Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Konserwacja instalacji wodkan i C.O

Przedmiot:

Konserwacja instalacji wodkan i C.O

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przychodnia LekarskaWojskowej Akademii TechnicznejSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kartezjusza 2
01-480 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 419 32 81, tel.: 22 4193 222
kancela-ria@plwat.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 419 32 81, t
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Konserwację instalacji wodkan i C.O. w Przychodni Lekarskiej WAT SPZOZ w Warszawie (Nr post. ZO 12/2022)
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający informacje o asortymencie,
jedn. miary, szacunkowej ilości zamawianych pozycji, a także warunki realizacji zamówienia
zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 2) oraz w projekcie
umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego.

Dokument nr: SZP.2612.1.12.2022, ZO 12/2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 września 2022 roku - otwarcie ofert nie jest jawne.

Składanie ofert:
12. Oferty należy:
1) w formie pisemnej przesłać na adres: Ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa, pok. 109 Kancelaria lub dostarczyć osobiście;
2) w formie elektronicznej przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kancela-ria@plwat.pl,
do dnia 22 września 2022 r. do godz. 9.00.

Miejsce i termin realizacji:
5. Usługi będące przedmiotem zamówienia będą świadczone przez okres 24 miesiące od
dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć
ofertę tylko na całość zamówienia.
3. Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy według wzoru, stanowiącego Załącznik
Nr 1 do Zapytania ofertowego.
6. Ceny brutto powinny być wyrażone w złotych polskich PLN i zawierać w sobie wszystkie
elementy cenotwórcze (wartość netto, podatek VAT, koszty transportu, instalacji, szkoleń,
ubezpieczenia, opłat celnych itp., oraz przewidywane przez Wykonawcę ewentualne
upusty i rabaty).
7. Wykonawca musi zaakceptować projekt umowy wg wzoru stanowiącego Zał. Nr 3 do
Zapytania ofertowego.
8. Łącznie z Ofertą należy dostarczyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie Wykonawcy na formularzu stanowiącym Zał. 4 do Zapytania ofertowego
o spełnieniu wymagań udziału w zapytaniu ofertowym oraz braku podstaw
do wykluczenia;
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy obejmujące co najmniej upoważnienie
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy (o ile to nie wynika
z przedstawionych dokumentów);
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego obejmujące co najmniej upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich Wykonawców (jeżeli dotyczy).
9. FORMA OFERTY: Zamawiający dopuszcza następujące formy w jakich mogą być skła-dane oferty:
1) Forma pisemna - do zachowania formy pisemnej wystarcza złożenie własnoręcz-nego podpisu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wyko-nawcy na dokumentach obejmujących treść oferty, tj. Wypełniony Formularz ofer-towy;
2) Forma elektroniczna - do zachowania formy elektronicznej wystarcza złożenie do-kumentów obejmujących treść oferty, tj. Wypełniony Formularz ofertowy w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przy czym Zamawiający uzna złożenie oferty w formie elektronicznej za prawidłowe jeżeli Wykonawca opatrzy kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem oso-bistym każdy plik (dokument/oświadczenie) odrębnie i prześle je Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres kancelaria@plwat.pl, jak również, jeżeli Wykonawca skompresuje pliki w jeden folder skompresowany i opatrzy go kwalifikowanym pod-pisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym a następnie prześle Zamawiającego drogą elektroniczną na adres kancela-ria@plwat.pl;
Złożenie oferty w innej formie niż wymienione w pkt 1 - 2 powyżej skutkować będzie uznaniem oferty za nieważną i odrzuceniem oferty.
10. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełno-mocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamó-wienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wy-konawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczy także Wspólników spółki cywilnej.
11. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy w sprawie zamó-wienia publicznego, umowy regulującej współpracę wykonawców.
Za datę wpływu uważa się dzień, w którym dokument znalazł się w siedzibie Zamawiającego w sposób, który umożliwiał Zamawia-jącemu zapoznanie się ze złożonym dokumentem a w przypadku dokumentu w postaci elektronicznej gdy wprowadzono dokument do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią.
13. Kryteriami oceny ofert będą:
1) Cena brutto o wadze - 100%;
obliczenie punktacji: C=CN/CB*100, przy czym CN - najniższa cena brutto, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, CB - cena brutto badanej oferty;
Ocena ofert będzie przeprowadzona dla całego zakresu zamówienia.
15. Wnioski o wyjaśnienie treści dokumentacji dotyczącej Zapytania ofertowego należy składać do dnia 20.09.2022 r., do godz. 14.00. Wnioski należy przesłać drogą elektro-niczną na adres e-mail: kancelaria@plwat.pl, lub złożyć osobiście, w siedzibie Zama-wiającego na adres, o którym mowa w ust. 11 pkt 1 powyżej.
16. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zaprosi Wykonawcę do zawarcia umowy.

Kontakt:
14. Osoba do kontaktu z wykonawcami w sprawach merytorycznych dotyczących przed-miotu zamówienia tel.: 22 4193 222

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.