Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej
Siennica Różana 266A
22-304 Siennica Różana
powiat: krasnostawski
tel.82 575 92 87 wew. 117
oferty@ckrsiennica.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Siennica Różana
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.82 575 92 87 wew
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy postępowania: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w czasie realizacji zadania pn.
,,ETAP II BUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH"
III. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót budowlanych polegających na I etapie budowy budynku warsztatów szkolnych przy ZSCKR w Siennicy Różanej, w oparciu o dokumentację
projektową sporządzoną przez Przemysława Piątkowskiego i prawomocną decyzję nr AB.6740.241.2021 z dnia 23 lipca 2021 roku wydaną przez Starostę Krasnostawskiego, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.
1) W ramach robót budowlanych przewiduje się:
a. Ściany zewnętrzne budynku warsztatów - wypełnienie płytą warstwową
b. Montaż stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, bram rolowanych
c. Wykonanie wewnętrznego obiektu dydaktyczno-socjalnego
d. Wykonanie stropów i wieńców - płyta 1,2,3
e. Wykonanie belek żelbetowych oraz nadproży
f. Wykonanie konstrukcji schodów żelbetowych - SCH1, SCH2
g. Posadzka przemysłowa - podbudowa (hala warsztatowa)
h. Wykonanie wiaty stalowej przyległej do budynku warsztatowego
i. Poza pracami określonymi powyżej do obowiązków Wykonawcy robót budowlanych należeć będzie:
a. zapewnienie odpowiedniego kierownictwa sprawującego nadzór nad realizowanymi pracami,
b. inne obowiązki szczegółowo określone w załączniku nr 1 - Istotne postanowienia umowy.
ii. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Dokumenty te określają zakres prac objętych niniejszym zamówieniem.
Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz warunkami umowy. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi:
1) dokumentacja projektowa,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
3) przedmiar robót
Do zakresu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należeć będzie zarządzanie procesem inwestycyjnym, który będzie obejmował w szczególności:
1) Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy o wykonanie robót budowlanych;
2) W razie potrzeby wnioskowanie do Zamawiającego o dokonanie zmian lub uzupełnień w dokumentacji projektowej;
3) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
4) Pełny nadzór nad dostawami i wszystkimi robotami budowlanymi
5) Kontrola jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów i ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami;
6) Akceptacja materiałów budowlanych i urządzeń;
7) Zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
8) Kontrola zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową i innymi dokumentami;
9) Rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót;
10) Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie;
11) Sprawdzanie wykonania robót zanikowych;
12) Uczestnictwo w Radach Budowy organizowanych przez Zamawiającego,
13) Kompletowanie dokumentów związanych z odbiorem końcowym;
14) Potwierdzanie gotowości do odbioru robót;
15) Uczestnictwo w czynnościach odbioru robót;
16) Dojazd i pobyt na terenie budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi. Wymagana jest obecność przynajmniej 1 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski. Obecność inspektora dokumentowana będzie wpisami do prowadzonego dziennika budowy;
17) Uczestnictwo w przeglądach w okresie gwarancji oraz kontrola usunięcia ujawnionych wad;
18) Żądanie od kierownika robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem budowlanym;
19) Kontrola terminowości wykonywania robót i każdorazowe powiadamianie Zamawiającego o ewentualnym zagrożeniu terminowego wykonania robót;
20) Zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

CPV: 71520000-9

Dokument nr: ZSCKR. SR.298/2022

Składanie ofert:
Ofertę cenową można złożyć osobiście w ZSCKR w Siennicy Różanej (parter, sekretariat -
pokój 101) lub przesłać pocztą, kurierem na adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, 22-304 Siennica Różana 266A lub e-mailem na adres: oferty@ckrsiennica.pl, do dnia 22.09.2022 r. do godz. 10:00 z dopiskiem: ,,INSPEKTOR NADZORU do zadania ETAP II BUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH".

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia:
1. Obowiązek pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozpoczyna się z dniem przekazania placu budowy, aż do zakończenia realizacji przedmiotowego zadania.
2. Termin realizacji zadania przez Wykonawcę robót wynosi 80 dni kalendarzowych.

Wymagania:
II. Tryb udzjelenia zamówienia:
1. W związku z faktem, iż wartość zamówienia jest niższa od kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt.l ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm), zamówienie udzielane jest na zasadach określonych w art. 44 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 284 z późn. zm.).
2. Celem postępowania jest rozeznanie cen rynkowych usług określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz dokonanie wyboru ich wykonawcy.
3. Zamawiający może, w oparciu o przekazane oferty, dokonać wyboru Wykonawcy. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi jednak oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i tym samym zobowiązania Zamawiającego do udzjelenia zamówienia w oparciu o otrzymane oferty.
4. Wykonawcy zobowiązani są we wszelkich kontaktach z Zamawiającym do powoływania się na numer sprawy.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
V. Kryteria wyboru Wykonawcy
1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
2. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium, którego znaczenia (wagę) określa procent. Jest to:
1) Kryterium : Cena 100 %
3. Ofertą wygrywającą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów ww. kryterium oceny ofert.
4. Każdej ofercie zostanie przyznana ilość punktów obliczona następująco:
Cena najniższej oferty
C = ---------------------------------- x 100 = ......... punktów
cena oferty ocenianej
5. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami.
7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzjelenia przez Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
8. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w ofercie:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1) Warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi kluczowymi osobami: co najmniej jedną osobą - przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującą roboty budowlane w branży: ogólnobudowlanej - posiadającą wymagane uprawnienia budowlane bez ograniczeń, a także wiedzę i doświadczenie tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy -w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót w realizacji zadań obejmujących przedmiot zamówienia, w tym co najmniej 1-go obiektu który polegał na budowie, przebudowie lub modernizacji w branży ogólnobudowlanej o wartości robót nie mniejszej niż 1100 000,00 zł (brutto);
2. Do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
2) Wykaz usług z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z zasadami obowiązujących przepisów, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
3) Kopię uprawnień potwierdzającą posiadanie wymaganych w zapytaniu ofertowym uprawnień oraz kopię zaświadczeń z właściwej Izby Zawodowej,
3. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia/ nie spełnia na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów.
4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie.
5. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
VII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Do oferty należy dołączyć: dokumenty wymienione w rozdz. VI.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę zgodnie ze wzorem Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego.
3. Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
6. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w sposób opisany w ust. VIII.
Uwaga! Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany powyżej, a nie data jej wysłania przesyłka pocztowa czy kurierska.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
X. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożona oferta.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. Informacją o wyniku.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani o wyniku zapytania poprzez powiadomienie telefoniczne, faksem lub pocztą elektroniczną.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Wykonawca określi cenę za wykonanie całego zamówienia wyrażoną w złotych. Cena ma charakter ryczałtowy i musi uwzględniać wszelkie koszty opłaty i podatki niezbędne do wykonania zamówienia. Tak określona cena stanowić będzie podstawę do dokonania oceny oferty oraz stanowić będzie podstawę określenia wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.
XIII. Prawo do unieważnienia postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez podawania przyczyn.
XIV. Warunki płatności za przedmiot zamówienia:
Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonana będzie po odbiorze końcowym i rozliczeniu robót, po dostarczeniu odpowiedniej dokumentacji oraz na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu.

Uwagi:
KLAUZULA INFORMACYJNA ,,RODO"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, adres: 22-304 Siennica Różana 266A, reprezentowany przez Dyrektora;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: rignaczak@ckrsiennica.pl lub korespondencyjnie na adres administratora, wskazany wyżej;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z udzielonym zamówieniem publicznym.: w celu prawidłowego wykonania umowy stanowiącej przedmiot zamówienia
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku i w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129);
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy,
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
d) **;prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

Kontakt:
Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest Pani Mariola Jagniontkowska, tel.82 575 92 87 wew. 117, w godz.7.00-15.00, od poniedziałku do piątku.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.