Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4696z ostatnich 7 dni
20872z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kamionka
ul. Lubartowska 1
21-132 Kamionka
powiat: lubartowski
tel. 81 852 70 39, tel.: 81 85 26 568
oferty@kamionka.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Kamionka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 81 852 70 39, t
Termin składania ofert: 2022-09-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Działając na podstawie art. 2. ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz Regulaminu udzielania zamówień
publicznych prowadzonych przez Urząd Miejski w Kamionce wprowadzonego Zarządzeniem Nr 4/2021
Burmistrza Miasta Kamionka z dnia 8 stycznia 2021 r., kieruję zaproszenie do składnia ofert na usługę
pod nazwą:
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1528 L
w Kamionce poprzez budowę chodnika
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi
powiatowej Nr 1528 L w Kamionce poprzez budowę chodnika.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
? długość chodnika: ok. 150 m,
? chodnik z kostki betonowej o gr. 6/8 cm,
? lokalizacja: w granicach działki drogowej o nr ewid.1162, obręb 0001 Kamionka Miasto
(droga powiatowej Nr 1528 L (G)),
? zaprojektowanie przejścia dla pieszych przez drogę powiatową Nr 1528 L oraz chodnika
łączącego z istniejącym chodnikiem po drugiej stronie drogi (zgodnie z Załącznikiem Nr 3 -
Mapa poglądowa)
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
? pozyskanie mapy zasadniczej,
? uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych warunków technicznych, opinii,
uzgodnień, pozwoleń, decyzji i innych dokumentów wymaganych przepisami Prawa
budowlanego i innymi przepisami, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, itp.
? pełnienie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją, w trakcie prowadzonych
robót budowlanych.
4. Rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wraz z ilościami:
? opracowanie projektu technicznego - 5 egz.,
? opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ofertowego oraz przedmiaru robót - 1 egz.,
? opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 3 egz.,
? opracowanie projektu stałej organizacji ruchu - 4 egz.,
? inne,
? wszelkie wymagane opinie, załączniki, uzgodnienia, decyzje administracyjne od wszystkich
zainteresowanych instytucji, urzędów i innych podmiotów - w ilości 1 szt. w oryginale.
oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na powszechnie dostępnym nośniku danych (np. płyta,
w formacie PDF i formacie edytowalnym .doc lub .docx dla dokumentów tekstowych, .dwg lub .dxf
dla plików graficznych, kosztorysy, przedmiary w formacie pdf i .ath.).
5. Dokumentacja projektowa musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa oraz sztuką budowlaną. Dokumentacja musi być przygotowana w sposób
umożliwiający uzyskanie skutecznego zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających
pozwolenia na budowę.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zaktualizowania przygotowanego kosztorysu inwestorskiego w
okresie 36 miesięcy od daty odbioru dokumentacji przez Zamawiającego, bez zapłaty dodatkowego
wynagrodzenia.
7. Wykonawca we wszystkich opracowaniach nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia określając przedmiot zamówienia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia i nie można użyć dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą
wyrazy "lub równoważny" oraz przedstawione są parametry funkcjonalno-użytkowe, które służą do
weryfikacji równoważności.
8. Na wykonaną kompletną dokumentację techniczno-kosztorysową, a także odrębnie dla
poszczególnych projektów objętych tą dokumentacją, Wykonawca udziela gwarancji na okres
36 miesięcy od daty odbioru dokumentacji potwierdzonej stosownym protokołem odbioru
sporządzonym przez Wykonawcę i Zamawiającego. Gwarancja dotyczy odpowiedzialności
szczególnie za wady ukryte oraz jakości opracowanej dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym
samym, że po odbiorze dokumentacji nie ujawnią się żadne wady projektu budowlanego i
wykonawczego. Wadą będzie w szczególności taka cecha dokumentacji, która doprowadziła do
wady części lub całości inwestycji. W przypadku, gdy wada doprowadzi do pomniejszenia wartości
użytkowej lub technicznej dokumentacji, koszty jej usunięcia poniesie Wykonawca.

CPV: 71320000-7

Dokument nr: RI.271.20.2022

Otwarcie ofert: 3. Termin otwarcia ofert:
Zamawiający otworzy kolejno przesłane oferty w dniu 21.09.2022 roku, o godz. 10:15.

Składanie ofert:
1. Miejsce składania ofert:
Ofertę wraz z dokumentami o których mowa w Rozdziale VII pkt 1 należy złożyć w siedzibie
Zamawiającego:
Urząd Miejski w Kamionce,
ul. Lubartowska 1,
21-132 Kamionka.
lub na za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: oferty@kamionka.pl
2. TERMIN SKŁADANIA ofert:
Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1 należy złożyć w terminie do dnia
21.09.2022 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu umowy: 90 dni od dnia podpisania umowy

Wymagania:
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz na zasadach określonych w Regulaminie udzielania
zamówień publicznych prowadzonych przez Urząd Miejski w Kamionce wprowadzonym
Zarządzeniem Nr 4/2021 Burmistrza Miasta Kamionka z dnia 8 stycznia 2021 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu
składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zamieszcza się niezwłocznie na
BIP Zamawiającego i jest ono wiążące.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie,
w szczególności w przypadku gdy:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
5) wystąpią okoliczności powodujące konieczność unieważnienia postępowania ze względu na
uzasadniony interes zamawiającego.
4. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający
i wykonawcy przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego zapytania, drogą
elektroniczną: inwestycje@kamionka.pl.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek ich posiadania;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą
dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji min. jedną
osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
inżynieryjnej drogowej, których zakres uprawnia go do sporządzania dokumentacji
projektowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do
kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie;
4) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
2. Informacja zostanie udzielona w terminie 2 dni, chyba, że pytanie wykonawcy nie ma w ocenie
Zamawiającego wpływu na treść oferty.
3. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono
zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej BIP.
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których
mowa w treści niniejszym zaproszeniu do składnia ofert:
1) formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez upoważnione osoby przez Wykonawcę -
według wzoru który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składnia ofert,
2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej
czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych,
2. Przygotowanie oferty:
2.1. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym Zaproszeniu do
składania ofert.
2.2. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę tylko
w jednym egzemplarzu. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert złożonych przez Wykonawcę.
2.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą
techniką.
2.5. Ofertę należy złożyć w postaci skanu dokumentu zawierającego własnoręczny podpis lub
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
2.6. Ponadto zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty.
2.7. Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w niniejszym
Strona 3 z 8zaproszeniu do składania ofert. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści
załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę
własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do
niniejszego zaproszenia do składania ofert.
2.8. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, nie podlegają zwrotowi.
3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej: osobiście lub za
pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego: Gmina Kamionka, ul.
Lubartowska 1, 21-132 Kamionka, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając
ofertę w postaci skanu podpisanych dokumentów lub w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na
adres: oferty@kamionka.pl. Decyduje data i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego,
a nie wysłania przez Wykonawcę.
4. W przypadku składania oferty w formie pisemnej ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej
kopercie (opakowaniu), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz
zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę winna być
zaadresowana do Zamawiającego na adres podany powyżej oraz oznaczona w sposób następujący
Oferta na ,,Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1528 L
w Kamionce poprzez budowę chodnika"
Znak sprawy: RI.271.20.2022
Nie otwierać przed godz.10.15 dnia 21 września 2022 roku
5. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tytule e-maila należy
zamieścić zapis o treści: Oferta Znak sprawy: RI.271.20.2022
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty (opakowania) lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
7. O terminie złożenia oferty decyduje data i godz. wpływu oferty wraz z załącznikami do
Zamawiającego lub wpływu wiadomości e-mail zawierającej ofertę wraz z załącznikami (nie
decyduje data nadania/wysłania oferty).
8. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę .
9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany
dotyczące treści oferty powinny być opatrzone dopiskiem ,,Zmiana".
10. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania
ofert.
11. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być
udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być opatrzone klauzulą ,,Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa" i dołączone odrębnie do oferty.
Decyduje data i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego, a nie wysłania przez Wykonawcę.
4. Zamawiający nie planuje publicznego otwarcia ofert. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi
nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Zamawiający zamieści
informację z sesji otwarcia ofert na swojej stronie internetowej BIP.
Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Ceną całkowitą oferty jest cena brutto za zadanie opisane w rozdziale III opis przedmiotu
zamówienia wraz z załącznikami. Cena ofertowa to cena ryczałtowa należna wykonawcy za
wykonanie przedmiotu zamówienia. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą
cenę brutto, jaką poniesie na realizację przedmiotu zamówienia.
2. Cenę całkowita oferty należy podać w PLN, słownie i cyfrowo, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Cena może być tylko jedna. Nie dopuszcza się wariantowości cen. W trakcie realizacji
przedmiotu umowy cena będzie stała.
3. W ofercie należy wskazać stawkę % podatku VAT właściwą dla przedmiotu zamówienia.
4. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania określone w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia
oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze
umowy.
6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca,
składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku.
XI. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - OCENA OFERT I SPEŁNIENIA WARUNKÓW
PRZEZ WYKONAWCĘ
1. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy
złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy,
usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w
którym upłynął termin składania ofert.
2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
3. Zamawiający może żądać od wykonawców sprecyzowania i dopracowania treści ofert oraz
przedstawienia informacji dodatkowych.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który:
1) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
2) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) podlegają wykluczeniu w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane w art. 7 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 835),
5. Poprawianie omyłek w treści oferty
1) Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty;
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2) Za oczywistą omyłkę rachunkową, Zamawiający uzna w szczególności:
a) wszystkie omyłki popełnione przez Wykonawcę w działaniach arytmetycznych na
liczbach, z uwzględnieniem ich konsekwencji,
b) omyłki polegające na rozbieżności w cenie oferty wpisanej liczbowo i słownie, przyjmując
za poprawny ten zapis, który wynika z poprawnie wykonanych obliczeń arytmetycznych,
c) omyłka w obliczeniu kwoty podatku przy prawidłowo podanej w Formularzu oferty stawce
podatku od towarów i usług, wówczas poprawiona zostanie kwota podatku,
3) W przypadku omyłek rachunkowych (tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego)
podlegających poprawieniu, oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa
netto została podana prawidłowo. Zamawiający dokonując poprawienia omyłek przyjmie, że
prawidłowo podano cenę jednostkową netto i poprawi pozostałe wartości liczbowe zgodnie
ze sposobem obliczenia ceny oferty.
Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości
zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty
mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej
ceny, spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień
lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy,
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt. 1)
ppkt. c) niniejszego rozdziału
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
3) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 5 pkt. 1) ppkt. c) niniejszego rozdziału,
7) wykonawca nie wraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postepowaniu.
XII. KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY OCENIE PUNKTOWEJ
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY
OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Maksymalna liczba
Znaczenie kryterium
punktów, jakie może
Lp.
Nazwa kryterium
(w %)
otrzymać oferta za dane
kryterium
1.
Cena
100
100 pkt
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny
ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
3. Przy dokonywaniu oceny za kryterium ,,Cena" komisja przetargowa posłuży się następującym
wzorem:
Strona 6 z 8K = C N ? 100 pkt
C
O
Gdzie:
C - przyznane punkty;
C N - najniższa cena całkowita oferty (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
C O - cena całkowita oferty ocenianej (brutto).
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
5. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane
do dwóch miejsc po przecinku lub, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie
występuje różnica w ilości przyznanych punktów, z większą dokładnością.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszym zaproszeniu do składania ofert i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryterium wyboru.
XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie oraz udostępni
informację na stronie BIP Zamawiającego
2. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej
nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze spośród
pozostałych ofert tę, która uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
przed zawarciem umowy Wykonawcy mogą zostać wezwani do złożenia umowy regulującej ich
współpracę.
XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XV. OGÓLNE WARUNKI UMOWY
1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
2. Projekt umowy przedstawiony został w Załączniku nr 2.
3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie i miejscu wskazanym przez
zamawiającego.
4. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z Projektem umowy - Załącznik Nr 2.

Uwagi:
XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
Zamawiający informuje, że:
1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca
przekazał w niniejszym postępowaniu;
dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Opracowanie
dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1528 L w Kamionce poprzez
budowę chodnika" prowadzonym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 - poza ustawą Pzp;
2) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późń. zm.), dalej
,,ustawa Pzp";
3) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie
skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności
protokołu oraz jego załączników;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
Wykonawcy nie przysługuje:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.

Kontakt:
VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJĄCYM
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści
zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pani
Monika Flisiak, tel.: 81 85 26 568, inwestycje@kamionka.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.