Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana starego poszycia na nowe na materacach ochronnych

Przedmiot:

Wymiana starego poszycia na nowe na materacach ochronnych

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy
ul. Rozbrat 26
00-429 Warszawa
powiat: Warszawa
tel: 22 162 72 00, tel. 22 162 72 09
zamowieniapubliczne@aktywnawarszawa.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: 22 162 72 00, t
Termin składania ofert: 2022-09-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa, jako Zamawiający, kieruje do Państwa Zapytanie ofertowe w postępowaniu prowadzonym na wymianą starego poszycia na nowe na 148 szt. materacach ochronnych okalających Tor łyżwiarski w Ośrodku Stegny.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do Zapytania.
2. Wszelkie warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określony jest w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 3 do Zapytania.

Dokument nr: SCSAW-DAP.2520.40.2022.ADM

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, do dnia 20 września 2022 r. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:
a) pisemnej - ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa w pokoju nr 209 (Sekretariat);
b) elektronicznej - ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowieniapubliczne@aktywnawarszawa.waw.pl.

Miejsce i termin realizacji:
23. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Wymagania:
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym etapie, do czasu zawarcia umowy. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, jak i po jej wyborze do czasu podpisania umowy. Z tytułu zamknięcia postępowania Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca akceptuje warunki zastrzeżone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
o którzy nie podlegają wykluczeniu z procedury na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835),
o wobec których nie istnieją okoliczności, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 2022/576, które zakazują wykonywania zamówienia publicznego/wykonywania części zamówienia publicznego.
6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną w dokumentach rejestrowych firmy lub posiadającą stosowne pisemne pełnomocnictwo.
7. Zamawiający może przed terminem składania ofert przedłużyć termin ich składania z inicjatywy własnej lub przychylając się do wniosku Wykonawcy.
8. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
9. Powiadomienie o zmianie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: ,,zmiana".
10. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: ,,wycofanie".
11. Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
12. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający nie będzie brał pod uwagę oferty, jeżeli:
a) zaoferowany przedmiot zamówienia nie spełnia któregokolwiek z wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia, z tym że Zamawiający może uwzględnić ofertę, w której zaoferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się parametrami wyższymi niż określone w Zapytaniu ofertowym,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
c) jest nieważna na podstawie przepisów prawa,
d) oferta nie spełnia wszystkich wymogów określonych w Zapytaniu,
e) Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki pisarskiej oraz omyłki rachunkowej,
f) Wykonawca złożył niezgodne z prawdą informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
g) Wykonawca nie przedstawił w wyznaczonym terminie oryginału dokumentu lub jego notarialnie potwierdzonej kopii.
13. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego
w Zapytaniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
14. Kryteria oceny ofert: cena - 80%,
termin realizacji zamówienia - 20%.
Ocena ofert w kryterium termin realizacji zamówienia dokonywana będzie wg poniższych zasad:
- Wykonawca otrzyma 20 punktów, jeśli zaoferuje, że zrealizuje przedmiot zamówienia do dnia 4 listopada 2022 r.
- Wykonawca otrzyma 10 punktów, jeśli zaoferuje, że zrealizuje przedmiot zamówienia do dnia 10 listopada 2022 r.
Wykonawca, aby ubiegać się o przyznanie punktów w kryterium termin realizacji zamówienia, zobowiązany jest wypełnić oświadczenie w pkt 4 Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
15. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o wyżej wymienione kryteria oceny ofert, a za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu.
16. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
17. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
18. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia i powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem warunków realizacji przedmiotu zamówienia.
19. W uzasadnionych przypadkach, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekracza środki finansowe zaplanowane na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania ponownego zapytania ofertowego lub zaproszenia do negocjacji do Wykonawców, nie więcej niż trzech, którzy złożyli w kolejności najkorzystniejsze oferty. Ponowne zapytanie ofertowe lub zaproszenie do negocjacji może być skierowane także jedynie do Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą.
20. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
22. Umowa zostaje zawarta w dniu złożenia na niej podpisów przez obie strony, tj. Zamawiającego oraz Wykonawcę.
24. Zamawiający przewiduje/ nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
25. Zamawiający przewiduje/ nie przewiduje udzjelenia zamówień dodatkowych.
26. Zamawiający dopuszcza/ nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Kontakt:
21. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawach formalno-prawnych:
Aleksandra Dmochowska, e-mail: odmochowska@aktywnawarszawa.wow.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.