Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
935z dziś
5749z ostatnich 7 dni
21765z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa kołowej ładowarki teleskopowej

Przedmiot:

Dostawa kołowej ładowarki teleskopowej

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A
Karkonoska 9
58-305 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
tel. 607 465 130
arobaszewska@wzkvictoria.pl
https://wzkvictoria.logintrade.net/zapytania_email,1429943,13164aa946a605398c0e17baa929d325.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 607 465 130
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA kołowej ładowarki teleskopowej Kramer KL35.8T serii 8
Treść zapytania:
SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(SIWZ)
Zamawiający:
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze ,,Victoria" S.A. z siedzibą w Wałbrzychu (58-305) przy Ul. Karkonoskiej 9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056561, kapitał zakładowy 2.152.265,00 zł, w całości opłacony, NIP 886-000-01-91
Postępowanie o udzielenie zamówienia na ,,Zakup kołowej ładowarki teleskopowej Kramer KL35.8T serii 8- 1 szt."
I.Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kołowej ładowarki teleskopowej Kramer KL35.8T serii 8 z samonośnym nadwoziem i skrętnymi osiami wraz z osprzętem: widłami do palet, łyżką do materiałów sypkich i zamiatarką (ładowarka).
Oferent przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie 10 osób z personelu Zamawiającego z zakresie działania ładowarki oraz przeprowadzi prezentację funkcjonalności maszyny.
Wynagrodzenie powinno obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy ładowarki do siedziby Zamawiającego.
Oferta powinna zawierać rodzaje i ceny netto wymaganych przeglądów okresowych oraz koszty dojazdu zespołu sewisowego - cena netto za kilometr oraz koszt maksymalny dojazdu jednego serwisu.
Ładowarka dostarczona w ramach zamówienia powinna być nowa, pozbawiona wad, a ponadto wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami i normami jakościowymi.
Dostawca wraz z ładowarką zobowiązany jest do dostarczenia kompletu dokumentów koniecznych do jej prawidłowej eksploatacji.

Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Kołowa ładowarka teleskopowa Kramer KL 35.8T 1 szt. 1.7.4

Dokument nr: Z104/345508

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://wzkvictoria.logintrade.net/zapytania_email,1429943,13164aa946a605398c0e17baa929d325.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
15- 09- 2022 14: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
22- 09- 2022 14: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
21- 09- 2022 14: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://wzkvictoria.logintrade.net/zapytania_email,1429943,13164aa946a605398c0e17baa929d325.html

Wymagania:
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie dostawcy
Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wg. staniu na dzień nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Oświadczenie, że Oferent jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
Oświadczenie Oferenta, że rachunek, na który dokonywana będzie płatność jest zgłoszony w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. ,,białej liście podatników".
Aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu Oferenta z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu Oferenta z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Kserokopię Polisy Ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot działalności Oferenta, z terminem ważności co najmniej do dnia 31.12.2022 r.
Oświadczenie, że Oferent zawrze umowę, o treści zgodnej z projektem stanowiącym Załącznik do niniejszej SIWZ.
Oświadczenie, że Oferent nie występuje na liście sankcyjnej Unii Europejskiej (Rozporządzenie 765/2006 i Rozporządzenie 269/2014) oraz liście sankcyjnej MSWiA.
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Oferenta z podmiotami i osobami występującymi na liście sankcyjnej Unii Europejskiej (Rozporządzenie 765/2006 i Rozporządzenie 269/2014) oraz liście sankcyjnej MSWiA.
II.Termin związania ofertą
Oferent będzie związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Po upływie terminu składania ofert, oferta nie może być cofnięta, zmieniona lub uzupełniona bez zgody Zamawiającego.
III.Wadium
Warunkiem dopuszczenia do postępowania jest złożenie Wadium:
1) 22 500,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące pięćset) przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BP nr. konta 95 1020 5095 0000 5002 0151 1450, lub
2) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na powyższą kwotę - bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie, na zabezpieczenie wpłaty wadium
w terminie do dnia _________________________ (decyduje data uznania wpłaty wadium na rachunku bankowych Zamawiającego lub termin złożenia gwarancji w depozyt).
IV.Wykaz wymaganych od Oferenta dokumentów i oświadczeń:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wg. staniu na dzień nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2) Oświadczenie, że Oferent posiada status czynnego podatnika VAT.
3) Oświadczenie Oferenta, że rachunek, na który dokonywana będzie płatność jest zgłoszony w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. ,,białej liście podatników".
4) Aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu Oferenta z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu Oferenta z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6) Kserokopię Polisy Ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot działalności Oferenta, z terminem ważności co najmniej do dnia 31.12.2022 r.
7) Oświadczenie, że Oferent zawrze umowę, o treści zgodnej z projektem stanowiącym Załącznik do niniejszej SIWZ.
8) Oświadczenie, że Oferent nie występuje na liście sankcyjnej Unii Europejskiej (Rozporządzenie 765/2006 i Rozporządzenie 269/2014) oraz liście sankcyjnej MSWiA.
9) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Oferenta z podmiotami i osobami występującymi na liście sankcyjnej Unii Europejskiej (Rozporządzenie 765/2006 i Rozporządzenie 269/2014) oraz liście sankcyjnej MSWiA.
V.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wag).
1) Cena ( cena przedmiotu przetargu wraz z ceną przeglądów okresowych i dojazdu serwisu)
- waga: 80 %
2) Termin dostawy - waga: 10%
3) Gwarancja - waga: 10%
VI.Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami
1) Maciej Piątek -Kierownik Oddziału Produkcji Koksu
tel. 607 465 130; e-mail: mpiatek@wzkvictoria.pl
2) Alina Robaszewska - Specjalista ds. Inwestycji i Nieruchomości
tel. 665 422 008; e-mail: arobaszewska@wzkvictoria.pl
VII.Informacje dodatkowe:
1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań określonych w niniejszej SIWZ. Niespełnienie w ocenie Zamawiającego wymagań SIWZ może spowodować odrzucenie oferty.
2) Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, określa jedynie wymagania jakie winni spełniać oferenci.
3) Zakup nastąpi jeśli oferta Wykonawcy zostanie wybrana w wyniku postępowania. Warunkiem zawarcia umowy jest wyrażenie zgody przez właściwe organy Spółki.
4) Oferta może być zmieniona lub wycofana do upływu terminu składania ofert.
5) Ogłoszenie oraz warunki postępowania mogą być w każdym czasie zmienione przez Zamawiającego.
6) Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania postępowania i jego unieważniania w każdym czasie.

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 80%
Termin dostawy - 10%
Gwarancja - 10%
Dodatkowe warunki formalne:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Alina Robaszewska
tel:
e-mail: arobaszewska@wzkvictoria.pl
Kontakt merytoryczny:
Maciej Piątek
tel:
e-mail: mpiatek@wzkvictoria.pl
Kontakt merytoryczny:
Alina Robaszewska
tel:
e-mail: arobaszewska@wzkvictoria.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.