Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji

Przedmiot:

Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa
powiat: Warszawa
tel.: 22 826 03 63, fax: 22 826 24 01
joanna.tomczuk@iws.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 22 826 03 63,
Termin składania ofert: 2022-09-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
kompleksowa organizacja i obsługa Międzynarodowej Konferencji Naukowej w dniach
29-30 września 2022 r. w Warszawie przy Ul. Krakowskie Przedmieście 25
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obejmującej organizację i obsługę
Międzynarodowej Konferencji Naukowej, zwanej dalej "Konferencją" polegającej na
zapewnieniu warunków technicznych i innych elementów niezbędnych do prawidłowej
organizacji wydarzenia.
2. W Konferencji weźmie udział do 500 osób, znajdujących się zarówno na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, jak i za granicą. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia
Zamawiającemu możliwości skorzystania z usług będących przedmiotem zamówienia, w
maksymalnym zakresie opisanym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Część stacjonarna Konferencji odbędzie się w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmieście
25, 00-071 Warszawa).
4. Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym w dniu 29 września 2022 roku oraz w
trybie zdalnym w dniu 30 września 2022 roku.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
A. Informacje ogólne:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie organizacji i obsługi
Międzynarodowej Konferencji Naukowej, zwanej dalej "Konferencją" polegającej na
zapewnieniu warunków technicznych i innych elementów niezbędnych do prawidłowej
organizacji, w trybie hybrydowym.
2. W Konferencji weźmie udział do 500 osób, znajdujących się zarówno na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, jak i za granicą. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia
Zamawiającemu możliwości skorzystania z usług będących przedmiotem zamówienia, w
maksymalnym zakresie opisanym w niniejszym zapytaniu ofertowym. Część stacjonarna
konferencji odbędzie się w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-071
Warszawa).
3. Konferencja zostanie przeprowadzona w trybie hybrydowym w dniu 29 września 2022
roku oraz w trybie zdalnym w dniu 30 września 2022 roku.
B. Podstawowe obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zapewni transmisję ,,na żywo", z miejsca, w którym odbywa się stacjonarna
część konferencji tak, aby uczestnicy, którzy biorą udział w sposób zdalny mogli brać
czynny udział w konferencji tj. brać udział w dyskusji, mieć możliwość zabrania głosu.
2. Jednoczesnym warunkiem koniecznym jest umożliwienie stacjonarnym uczestnikom
konferencji wysłuchania osób, które biorą udział w konferencji w sposób zdalny oraz
możliwość zadawania im pytań i brania udziału w dyskusji.
3. Uczestnik konferencji będzie miał możliwość wyboru języku konferencji - polski lub
angielski. Uczestnik stacjonarny będzie mógł korzystać ze słuchawek, które pozwolą na
wysłuchanie tłumaczenia, a uczestnik zdalny będzie mógł dokonać wyboru języka, w
którym chce słuchać wystąpień.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia niezbędnego sprzętu do właściwej realizacji
konferencji w formie zdalnej oraz stacjonarnej, w tym zapewnienie sprzętu niezbędnego
do tłumaczenia symultanicznego przez cały okres trwania konferencji.
5. Wykonawca zapewni także niezbędny sprzęt do obsługi konferencji w wyżej opisanej
formie tj. kamery, telebimy, zestawy słuchawkowe, mikrofony, głośniki, okablowanie.
6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bieżącej obsługi konferencji w dniu
wydarzenia jednocześnie w miejscu odbywania konferencji w formie stacjonarnej oraz w
formie zdalnej.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu możliwości skorzystania
z usług będących przedmiotem zamówienia w maksymalnym zakresie opisanym
w niniejszym zapytaniu ofertowym.
C. Forma realizacji Konferencji
1. Wykonawca stworzy dla Konferencji stronę internetową.
2. Wykonawca przeprowadzi wydarzenia jednocześnie w formie stacjonarnej i online, z
wykorzystaniem komunikatora pozwalającego na równoczesne połączenie audio - video
wszystkich uczestników danego wydarzenia (a więc zarówno tych znajdujących się na
miejscu, w którym odbywa się konferencja oraz tych którzy biorą w niej udział on-line).
3. W przypadku zmian dotyczących bieżącego stanu zagrożenia epidemiologicznego
uniemożliwiającego przeprowadzenie Konferencji w formie stacjonarnej lub hybrydowej
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usługi organizacji konferencji w całości w
formie zdalnej.
4. Ograniczenie formy prowadzenia Konferencji do formy stacjonarnej skutkować będzie
przewidzianym w formularzu ofertowym opcjonalnym obniżeniem wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy.
C. Liczba uczestników:
1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić możliwość udziału w Konferencji przez 500
osób, znajdujących się zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza jej
granicami.
2. Przewidywana liczba uczestników czynnych: do 25.
3. Przewidywana liczba uczestników biernych - do 500 uczestników (razem z czynnymi).
E. Języki
1. Języki Konferencji: język angielski i język polski.
2. Każdy z uczestników powinien mieć możliwość wyboru, czy chce uczestniczyć w
Konferencji w języku angielskim, czy w języku polskim. Każdy uczestnik będzie miał
techniczną możliwość wysłuchania Konferencji w całości w danym języku.
F. Zapewnienie możliwości wykorzystania aplikacji
Konieczne jest zapewnienie przez Wykonawcę wykorzystania aplikacji umożliwiającej
porozumiewanie się na odległość, czyli komunikatora, który pozwoli na stworzenie pomiędzy
wszystkimi uczestnikami wydarzenia połączenia audio - video w tym samym czasie.
G. Monitorowanie przebiegu wydarzenia i usuwanie problemów technicznych
1. Wykonawca jest zobowiązany do czuwania i nadzorowania świadczonej usługi pod kątem
zapewnienia niezakłóconego przebiegu wydarzenia.
2. W razie powstania problemów technicznych Wykonawca niezwłoczne i na bieżąco
podejmie działania mające na celu usuwanie występujących awarii i błędów
utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowy przebieg wydarzenia.
3. Wykonawca niezwłocznie informuje o czasie, który jest niezbędny do usunięcia awarii lub
błędów, a w razie potrzeby przedstawia Zamawiającemu alternatywne możliwości
przywrócenia sprawnego przebiegu wydarzenia.
H. Prawa i licencje
Wykonawca jest zobowiązany do nabycia na swoją rzecz i koszt praw (np. licencji)
obejmujących swym zakresem uprawnienie do wykorzystania przez Wykonawcę komunikatora
pozwalającego na równoczesne połączenie audio - video wszystkich uczestników wydarzenia.
I. Instrukcja udziału
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania oraz dostarczenia Zamawiającemu
wydarzenia instrukcji udziału w danej konferencji w formie online w języku polskim oraz
angielskim, poprzez przesłanie jej na adres e-mail każdego z uczestników tego wydarzenia
najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem wydarzenia celem umieszczenia instrukcji na stronie
wydarzenia.
J. Uprawnienia moderatora
Wykonawca zapewnia Zamawiającemu oraz osobom przez niego wskazanym uprawnień
moderatora merytorycznego przedmiotowego wydarzenia, pozwalających w szczególności na
dołączenie i odłączenie poszczególnych uczestników do i z wydarzenia oraz udzielanie głosu
uczestnikom zgłaszającym zamiar jego zabrania.
K. Możliwość zgłoszenia zabrania głosu
Wykonawca zapewnia funkcjonalności wykorzystywanego do przeprowadzenia konferencji
komunikatora umożliwiającej uczestnikom zgłaszanie moderatorowi chęci zabrania głosu
bez wpływu takiego zgłoszenia dla prawidłowego i niezakłóconego przebiegu wydarzenia.
L. Wymiana odpowiednich plików za pośrednictwem komunikatora
Wykonawca zapewnia funkcjonalności wykorzystanego do przeprowadzenia wydarzenia
komunikatora umożliwiającej uczestnikom, a nadzorowanej przez moderatora, wymianę za
pośrednictwem tego komunikatora wszelkiego rodzaju plików multimedialnych, audio, video,
dokumentów tekstowych, plików pakietów biurowych, w szczególności takich jak np. plików
w formacie: MP3, MP4, JPG, JPEG, GIF, PNG, DOC(X), XLS(X), PPT(X), PPS, HTM,
HTML, PDF, zawierających materiały związane z wygłaszanymi referatami.
M. Odpowiednia liczba okien - możliwość podzielenia obrazu
Wykonawca zapewnia w aplikacji wykorzystanej do przeprowadzenia Konferencji wymaganej
liczby okien w oknie głównym z obrazem ukazującym w tym samym czasie przynajmniej pięć
osób mogących równocześnie prowadzić rozmowę, w tym moderatora, prelegentów
wygłaszających wykład oraz uczestnika dopuszczonego przez moderatora do zadania pytania.
N. Odtworzenie nagrania
Wykonawca zapewni możliwości odtworzenia w poszczególnych oknach aplikacji również
uprzednio przekazanego przez Zamawiającego nagrania zawierającego obraz oraz treść
wystąpienia danego uczestnika. Przekazanie nagrania nastąpi nie później niż na 24 godz.
przed planowanym wystąpieniem danego uczestnika.
O. Identyfikacja uczestników
Wykonawca zapewnia identyfikację poszczególnych uczestników zabierających głos podczas
Konferencji poprzez wyświetlanie w trakcie ich wystąpień przynajmniej następujących danych:
imienia i nazwiska, stopnia naukowego, pełnionej funkcji (jeżeli będzie miało to zastosowanie),
w tym oznaczenia pozwalającego na zidentyfikowanie osoby, będącej moderatorem.
P. Odpowiedni kontakt wykonawcy
Wykonawca będzie pozostawał z Zamawiającym lub wskazanym przez niego osobami w
stałym kontakcie podczas trwania Konferencji (zapewnienie niezakłóconego i stałego kontaktu
z Zamawiającym w dniach wydarzenia przy użyciu m. in. komunikatora wskazanego przez
Zamawiającego, jak i stała dyspozycyjność telefoniczna).
Q. Przygotowanie certyfikatów uczestnictwa
Przygotowanie certyfikatów potwierdzających udział poszczególnych uczestników
Konferencji, a zawierających następujące dane: imię i nazwisko oraz stopień naukowy, tytuł
wygłoszonego referatu, datę i nazwę wydarzenia, wskazane przez Zamawiającego logotypy
oraz informację o źródle finansowania wydarzenia - według wzoru uprzednio przesłanego
Zamawiającemu i zaakceptowanego przez niego - i przekazanie Zamawiającemu wszystkich
certyfikatów elektronicznie najpóźniej w terminie 7 dni od zakończenia danej konferencji. Na
żądanie Zamawiającego - rozesłanie na adres email odpowiednio spersonalizowanych
certyfikatów do wskazanych uczestników i przedstawienie raportu Zamawiającemu, który
potwierdza owe rozesłanie.
R. Rejestracja wydarzenia
Dokonanie rejestracji audio-video przebiegu Konferencji, odpowiedniego montażu nagrania
oraz dostarczenia uzyskanego nagrania Zamawiającemu na odpowiednim do tego nośniku
danych najpóźniej w terminie 14 dni od zakończenia Konferencji w angielskiej wersji
językowej i polskiej wersji językowej.
S. Wskazówki
Przy wykonywaniu usługi Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wskazań
Zamawiającego związanych z koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu
Konferencji.
T. Wymagane prawa
Przeprowadzenie Konferencji musi odbywać się wyłącznie z wykorzystaniem programów i
aplikacji do których Wykonawca posiada wymagane prawa, w tym licencje.
U. Minimalne wymagania techniczne
Podanie przez Wykonawcę informacji na temat tego, jakie minimalne wymagania techniczne
powinien spełniać sprzęt elektroniczny i łącze internetowe uczestników konferencji, aby
umożliwić niezakłócony i pełny udział w wydarzeniu.
V. Grafika wydarzenia
Przygotowanie grafik wydarzeń wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca jest
zobowiązany do przygotowania w szczególności: bannerów w formie poziomej, ulotek
(plakatów w formie pionowej), agendy wydarzenia, abstraktów wystąpień i biogramów,
certyfikatów uczestnictwa, grafiki całej strony internetowej wydarzenia, instrukcji dla
uczestników, plansz dla prelegentów, teł przekładkowych, belek graficznych, grafik do
mailingów, jak i również grafik wskazanych wg wskazówek Zamawiającego. Elementy
graficzne przygotowane przez Wykonawcę muszą być przygotowane i wysłane do akceptacji
Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 2 dni.
W. Przeniesienie praw
Zamawiający zastrzega brak uprawnienia Wykonawcy do przeniesienia praw lub obowiązków
przy wykonaniu usług określonych w zamówieniu na osoby trzecie.

CPV: 79951000-5, 79952000-2, 55270000-3

Dokument nr: S.220.200.2022

Otwarcie ofert: XI. TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania, o godz. 15:00.

Składanie ofert:
X. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 19.09.2022 r. do godz. 14:45.
2. Ofertę należy złożyć:
1) w formie elektronicznej - na adres Zamawiającego przeznaczony do komunikacji w
postępowaniu,
albo
2) w formie pisemnej - na adres i miejsce składania dokumentów lub oświadczeń w
formie pisemnej, wskazane pkt III.4 niniejszego zapytania.

Miejsce i termin realizacji:
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Okres realizacji usług:
1) w dniu 29 września 2022 r. w godz. 10:00 - 15:30
2) w dniu 30 września 2022 r. w godz. 10:00 - 13:15.

Wymagania:
o wartości szacunkowej mniejszej niż kwota 50.000 PLN
II. WYKONAWCY
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Korespondencję z Wykonawcami
wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia prowadzi się jedynie z ustanowionym
pełnomocnikiem.
III. KOMUNIKACJA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI I
A. Informacje o stosowanych w postępowaniu środkach komunikacji elektronicznej
1. Komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym odbywa się za pomocą poczty
elektronicznej albo w formie pisemnej.
2. Zamawiający zamieszcza dokumenty zamówienia i informacje, których treść jest
skierowana do ogółu Wykonawców biorących udział w prowadzonym postępowaniu, pod
adresem strony internetowej wskazanym na stronie tytułowej niniejszego zapytania.
3. Zamawiający powiadamia Wykonawców o dokonanych czynnościach za pomocą poczty
elektronicznej. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego przeznaczony do komunikacji
w postępowaniu został wskazany na stronie tytułowej niniejszego zapytania.
4. Do skutecznego złożenia przez Wykonawcę dokumentu lub oświadczenia w formie
pisemnej, dotyczącego prowadzonego postępowania konieczne jest dostarczenie go
Zamawiającemu, na następujący adres i miejsce:
Sekretariat Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie
Przedmieście 25, pokój nr 136, I piętro, tel. 22 826 03 63, fax 22 826 24 01, czynne w
godzinach od 08.00 do 16.00 w dni powszednie.
V. PROJEKT UMOWY
Projekt umowy w sprawie udzielanego zamówienia, zawiera załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w
postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, polegający na posiadaniu
niezbędnego doświadczenia w realizacji co najmniej jednej usługi obejmującej organizację i
obsługę wydarzenia publicznego, takiego jak konferencja, seminarium, kongres albo
sympozjum, polegającej na zapewnieniu warunków technicznych niezbędnych do prawidłowej
organizacji takiego wydarzenia, w tym transmisji wydarzenia za pomocą łączy internetowych
w trybie zdalnym lub hybrydowym, o wartości brutto, nie niższej niż 20.000,00 złotych,
zrealizowanej lub realizowanej w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie.
VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. Ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wpieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. poz. 835 z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą sankcyjną" wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr
765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z
sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz.
UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej ,,rozporządzeniem
765/2006" i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w
sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających
integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających
(Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej ,,rozporządzeniem
269/2014 albo wpisanego na listę osób i podmiotów, wobec których są stosowane
środki, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 825), zwaną dalej
,,listą", na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
wykluczenia z udziału w postepowaniu;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.
U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub
będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu wykluczenia z udziału w postepowaniu;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106)
jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z udziału w postepowaniu.
2. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, następuje na okres trwania okoliczności
wskazanych w art. 1 ustawy sankcyjnej.
3. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 1 ustawy sankcyjnej,
zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
5. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie w art. 1 ustawy sankcyjnej,
które w okresie tego wykluczenia, w szczególności ubiegają się o udzielenie zamówienia
publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień
Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę stanowi zbiór niezbędnych oświadczeń i informacji stanowiących przedstawioną
przez Wykonawcę propozycję wykonania zamówienia. Wzór oferty stanowi załącznik nr
3 do niniejszego zapytania.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy);\\\\
2) uzasadnienie zastrzeżenia informacji znajdujących się w ofercie stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy),
3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są
wykonywane, zwanego dalej ,,Wykazem usług", którego wzór stanowi załącznik nr 4
do niniejszego zapytania.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Ofertę składa się, za pomocą poczty elektronicznej albo w formie pisemnej, podpisaną
przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z informacjami
wynikającymi z treści wpisu do rejestru sądowego lub do ewidencji, właściwych dla danej
formy organizacyjnej Wykonawcy, albo podpisaną przez pełnomocnika.
7. Oferty są jawne i informacje w niej zawarte podlegają udostępnieniu od chwili ich złożenia,
chyba, że Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że niektóre z tych informacji
nie mogą być udostępniane i jednocześnie w uzasadnionym zakresie wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku,
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że informacje te stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów wymienionych w ust.1. Wszelkie informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca zastrzeże jako niepodlegające
udostępnieniu oraz stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w
osobnym pliku lub w odrębnym załączniku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
,,Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie udostępniać".
8. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz
siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach
zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte i cenach lub kosztach
zawartych w ofertach.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Wykonawcą po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści pod adresem internetowym
prowadzonego postępowania informacje dotyczące:
1) nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzenia działalności
gospodarczej albo miejsc zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cen lub kosztów zawartych w ofertach.
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.
XIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Przez cenę oferty należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z
dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178
z późn. zm.).
2. Wykonawca wskazuje cenę oferty brutto (wraz z należnym podatkiem VAT).
3. Wyliczona cena oferty będzie służyć do:
1) porównania złożonych ofert,
2) ustalenia podstawy rozliczenia zawartej umowy.
4. Podana w ofercie cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. Zamawiający nie
przewiduje rozliczeń w innych, obcych walutach.
5. Cena oferty musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,
zgodnie z art. 106 e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.). Końcówki ceny poniżej 0,5 grosza pomija się, a
końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do pełnego grosza (ostatnią pozostawioną
cyfrę powiększa się o jednostkę.
6. Cena oferty musi obejmować całość kosztów wynikających z postanowień niniejszego
zapytania i obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego
wykonania zamówienia.
XX. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Ocenie zostaną poddane oferty tych Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu, a
ich oferty nie zostaną odrzucone.
2. Ocena złożonych ofert odbędzie się na podstawie wymaganych w postanowieniach SWZ
treści oświadczeń i dokumentów zawartych lub dołączonych do oferty.
3. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie następujących
kryteriów oceny ofert i ich znaczenia:
l.p. Nazwa kryterium
Symbole
kryterium
Znaczenie
%
1. Cena C 100
4. Opis kryterium ,,Cena"
Ocena w niniejszym kryterium polega na porównaniu ceny oferty badanej z najniższą ceną
oferty złożonej na wykonanie zamówienia.
Ocena w niniejszym kryterium zostanie dokonana zgodnie z wzorem:
Najniższa cena brutto przedstawiona w ofercie
C = ------------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena brutto na realizację zamówienia badanej oferty
W kryterium Cena badana oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Wynik oceny w tym kryterium na poziomie 1 pkt jest równoważny 1% maksymalnego
wyniku oceny, jaki oferta może uzyskać we wszystkich kryteriach.
XIV. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1. Za najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zostanie uznana
oferta o najwyższej łącznej liczbie uzyskanych punktów zgodnie z kryteriami oceny
dotyczącymi danej części zamówienia.
2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty, która otrzymała najwyższą ocenę
w kryterium o najwyższej wadze.
3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający
wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli nie można dokonać
wyboru oferty w ten sposób, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych
zawierających nową cenę lub koszt. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą
oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców pisemnych
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
5. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje
i jednocześnie powiadamia Wykonawców, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy
złożyli oferty na daną część zamówienia, a także punktację przyznaną ofertom w
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
XV. ZAWARCIE UMOWY
1. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć na potrzeby podpisania umowy pełnomocnictwo
osób składających podpisy pod umową, jeśli umocowanie do tej czynności nie wynika z
dokumentów załączonych do oferty.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców
albo unieważnić postępowanie.
X. Postanowienia końcowe
1. Wykonawca nie może żądać podwyższenia kwoty wynagrodzenia przewidzianego w
umowie, niezależnie od tego, jakie wydatki poniesie w związku z wykonaniem usługi.
Zamawiający zastrzega, że maksymalna wartość wykonywanych usług nie może
przekroczyć ceny wynikającej z zawartej umowy.
2. Wykonawca wskazuje w umowie terminy i warunki, na jakich Zamawiający będzie
uprawniony do zrezygnowania przynajmniej z części usług przed rozpoczęciem
wydarzenia albo wskazać brak takiej możliwości.
3. Wymogi dotyczące ochrony danych osobowych:
1) Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji przedmiotu zamówienia do
przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
2) Wykonawca jest zobowiązany spełniać wymogi wynikające z przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4 maja
2016 r.), zwanego dalej ,,RODO", oraz dysponować środkami technicznymi
i organizacyjnymi wystarczającymi do zapewnienia bezpieczeństwa danych
osobowych, w tym do ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym ujawnieniem lub
nieuprawnionym dostępem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem,
utratą lub modyfikacją, a także środkami wystarczającymi do zapewnienia zgodności
przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami.
3) Realizacja przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przetwarzania danych
osobowych przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W celu
zapewnienia, aby to przetwarzanie było zgodne z przepisami RODO, Wykonawca
zobowiązuje się do podpisania odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych określającej przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel
przetwarzania, rodzaj danych, kategorie osób, których dane dotyczą oraz obowiązki i
prawa Wykonawcy i Zamawiającego, według wzoru przedstawionego przez
Zamawiającego.

Uwagi:
XVI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W związku z treścią art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości informuje, że:
1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Instytut
Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00 - 071
Warszawa, tel. 22 826-03-63, e mail. iws@iws.gov.pl.
2. Inspektorem ochrony danych w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości jest
Łukasz Boryczka e mail. lukasz.boryczka@iws.gov.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na
podstawie przepisów prawa lub umowy.
6. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie do momentu przedawnienia
ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
wynikającego z przepisów prawa.
7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, na zasadach określonych w art. 15
RODO;
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych na zasadach określonych
w art. 16 RODO;
3) ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem przypadków określonych
w art. 18 ust. 2 RODO;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki
2, 00 - 193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych
jej dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo:
1) usunięcia danych osobowych - art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
2) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa
w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 ppkt 1 - 3 należy skontaktować się
z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej
danych kontaktowych.
10. Podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Odmowa podania danych uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
11. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.