Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4612z ostatnich 7 dni
20902z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Rozbudowa parkingu

Przedmiot:

Rozbudowa parkingu

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mirzec
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec
powiat: starachowicki
tel. 41 276 71 70, fax. 41 276 71 90
sekretariat@mirzec.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Mirzec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41 276 71 70, f
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości netto poniżej 130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp)
Gmina Mirzec

zaprasza do składania ofert cenowych na realizacje zadania pn:

,,Rozbudowa parkingu przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu"

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zdania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa parkingu przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu". Zakres zadania obejmuje:

Planowane zagospodarowanie terenu stanowią miejsca postojowe dla 19 samochodów osobowych w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 2,5*5m i 3,75*5m -dla osób niepełnosprawnych wraz z drogą manewrową o szerokości 5,0m umożliwiającymi dojazd do miejsca postojowego oraz chodnika o szerokości 2,20 m w celu połączenia z istniejącą komunikacją.

Nawierzchnia miejsc postojowych i dróg manewrowych twarda, wykonana z kostki betonowej na drogach kostka pełna na miejscach postojowych typu hydrofuga. Nawierzchnia parkingu ograniczona krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30x100cm oraz opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100cm. W miejscu projektowanego parkingu znajduje się nieczynny zbiornik bezodpływowy (szambo). Zbiornik ten należy zasypać materiałem zagęszczanym obojętnym dla środowiska.

Łączna powierzchnia terenu inwestycji : 834,47 m2

powierzchnia miejsc postojowych i dróg dojazdowych: - 474 m2

powierzchnia chodników: - 30,90 m2

powierzchnia umocnionych skarp: - 58 m2

powierzchnia terenów zielonych- 271,57 m2
Zakres robót zawiera załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Przedmiar robót oraz Załącznik nr 7 - Dokumentacja techniczna, jak również Załącznik nr 8 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.

II. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, oraz powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

opatrzona pieczątką firmową
posiadać datę sporządzenia
zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
posiadać wartość (cena) wykonania zamówienia
III. Warunki udziału w zapytaniu cenowym:

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności - Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.

Posiadanie poświadczenia lub referencji potwierdzających wykonywanie co najmniej jednej roboty o podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia (prace związane z remontem, przebudową, budową parkingu lub innych robót brukarskich) na kwotę brutto min. 40 000,00 zł.

Zdolności techniczna lub zawodowa: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, w tym minimum 1 osoba, która pełnić będzie obowiązki Kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub równoważne.
IV. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedłożenia:

Formularz ofertowy.
Parafowany projekt umowy.
Posiadane referencje dla co najmniej jednego zadania o zbliżonym zakresie robót.
Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót.
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.
Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej.
Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r
Odpisu z właściwego rejestru.

Dokument nr: IN.271.47.2022.SP

Składanie ofert:
VII. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 22.09.2022 r. godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec - sekretariat (pokój 220) - ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem - Oferta na wykonanie zadania, pn. ,,Rozbudowa parkingu przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu".

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do - 30.11.2022 r.
VI. Miejsce wykonania robót - Gmina Mirzec - teren placu gdzie zlokalizowany jest Samodzielny Publicznych Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu - 261103_2.0008.2656/9, 261103_2.0008.2656/10, 261103_2.0008.2656/18 - obręb geodezyjny Mirzec II.

Wymagania:
X. Tryb udzielania zamówienia:

1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.

5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga)
XI. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji i 60 miesięcy rękojmi za wady.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: ,,Rozbudowa parkingu przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu" z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych lub bez podania przyczyny.

Uwagi:
IX. Kryterium wyboru oferty : cena 100%

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zadań.
Niekompletne oferty bez podpisu, ceny, braku poświadczeń (referencji), oświadczeń (zał. nr 2,5 i 6), kosztorysu ofertowego - będą odrzucane.
Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

Kontakt:
VIII. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pan Sławomir Płaneta - Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji UG Mirzec.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.