Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
935z dziś
5749z ostatnich 7 dni
21765z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetworzenie postaci analogowej operatów technicznych do postaci elektronicznej

Przedmiot:

Przetworzenie postaci analogowej operatów technicznych do postaci elektronicznej

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Polkowicach
ul. św. Sebastiana 1
59-100 Polkowice
powiat: polkowicki
tel: 76 746 15 00, tel. 76 746 15 65, fax 76 746 15 01, tel. 76 746 15 48
sekretariat@powiatpolkowicki.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: 76 746 15 00, t
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu o wartości powyżej 80.000 zł netto do 130.000 zł netto (włącznie) na zadanie ,,Przetworzenie postaci analogowej operatów technicznych do postaci
elektronicznej (skany)"
Rodzaj zamówienia: usługa
III. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia:
1. Przetworzenie postaci analogowej operatów technicznych do postaci elektronicznej - zeskanowanie do formatu PDF operatów technicznych w ilości 10200 operatów (teczka formatu A4) przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w latach 2000-2021. Przygotowane do skanowania materiały są ułożone w 60 stosach, każdy o wysokości 70 cm (w sumie zajmują 42 m.b.). Każdy operat należy przetworzyć do pliku PDF (jeden operat techniczny = jeden plik). Pliki należy nazywać zgodnie z numerem ID operatu, który jest wpisany na każdej teczce. Pliki należy przekazać na nośniku (dysk zewnętrzny). Prace winny być wykonane zgodnie ze sztuką geodezyjną w oparciu o obowiązujące przepisy prawa z zakresu geodezji.
2. Potwierdzeniem wykonanego zamówienia będzie złożenie w Biurze Obsługi Interesanta pozytywnego protokołu z przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: DG.GiK.6640.32.2022

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć w formie w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Polkowicach Ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice lub e-mailem na adres: sekretariat@powiatpolkowicki.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.09.2022 r. do godz. 14:00, z dopiskiem: ,,oferta - skanowanie operatów". W ofercie należy podać cenę netto i brutto, która powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem pracy (między innymi: skanowanie, transport, dysk zewnętrzny z przekazywanymi plikami).

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: do 20.12.2022 r.

Wymagania:
I. Podstawa prawna: § 13 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień Starostwa Powiatowego w Polkowicach wraz z zasadami zapewnienia bezstronności i obiektywizmu w postępowaniach, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/2021 Starosty Polkowickiego z dnia 20 kwietnia 2021 r., w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień Starostwa Powiatowego w Polkowicach wraz z zasadami zapewnienia bezstronności i obiektywizmu w postępowaniach", zmienionego Zarządzeniem nr 5/2022 Starosty Polkowickiego z dnia 9 lutego 2022 r., Zarządzeniem nr 18/2022 Starosty Polkowickiego z dnia 21 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 23/2022 Starosty Polkowickiego z dnia 4 kwietnia 2022 r. oraz Zarządzeniem Nr 31/2022 Starosty Polkowickiego z dnia 5 maja 2022 r.
V. Kryteria oceny ofert:
1. Najniższa oferowana cena brutto.
2. Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub wezwać do uzupełnienia dokumentów.
4. Zamawiający odrzuci ofertę, która będzie niezgodna z wymaganiami określonymi w pkt. III ww. zapytania ofertowego oraz ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania, jak w Rozdziale VI ust. 2 i ust. 3 zapytania ofertowego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikowania opisu przedmiotu zamówienia, zmiany terminu składania ofert oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
6. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji złożonej oferty z Wykonawcami. Negocjacje będą dotyczyły ceny złożonej oferty.
7. Zamawiający oświadcza, że ogłoszenie wyboru Wykonawcy nie stanowi zawarcia umowy. Udzielenie zamówienia wymaga odrębnego oświadczenia Zamawiającego w formie umowy.
VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) tj.:
a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w ust. 3;
b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w ust. 3;
c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w ust. 3.
2. Wykluczenie jak w ust. 1 lit. a-c następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
3. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
4. Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z ust. 1 jest wykonywana zgodnie z art. 596
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
5. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się odpowiednio złożenie oferty.
6. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej.
VI. Zawarcie umowy oraz informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie udzjelenia zamówienia publicznego:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest podpisać umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Osoba reprezentująca Wykonawcę, przy podpisywaniu umowy powinna posiadać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość oraz dokumenty potwierdzające jej umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

Uwagi:
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Polkowicki, z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Św. Sebastiana 1.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych - Panią Elżbieta Błauciak, który wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Starostwa Powiatowego w Polkowicach zlokalizowanej w Polkowicach, ul. Św. Sebastiana 1, adres e-mail: iod@powiatpolkowicki.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących a ciążących na administratorze.
4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie powiatowym, dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego.
5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu korzystanie z przysługujących na podstawie określonych przepisów praw.
9. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich.

Kontakt:
VIII. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia:
Agnieszka Wieliczko, tel. 76 746 15 48, e-mail: agnieszka.wieliczko@powiatpolkowicki.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.