Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie programu prac konserwatorskich oraz prac remontowo-konserwatorskich

Przedmiot:

Wykonanie programu prac konserwatorskich oraz prac remontowo-konserwatorskich

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
Pl. Ofiar Getta 6
35-002 Rzeszów
powiat: Rzeszów
telefon (17) 748 37 42.
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon (17) 748 37
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Miasto Rzeszów - Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty w wersji papierowej na wykonanie programu prac konserwatorskich oraz prac remontowo-konserwatorskich kapliczki Matki Bożej Różańcowej przy Ul. Sienkiewicza 10
w Rzeszowie w ramach zadania remontowego pn.: ,,Remonty i konserwacja obiektów małej architektury".
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Opracowanie programów prac konserwatorskich oraz wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kapliczki Matki Bożej Różańcowej przy Ul. Sienkiewicza w Rzeszowie.
Zakres prac:
Opracowanie programu prac konserwatorskich wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego koniecznych uzgodnień, decyzji i opinii do prawidłowej realizacji zadania oraz uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego wydanego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Rzeszowie na w/w kapliczkę. Program prac konserwatorskich musi zawierać m.in. następujące prace:
- osuszenie fundamentów
- wykonanie izolacji poziomej i pionowej
- wykonanie drobnych napraw odspojenia tynków w dolnych częściach ścian kapliczki.
Wykonanie w/w prac konserwatorskich kapliczki oraz innych prac wyszczególnionych w programie prac konserwatorskich zatwierdzonym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Rzeszowie.
Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, powykonawczej na w/w kapliczkę zgodnie z wymogami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Dokument nr: ZO.62.23.2022.JJ

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty: do 22.09.2022 r. w siedzibie ZZM
w Rzeszowie, Plac Ofiar Getta 6, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Oferta na prace remontowo-konserwatorskie kapliczki Matki Bożej Różańcowej przy Ul. Sienkiewicza w Rzeszowie". Nie otwierać przed 22.09.2022 r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
do 30 listopada 2022 r.

Wymagania:
W ofercie należy podać łączną wartość wykonania zamówienia podając cenę brutto.
Oferty które wpłyną do ZZM po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Kryterium wyboru oferty - 100% cena:
Zostanie wybrany Wykonawca który zaproponuje najniższą kwotę brutto w stosunku do złożonych ofert za całość wykonania przedmiotu umowy i po spełnieniu wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym.
Termin płatności faktury /rachunku:
do 7 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury /rachunku.
Wymagania wobec Wykonawcy:
Warunki udziału:
1. Wykonawca winien wykazać, że wykonał minimum jedno zadanie polegające na remoncie obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków ruchomych.
2. Wykonawca winien zapewnić do wykonania i nadzorowania prac dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki spełniającego wymagania zgodnie z art.37a Ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
UWAGA!
Zamawiający informuje, że nie będą rozpatrywane oferty Wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał, albo nienależycie wykonał wcześniejszą umowę
w sprawie zamówienia publicznego realizowanego na rzecz Gminy Miasta Rzeszów.
Termin związania ofertą:
30 dni.
Do oferty należy dołączyć:
1. Treść oferty.
2. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3. Dowód posiadania wymaganego doświadczenia.

Uwagi:
INFORMACJA
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej ,,RODO", informuję:
1. ADMINISTRATOR :
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Plac ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów.
2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH:
Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych: e-mail: iod@erzeszow.pl.
3. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA:
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania wyłaniającego wykonawcę zamówienia publicznego - art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. INFORMACJE O ODBIORCACH
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym udostępniona będzie informacja publiczna na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa oraz podmioty z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych.
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, wymagany przy archiwizowaniu dokumentów, do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
6. INNE INFORMACJE:
1) przysługuje Państwu prawo dostępu na podstawie art. 15 RODO do danych osobowych Państwa dotyczących,
2) przysługuje Państwu prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,
3) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszałby przepisy RODO,
4) nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
5) nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
6) nie przysługuje Państwu prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich,
8) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, niepodanie zaś danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niepodpisaniem umowy.

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Jacek Jurkowski, telefon (17) 748 37 42.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.