Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4696z ostatnich 7 dni
20872z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Chrzanów
Al. Henryka 20
32-500 Chrzanów
powiat: chrzanowski
tel. (32) 75 85 152
dziennik@chrzanow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Chrzanów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (32) 75 85 152
Termin składania ofert: 2022-09-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją
zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa boiska do koszykówki na osiedlu Kąty w Chrzanowie"
1) Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy:
a) Wykonywanie pełnego zakresu czynności wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
Budowlane wraz z późniejszymi zmianami - art. 25-27.
b) Zatwierdzenie materiałów oraz weryfikacja atestów i certyfikatów.
c) Kontrola terminowości wykonania robót, ich ilości, jakości i wartości.
d) Udział w naradach, radach budowy, spotkaniach koordynacyjnych wraz ze sporządzeniem
protokołu z ich przebiegu,
e) Zatwierdzenie protokołu końcowego robót, sporządzonych przez wykonawcę, będących
podstawą fakturowania robót przez wykonawcę.
f) Rozliczenie końcowe robót budowlanych zgodnie z umową z wykonawcą robót.
g) Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę wraz
z zatwierdzeniem wszystkich dokumentów formalno-prawnych.
h) Obecność i przeprowadzenie czynności związanych z odbiorem końcowym.
2) Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie dwóch obiektów infrastruktury technicznej
poprzez:
a) realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania na podstawie
dokumentacji projektowej oraz z zasadami wiedzy technicznej, w tym m.in.:
? wytyczenie całego układu, zgodnie z projektem,
? przygotowanie nawierzchni w miejscu projektowanego boiska,
? budowa boiska z naniesionymi liniami do gry w koszykówkę o nawierzchni
poliuretanowej w kolorze szarym, nawierzchnia w rozwiązaniu systemowym,
przepuszczającym wodę,
? wyposażenie boiska: stojak do koszykówki,
? wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej,
? wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej w rozmiarze minimalnym
42 cmx30 cm oraz tablicy regulaminowej, w miejscach i o treści ustalonej z
Zamawiającym,
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa wykonana
przez PROGRESBUD Sp. z o.o., Ul. Bartosza Głowackiego 17, 32-500 Chrzanów.
Materiały (wyroby), które zostaną wbudowane, powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać
co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót.

Dokument nr: ID-I.7011.22.6.2022.SZ

Składanie ofert:
8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres dziennik@chrzanow.pl
w terminie do dnia 16.09.2022 r. do godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy: od dnia podpisania umowy do 25.11.2022r. do
dnia protokolarnego odbioru robót jednak nie krócej niż do dnia odbioru końcowego robót.

Wymagania:
dotyczące zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych
4. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU:
Wykonawca posiada lub dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do kierowania i nadzorowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
5. SPOSÓB OBLICZANIA CENY
Wykonawca określi w formularzu OFERTA, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania, cenę
brutto oferty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), która stanowić będzie
wynagrodzenie ryczałtowe.
6. KRYTERIA OCENY OFERT
1) Przy ocenie ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
Kryterium Cena(C) 100%
W kryterium liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z
poniższym wzorem:
Cena oferty najniższej
---------------------------- x 100 pkt. = ilość punktów dla danej oferty
Cena oferty badanej
2) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów
obliczonych wg wzoru opisanego w pkt.1)
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych. Oferta musi zawierać formularz OFERTA według wzoru stanowiącego załącznik
nr 1.
Wyjaśnienia nie będą udzielane telefonicznie.
10. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zamawiający zastrzega możliwość odwołania niniejszego postępowania bądź zmiany warunków,
jego unieważnienia w całości lub części, także po jego zakończeniu, bez podania przyczyn.

Kontakt:
9. OSOBY UPRAWNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO KONTAKTU Z
WYKONAWCAMI:
1) Piotr Pawletta - Referat Inwestycji
2) Sybilla Zajac - Referat Inwestycji
Wszelkie zapytania należy przesłać na adres e-mail: piotr.pawletta@chrzanow.pl,
sybilla.zajac@chrzanow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.