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej lub mailowo, na formularzu
stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego, w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Wykonawca może złożyć ofertę cenową na wszystkie zadania lub na wybrane zadanie.
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
V. WARUNKI PŁATNOŚCI:
1. Zapłata za usługę zostanie dokonana po zrealizowaniu zamówienia, na podstawie wystawionej
faktury lub rachunku.
2. Zamawiający przewiduje 14-dniowy termin płatności.
Ofertę składana w zamkniętej kopercie należy oznakować
następująco: ,,Oferta na realizację zadania pod nazwą: ,,Dobudowa odcinka wydzielonego
oświetlenia ulicznego w miejscowości Koćmierzów wzdłuż drogi powiatowej" i opatrzyć nazwą
oraz dokładnym adresem Wykonawcy i umieścić napis: "Nie otwierać przed 19.09.2022 r.
godzina 10:10".

Uwagi:
inwestycje@samborzec.plIX. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE
(ogólne
rozporządzenie
o
ochronie
danych)
(Dz.
Urz.
UE
L
119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Samborzec, 27-650 Samborzec
43;
? inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Samborzec jest Pan Dawid Dziuba nr
tel. 15 831 44 43 w. 29
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy
Ig.271.1.21.1.2022.;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania;
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ** ;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
VIII. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:
Krzysztof Sacewicz, tel. 15-831-44-43, wew. 28, e-mail: inwestycje@samborzec.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.