Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup materiałów elektrycznych

Przedmiot:

Zakup materiałów elektrycznych

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Smolenia 35
41-902 Bytom
powiat: Bytom
tel. 32 39 69 726
kpanek@mzdim.bytom.pl
https://mzdim-bytom.logintrade.net/zapytania_email,100023,65feb6b8c9726133b18ac2f2ac26e8bc.html
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 39 69 726
Termin składania ofert: 2022-09-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup
materiałów elektrycznych na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu,
w zależności od bieżących potrzeb.
Zamawiający przewiduje szacunkową wielkość
przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 3

do Ogłoszenia o zamówieniu.
Wskazane ilości przedmiotu zamówienia mają
charakter wyłącznie orientacyjny (szacunkowy), a faktyczne ilości realizowanych
dostaw mogą się od nich różnić w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Przewidywane wartości zakupu są wielkościami
szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia większej
ilości materiałów elektrycznych w stosunku do ilości przewidzianej w umowie,
jednak nie więcej niż 25 % wartości umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia
mniejszej ilości materiałów elektrycznych
w stosunku

do ilości przewidzianej w umowie, jednak nie mniej niż 60% wartości umowy.

6.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zamówienia asortymentu innego niż wskazany w formularzu oferty stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy, a dostępnego w bieżącej ofercie Wykonawcy.

7.
Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały
określone we Wzorze Umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o
zamówieniu.

8.
Umowa zostanie zawarta na czas określony
do dnia 15.12.2022 lub do wyczerpania środków przeznaczonych przez
Zamawiającego na w/w asortyment.

CPV: 31680000-6

Dokument nr: Z29/71561, 73.DZ.2621.D.2022

Specyfikacja:
Postępowanie wraz z wymaganymi
dokumentami dostępne jest na Platformie Zakupowej:

https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mzdim-bytom.logintrade.net/zapytania_email,100023,65feb6b8c9726133b18ac2f2ac26e8bc.html
Miejsce
oraz termin składania i otwarcia ofert

1.
Ofertę należy przesłać
drogą elektroniczną na platformie
zakupowej do dnia 21 września 2022r. do godz.10.00.

2.
Do upływu terminu
wyznaczonego na składanie ofert, Wykonawca może dokonywać w złożonej ofercie zmian, poprawek czy
uzupełnień pod warunkiem, że pisemnie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Powiadomienie, o
którym mowa wyżej winno być złożone w sposób i na zasadach, na jakich składana jest
oferta, z odpowiednim dopiskiem ,,ZMIANA".

3.
Do upływu terminu
wyznaczonego na składanie ofert, Wykonawca ma prawo do wycofania złożonej oferty.
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-09-21 10:00 Termin zadawania pytań: 2022-09-20 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania
zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy sukcesywnie w
terminie od zawarcia umowy

do 15.12.2022r. lub do wyczerpania środków finansowych, w tym:

1) zobowiązuje się do
przygotowania zamówienia do 72 godzin od otrzymania zlecenia,

2) w przypadku braku asortymentu wskazanego w zleceniu Wykonawca
poinformuje Zamawiającego drogą

e-mailową o czasie oczekiwania na towar jednak nie dłużej niż 10 dni od dnia
otrzymania zlecenia.

Wymagania:
Zapłata wynagrodzenia dokonana zostanie
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 14 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień
obciążenia rachunku Zamawiającego. Faktura
za ostatnie zlecenie nie może być wystawiona z terminem późniejszym

niż 16 grudnia 2022 r.

10.
Miejsce odbioru zamawianego asortymentu
powinno być zlokalizowane maksymalnie do 10 km od Zaplecza Technicznego MZDiM mieszczącego
się przy ul. Tarnogórskiej 1A w Bytomiu. Zamawiający zweryfikuje odległość przy
użyciu ogólnodostępnego lokalizatora Google Maps. Zamawiający będzie osobiście
odbierał przedmiot zamówienia z miejsca odbioru.

11.
W
przypadku lokalizacji miejsca odbioru zamawianego asortymentu powyżej 10 km od
Zaplecza Technicznego MZDiM mieszczącego się przy ul. Tarnogórskiej 1A w
Bytomiu, Wykonawca zobowiązany będzie do wysyłki zamawianego asortymentu. Koszt
dostawy winien być wliczony w cenę asortymentu.

12.
Wykonawca wykonywać będzie zadanie na
podstawie każdorazowo wystawianych przez Zamawiającego zleceń na poszczególne
zamówienia.

13.
Strony dopuszczają możliwość wystawienia
zleceń i dostarczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż do końca następnego dnia
roboczego, potwierdzić Zamawiającemu przyjęcie zlecenia fax-em lub przy użyciu
poczty elektronicznej.

14.
W przypadku braku asortymentu wskazanego w
zleceniu Wykonawca poinformuje Zamawiającego drogą

e-mailową o czasie oczekiwania na materiał jednak nie dłużej niż 10 dni.

15.
Przedmiot zamówienia winien spełniać
wszelkie certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i jakości.

16.
Wykonawca w przypadku spowodowania
uszkodzeń zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.

17.
Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert częściowych.

18.
Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji
będzie zgodny z gwarancją udzieloną przez producentów poszczególnych towarów.
Jeśli producent danego towaru nie udziela gwarancji, to okres udzielonej przez Wykonawcę
gwarancji wynosi 24 miesiące. W razie
powstania wady zmniejszającej wartość lub użyteczność, Wykonawca gwarantuje, że
przedmiot objęty wadą zostanie bezpłatnie wymieniony na nowy, wolny od wad,

w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za
wady powstałe w skutek postępowania Zamawiającego niezgodnego z przeznaczeniem
przedmiotu Umowy. W razie odrzucenia reklamacji
przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony będzie do przeprowadzenia ekspertyzy.
Jeśli wskutek przeprowadzonej ekspertyzy okaże się, że reklamacja Zamawiającego
była uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.
Braki ilościowe lub dostarczenie towaru niezgodnie z zamówieniem Zamawiający zgłasza
telefonicznie lub mailowo Wykonawcy. Transport dot. wymiany towaru na właściwy,
uzupełnienie braków lub wymiana wadliwego asortymentu gwarantuje Wykonawca w
terminie 3 dni od zgłoszenia.
Warunki
udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:

Zamawiający
nie stawia Wykonawcom warunków udziału w postępowaniu.

VII.
Wykaz
oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w niniejszym
postępowaniu:

a. wypełniony Formularz
oferty stanowiący Załącznik nr 1 do ogłoszenia

b. odpis
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania
się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a
także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

1. W
przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:

a. Platformy
do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem:

https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/
;

Obsługę
techniczną Platformy świadczy firma Logintrade S.A. W przypadku pytań dot.
korzystania

z Platformy lub ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt: pn - pt.
w godz. 8.00 - 16.00, tel. +48 71 787 35 34 lub e-mail: helpdesk@logintrade.net

b. poczty
elektronicznej: zamowienia@mzdim.bytom.pl;

2.
Rejestracja i korzystanie z Platformy jest
bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy .
W korespondencji
kierowanej do Zamawiającego, Wykonawcy powinni posługiwać się numerem
przedmiotowego postępowania.

IX.
Opis
sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta
powinna być sporządzone w języku
polskim,

2. W
celu złożenia oferty można zarejestrować (zalogować) się na Platformie lub
złożyć ofertę bez zarejestrowania postępując zgodnie z instrukcją lub filmem
instruktażowym umieścić ofertę w systemie.

3. Oferta
wraz ze wszystkimi skanami oświadczeń i załączników winny być podpisane i
opieczętowane przez Wykonawcę tzn. przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną we
właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy,
lub przez pełnomocnika posiadającego odpowiednie umocowanie bądź podpisane
elektronicznie.

4. Przez
poświadczone kopie dokumentów zamawiający rozumie dokumenty podpisane i
opieczętowane przez Wykonawcę, opatrzone klauzulą: ,,za zgodność z oryginałem".

5. Wszelkie
poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez Wykonawcę.

6.
Pełna
oferta powinna składać się z:

1)
formularza oferty stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu dostępnego
na platformie zakupowej,

2)
pełnomocnictwa do działania w imieniu Wykonawcy
w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z
mocy prawa,

3)
odpis z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji.
XI.
Opis
sposobu obliczenia ceny.

1.
Wykonawca winien skalkulować ceny jednostkowe netto
oraz łączną cenę ofertową brutto z uwzględnieniem obowiązującego podatku
VAT.

2.
Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego w
terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na
podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w formularzu oferty powiększonych
o należny podatek VAT.

3.
Wykonawca
będzie wystawiał Zamawiającemu faktury wyłącznie za dostarczony towar. Zamawiający zwraca uwagę, że koszty
robocizny przyjęte do kalkulacji ceny nie mogą być niższe od minimalnego wynagrodzenia
za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z
dnia 10 października 2020 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

4.
Cena oferty powinna być wyrażone w złotych
polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W razie braku zapisu miejsc po przecinku Zamawiający uzna, że podano tam cyfry
"00".

5.
Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp jeżeli złożono
ofertę, której wybór prowadziłby do powstania

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę pracy, której świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.

6.
Zaoferowana przez Wykonawcę cena nie będzie
podlegała waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia.

7.
W przypadku wystąpienia oczywistych omyłek
rachunkowych Zamawiający poprawi je stosując zasady arytmetyki tj. poprawi
iloczyn ceny jednostkowej netto oraz zakładanych ilości i/lub sumę w/w
iloczynów, przyjmując za prawidłowe ceny jednostkowe netto.

XII.
Opis
kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający oceni
oferty wg następującego kryterium, w
następujący sposób :

1) kryterium ceny - waga 100 %

Zamawiający oceni
w tym kryterium łączną cenę ofertową brutto,
wg następującego wzoru:

Cn

X = ---------- x 100,00 pkt

Cb

gdzie:

X - ilość punktów
przyznana danej ofercie w kryterium ceny,

Cn - najniższa
łączna cena ofertowa brutto,

Cb - badana łączna
cena ofertowa brutto,

przy
obliczeniu punktacji ofert Zamawiający
zastosuje zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku.

Zmawiający oceni
oferty nie podlegające odrzuceniu. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta,
która uzyska najwyższą łączną punktację.

XIII. Aukcja elektroniczna.

1.
W celu ulepszenia treści oferty Zamawiający po
złożeniu ofert przewiduje możliwość dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

2.
Aukcja elektroniczna może być drugim etapem po złożeniu
oferty przez Wykonawcę. Aukcja elektroniczna ma na celu uzyskanie nowych,
obniżonych cen lub nowych wartości w zakresie niektórych elementów ofert,
podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

3.
Aukcja jest przeprowadzana przy użyciu Platformy
zakupowej, która umożliwia klasyfikację ofert za pomocą metod automatycznej
oceny, po wstępnym badaniu i ocenie ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert i przypisaną wagą.

4.
Wszelkie niezbędne informacje zostaną określone w
zaproszeniu do aukcji skierowanej do Wykonawcy

tj.: rodzaju przeprowadzanej aukcji, minimalnych wartościach postąpień,
terminie otwarcia i zamknięcia aukcji.

5.
Zamawiający może zrezygnować z możliwości
przeprowadzenia aukcji.

6.
Postąpienia w aukcji oraz wynik aukcji wyrażone są w
kwotach brutto.

7.
Do aukcji zaproszonych zostanie nie mniej niż 2 Wykonawców,
którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu (tj. podlegające ocenie) i
przedstawiają najniższe ceny ofertowe.

8.
W przypadku złożenia tylko jednej oferty Zamawiający
może przeprowadzić negocjacje z danym Wykonawcą.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie
powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego.

1.
Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zamawiający zamieszcza na
platformie zakupowej. Wykonawca, którego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy.

2.
Umowa zostanie zawarta
do łącznej ceny ofertowej brutto.

3.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza
zobowiązany jest - przed zawarciem umowy - do przekazania Zamawiającemu informacji
dotyczących:

1)
przekazania danych osób podpisujących umowę (imię i nazwisko, funkcja),

2)
przekazania danych osoby odpowiedzialnej za realizację umowy wraz z
danymi kontaktowymi (imię

i nazwisko, telefon, e-mail), a w przypadku
osób fizycznych działających osobiście lub wspólników spółki cywilnej: adres
zamieszkania oraz PESEL.

XV.
Istotne
dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający
wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na
takich warunkach.

1. Istotne dla stron postanowienia zawiera Wzór
Umowy stanowiący Załącznik nr2

2.
Do umowy stosuje się
przepisy Kodeksu Cywilnego.

XVI. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuję, że:

1.
Administratorem
danych osobowych Wykonawcy jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu

z siedzibą przy ul. Smolenia 35, reprezentowany przez Dyrektora.

2.
Inspektorem
ochrony danych osobowych w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Bytomiu jest

Pan Radosław Schejbal - tel. 604-854-702, e - mail : iod@mzdim.bytom.pl

3.
Dane osobowe Wykonawcy
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym

z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (a w przypadku
dokonania wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej i zawarciu umowy,
także w celu związanym z realizacja zamówienia);

4.
Wykonawcami danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych

(Dz. U. 2021 poz. 1129), zwanej dalej ustawą lub Pzp;

5.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6.
Dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

7.
Obowiązek podania
przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

8.
W odniesieniu do
danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

9.
Wykonawca posiada:

-
na podstawie art.
15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-
na podstawie art.
16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

-
na podstawie art.
18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
;

-
prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,

00 - 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10.
Wykonawcy nie
przysługuje :

-
w związku z art.
17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-
prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-
na podstawie art.
21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Uwagi:
Uwaga:

1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.

2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.

4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do
porozumiewania się z Wykonawcami jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00:

-
Klaudia Panek -Dział Zamówień Publicznych w sprawach formalno-prawnych,
e-mail: zamowienia@mzdim.bytom.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.