Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawę papy termozgrzewalnej oraz posypki papowej

Przedmiot:

Zakup i dostawę papy termozgrzewalnej oraz posypki papowej

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach
ul. Partyzantów 21
41-400 Mysłowice
powiat: Mysłowice
Biuro Obsługi Klienta: 32 317 43 00 502 396 732 502 396 640
mzgk@mzgk.myslowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Mysłowice
Wadium: ---
Nr telefonu: Biuro Obsługi Klient
Termin składania ofert: 2022-09-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach zaprasza do złożenia oferty na: ,,Zakup i dostawę papy termozgrzewalnej oraz posypki papowej dla Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach w 2022 roku"
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowy zakup i dostawa papy termozgrzewalnej do siedziby Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach. Wykaz produktów będących przedmiotem niniejszego zapytania stanowi Załącznik nr 1.
Warunki realizacji dostaw:
1. Zakup i dostawa przedmiotu zamówienia jest jednorazowy.
2. Produkty muszą być dostarczane w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach zbiorczych.
3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca powinien dostarczyć papę, która spełnia następujące parametry (wskazane parametry powinny być takie same lub wyższej klasy, jakości):
1) 1000 m papy asfaltowej zgrzewalnej wierzchniego krycia modyfikowana SBS w rolkach po 5 m (izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu działania reakcji na ogień), właściwości:
a) Wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa
b) Reakcja na ogień: klasa E
c) Grubość min. 5 mm
d) Wytrzymałość na rozciąganie:
wzdłuż: 1100 +/- 200 (N/50 mm),
w poprzek: 900 +/- 200 (N/50mm),
e) Wydłużenie:
wzdłuż: 45%+/-15%
D w poprzek:45%+/-15%
f) Giętkość w niskiej temperaturze: < -25 ° C
g) Trwałość po starzeniu sztucznym:
D Giętkość po starzeniu:10 ° C +/- 3 ° C 0 Odporność na spływanie w temp. 100 ° C: +/-10 °C
h) Wytrzymałość złącza na ścinanie: 900 N +/- 200 N w obu kierunkach
i) Odporność na uderzenie: max. 1500 mm
j) Odporność na uderzenia statyczne: max. 20 kg
k) Wytrzymałość na rozdzieranie: 400 +/-150 (N/100 mm) w obu kierunkach
l) Nie zawiera azbestu i smoły
4. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca powinien dostarczyć 10 wiader posypki papowej o pojemności 25 kg. (250 kg)
5. Dostarczany produkt powinien posiadać wymagane prawem certyfikaty i poświadczenia jakości oraz
bezpieczeństwa produktów.
6. Ilość asortymentu wynika z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. Ilości podane w Załączniku nr 1 są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu we właściwej dyspozycji dostawy wydanej po umowie. Wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne roszczenie w przypadku zamówienia mniejszej niż wskazana ilość orientacyjna papy termozgrzewalnej.
7. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy zostanie zamówiona większa niż wskazana ilość orientacyjna papy termozgrzewalnej Oferent jest zobowiązany do jej sprzedaży w cenie wskazanej przez oferenta w formularzu ofertowym.
8. Zakup i dostawa papy odbywać się będzie na podstawie jednorazowej dyspozycji Zamawiającego, zgłoszonej na piśmie lub drogą elektroniczną.
9. Czas realizacji dostawy nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych od daty złożenia zmówienia.
10. DOSTAWA obejmuje załadunek, transport i rozładunek dostarczonych artykułów do siedziby i do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.
11. Koszty i ryzyko transportu ponosi Wykonawca.
12. W przypadku dostarczenia asortymentu niezgodnego rodzajowo z warunkami zamówienia lub dostarczenia wadliwego towaru, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do dostarczenia towarów zgodnych z wymaganymi przez zamawiającego parametrami w terminie nieprzekraczającym 3 dni od dnia wezwania.

Dokument nr: ZP/271/1/32/2022

Składanie ofert:
V. Sposób przygotowania oferty
W terminie przewidzianym na składanie ofert Oferenci przedkładają wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodne z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
VI. TERMIN SKŁADANIA ofert
Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: mzgk@mzgk.myslowice.pl w terminie do dnia 20 września 2022 roku do godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia
W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

Wymagania:
IV. Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności:
Wykonawca przedstawi w ofercie cenę jednostkową i łączną za produkty w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
Cena przedstawiona przez Oferenta zawiera wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z kosztem zakupu towarów, kosztem transportu do siedziby zamawiającego itp.
Wynagrodzenie wykonawcy będzie ustalone jako iloczyn faktycznie dostarczonych produktów i ceny jednostkowej brutto za produkt przedstawionej w Załączniku nr 1 przez oferenta.
Wynagrodzenie zostanie uregulowane w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy po wykonaniu zlecenia oraz na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT wystawionej zgodnie z poniższymi danymi:
Nabywca:
Miasto Mysłowice ul. Powstańców 1 41-400 Mysłowice REGON 276255393 NIP 2220012288 Odbiorca:
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej ul. Partyzantów 2,
41-400 Mysłowice

Płatność nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, że oferowane ceny stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., póz. 1429) i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.
Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.
W przypadku, gdy wartość oferty z najniższą ceną przekroczy kwotę środków przeznaczonych na realizację zamówienia, dopuszcza się możliwość dalszych negocjacji z Wykonawcą którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub rezygnację z części lub całości zamówienia.

IX. Tryb zamówienia
1. Z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą 130 tysięcy złotych Ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. póz. 1079) nie stosuje się.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Oferty złożone po terminie lub zgłoszone na nieprawidłowy adres e-mail nie zostaną rozpatrzone.
4. Oferenci uczestniczą w postępowaniu na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od zapytania ofertowego.
5. Zamawiający zastrzega, że cena oferty stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2022 póz. 902 z późn. zm.) i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy zamówienie nie będzie mogło być zawarte.
6. Z uwagi na przedmiot zapytania Zamawiający nie określa w jego treści warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. póz. 1062 z późn. zm.).

Uwagi:
VII. Ocena ofert
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium ceny:
CENA za wykonanie całości zamówienia brutto wraz z podatkiem VAT = 100%

Kontakt:
VIII. Osoby uprawnione do kontaktu, udzielające dodatkowych informacji:
Anna Moj, e-mail: mzgk@mzgk.myslowice.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.