Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy
ul. Wojska Polskiego 10
59-220 Legnica
powiat: Legnica
Telefon: 76 7564600, 76 8523478, 76 8523483, Telefaks: 76 7564619
zdm@zdm.legnica.eu
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Legnica
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 76 7564600,
Termin składania ofert: 2022-09-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: ,, Przebudowa Ul. Zagrodowej" w Legnicy.
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w trybie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Ul. Zagrodowej, drogi gminnej na odcinku długości ok. 250 metrów, od Ul. Bielańskiej do Ul. Staszica, wraz ze skrzyżowaniem z Ul. Staszica.
Ulica Zagrodowa na wskazanym odcinku objęta jest MPZP ,,w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - osiedla Bielany II obejmującego teren pomiędzy AL. Rzeczypospolitej, Bielańską a Wałami Bielańskimi" Uchwała Nr XXXIII/293/08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2008 r.
2. Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik ,,Opis przedmiotu zamówienia", który stanowić będzie integralną część umowy.

Dokument nr: 59/2022

Składanie ofert:
15. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Wojska Polskiego 10 w Legnicy, pok. 105 (SEKRETARIAT) lub przesłać na adres e-mail: zdm@zdm.legnica.eu; do dnia: 20.09.2022r do godz. 09.00.

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin realizacji: 12.12.2022r

Wymagania:
3. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy:
Udział w postępowaniu mogą wziąć Wykonawcy, którzy posiadają:
1. Osoby - odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanego niżej stanowiska:
1) Projektant branży drogowej
osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji.
2) Projektant branży sanitarnej
osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji.
3) Projektant branży elektrycznej
osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z
2
zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji.
W przypadku, gdy na terenie objętym przedmiotem zamówienia znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a zajdzie konieczność ich przeprojektowania Wykonawca zobligowany jest zapewnić obsługę odpowiedniego projektanta branżowego.
3. Główne postanowienia, które będą zawarte w umowie:
Warunki płatności:
a) Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy.
b) Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w chwili składania oferty nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego,
c) Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Podpisanie przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego nastąpi najpóźniej w terminie 7 dni od daty dostarczenia (przekazania) Zamawiającemu dokumentacji, o ile przed upływem tego terminu nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia lub uwagi Zamawiającego co do jakości, kompletności lub zakresu całości lub części dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wskazane wady lub braki w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Wyznaczenie terminu do usunięcia braków lub wad nie uchyla odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w terminie i na zasadach w niej określonych.
d) Podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo - odbiorczego nie stanowi potwierdzenia przez Zamawiającego prawidłowości i jakości dokumentacji, w szczególności nie wpływa na uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady.
Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia jakości wykonanej dokumentacji
2) Fakturę należy wystawić na:
Nabywca: Gmina Legnica, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica NIP: 691-00-11-742,
Odbiorca: Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica.
Termin płatności faktury, licząc od momentu przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 21 dni.
Termin uważa się za zachowany, jeśli w tym terminie dokonane zostanie
polecenie przelewu z banku Zamawiającego.
Zamawiający każdorazowo będzie stosował mechanizm podzielonej płatności (split payment), o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. z 2021r. poz. 685 ze zm.), zgodnie z Zarządzeniem Nr 735/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31.10.2019r.,
3) Kary umowne:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki;
b) za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;
c) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcę karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego.
Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach określonych w kodeksie cywilnym w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekracza wysokość naliczonej kary umownej.
Zamawiający zastrzega potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. - Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty naliczonych kar umownych wskazując termin płatności tych kar. Po upływie terminu płatności Zamawiający dokona potrącenia jw. Wykonawca na powyższe wyraża zgodę.
Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, w wysokości 20% całości wynagrodzenia brutto.
4. Zamawiający wymaga dekadowych sprawozdań z wykonanych czynności/prac (pisma wysłane i otrzymane, zlecenia robót i wyniki, wystąpienia i uzgodnienia).
5. Na każde żądanie zamawiającego wykonawca będzie uczestniczył w naradach dot. ustaleń związanych projektowaniem przebudowy chodnika i przygotowywał dokumentację wynikającą z planowanego spotkania. Będzie także przygotowywał protokół z ww. spotkań.
6. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy,
2) Wykaz osób do wykonania zamówienia oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają ww. wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz że są wpisane na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ww. ustawy Prawo budowlane i ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji.
8. Kryteria wyboru ofert:
a) cena - wiarygodność ceny tj. wg aktualnych stawek roboczogodzin oraz innych elementów cenotwórczych

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.