Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
946z dziś
5613z ostatnich 7 dni
21784z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa elementów ogrodzenia do magazynu

Przedmiot:

Dostawa elementów ogrodzenia do magazynu

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: 32 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ul. Wojska Polskiego 2 F
22-400 ZAMOŚ
powiat: Zamość
tel. 261 181 360
https://portal.smartpzp.pl/32wog/public/postepowanie?postepowanie=33682855
Województwo: lubelskie
Miasto: ZAMOŚ
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 261 181 360
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nr ................/Infr./STUN/2022/z dnia .............................

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu zamierza zakupić:

L.p.
Nazwa
J.m.
Ilość
Cena netto
[PLN]
Podatek VAT
Wartość brutto [PLN]
1
Panel ogrodzeniowy 250/203cm/4mm, 4V, oczko 50x200mm, ocynk
szt.
25

2
Słupek ogrodzeniowy 60x40mm, 2,0m, ocynk, z zaślepką z tworzywa sztucznego
szt.
25

3
Stopa słupka 60x40mm, wysokość 190mm, podstawa 110/110mm, rozstaw otworów montażowych 85mm, średnica otworów montażowych 10mm, ocynk
szt.
25

4
Panel ogrodzeniowy250/203cm/5mm, 4V, oczko 50x200mm, ocynkowany, malowany proszkowo RAL6005
szt.
25

5
Słupek ogrodzeniowy 60x40mm, 2,6m, ocynkowany, , malowany proszkowo RAL6005, z zaślepką z tworzywa sztucznego
szt.
22

6
Obejmy przelotowe do paneli do słupka 60x40, w zestawie 2x śruby, 2xnakrętka, 2xpodkładka, 2xksiążeczka do panela 4mm, ocynk
szt.
60

7
Obejmy końcowe do paneli do słupka 60x40, w zestawie śruba, nakrętka, podkładka, książeczka do panela 4mm, ocynk
szt.
20

8
Obejmy przelotowe do paneli do słupka 60x40, w zestawie 2x śruby, 2xnakrętka, 2xpodkładka, 2xksiążeczka do panela 5mm, cynkowany, , malowany proszkowo RAL6005
szt.
75

9
Obejmy końcowe do paneli do słupka 60x40, w zestawie śruba, nakrętka, podkładka, książeczka do panela 5mm, cynkowany, , malowany proszkowo RAL6005
szt.
20

10
Uchwyt do paneli typu U, w zestawie śruba, nakrętka, podkładka, książeczka do panela 4mm, ocynk
szt.
30

11
Uchwyt do podmurówki betonowej 50mm, ocynkowany, malowany proszkowo RAL6005
szt.
48

12
Brama ogrodzeniowa wypełniona panelem 2D (6/5/5mm) o oczku 50x200mm, brama szerokości 5,0m, rama skrzydła z profili 40x40mm, w zestawie słupki bramy z profili 80x80mm, 4, zawiasy regulowane 2 rygle bramowe, całość ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze RAL6005
szt.
2

13
Podmurówka betonowa 250x25cm, grubość 5cm
szt.
25

Dokument nr: 4/STUN/2022

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/32wog/public/postepowanie?postepowanie=33682855

TERMIN SKŁADANIA ofert
22-09-2022 10:00:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia do - ................................ 2022 roku.
Miejsce Dostawy

Miejscowość Zamość
ul. Lubelska Wojska Polskiego 2 F
magazynier - bud nr 75

Wymagania:
Upoważniamy Wykonawcę do wystawienia Faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
Jesteśmy płatnikiem VAT.

Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć w/w asortyment do magazynów 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu.

§ 1
1. Zamawiający zbada towar w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania i o stwierdzonych wadach powiadomi Wykonawcę w terminie 7 dni kalendarzowych od ich ujawnienia wyznaczając termin na ich usunięcie.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady fizyczne gwarancji na dostarczony towar na okres 12 miesięcy od dnia wydania towaru.
3. Wykonawca dostarczy towar zgodnie z wyszczególnionym miejscem dostawy wystawiając fakturę zgodnie z podanym adresem.
4. Zakazana jest cesja wierzytelności przysługujących wykonawcy z tytułu wykonania niniejszego zamówienia bez pisemnej zgody zamawiającego.
§ 2
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne :
1. Za opóźnienie w dostarczeniu towaru w wys.0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnień.
2. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wys. 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
3. Za odstąpienie od wykonania zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wys. 10% wynagrodzenia umownego brutto.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 3
1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszego zamówienia będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zamówieniu mają zastosowanie przepisy: kodeksu cywilnego.

§ 4
ZASADY WEJŚCIA / WJAZDU
1. Pracownicy ochrony - dyżurny biura przepustek, mają prawo kontrolowania dokumentów uprawniających osoby do wstępu, wjazdu i przebywania na terenie obiektu oraz wynoszenia i wywożenia przedmiotów przez te osoby, zgodnie
z zasadami określonymi przez Dowódcę na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 816 t.j.) oraz ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 469) oraz Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych.
2. Zamawiający na podstawie: Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych Szt. Gen. 1686/2017 wprowadzonej Decyzją Nr Z-12/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia z dniem 1 sierpnia 2017 roku
do użytku w "Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych", Decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021 r. poz.177), Rozkazu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Nr Z-405
z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie organizacji systemu przepustkowego jednostkach organizacyjnych podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych zastrzega sobie, iż warunkiem wstępu cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych jest wydanie przez właściwy organ wojskowy ,,Jednorazowego pozwolenia" uprawniającego do wejścia/wjazdu na teren chronionych obiektów wojskowych. Wydanie ,,Jednorazowego pozwolenia" jest uzależnione od wyrażenia przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.
3. Wstęp OBCOKRAJOWCÓW do obiektów wojskowych może być realizowany wyłącznie na podstawie POZWOLEŃ wydanych na zasadach określonych
w decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r.
w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021 r. poz. 177).
4. W stosunku do obywateli RP, dostawcy ubiegający się o zgodę na wejście/wjazd
na teren chronionych obiektów wojskowych, zobowiązani są posiadać:
5. - aktualny dokument tożsamości z podaniem organu wydającego,
6. - numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu.
7. Wykonawca dostawy jest zobowiązany stosować się do obowiązujących przepisów w zakresie wejścia i wjazdu do jednostki, parkowania pojazdów, poruszania się
po terenie chronionym, jak również uzyskania pozwolenia Dowódcy jednostki,
na terenie której wykonywana jest dostawa, na:
8. - wnoszenie sprzętu audiowizualnego oraz wszelkich urządzeń służących
do rejestracji obrazu i dźwięku,
9. - użytkowanie w miejscu wykonywania prac telefonu komórkowego.
10. Dostawa, wszelkie informacje oraz materiały uzyskane w czasie, i po jej realizacji nie mogą być wykorzystane do żadnego rodzaju materiałów promocyjnych i czynności z tym związanych, w szczególności prezentacji w środkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach itp.

Kontakt:
Osoby do kontaktu:
Zbigniew KRETKOWSKI tel. 261 181 360

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.