Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru

Przedmiot:

Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza 25
08-124 Mokobody
powiat: siedlecki
0256411315, tel. 25 641 13 23
gmina@mokobody.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Mokobody
Wadium: ---
Nr telefonu: 0256411315, tel. 25
Termin składania ofert: 2022-09-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
inwestycja pn.: ,,Modernizacja hal sportowych w Mokobodach"
wykonanie usługi polegającej na pełnieniu obowiązków Inspektora nadzoru dla w/w inwestycji.
Szczegóły techniczne inwestycji pod adresem:
hłtns://ugmokobody.bip.gov.pl

Dokument nr: GP.271.2.44.2022

Składanie ofert:
Uprzejmie prosimy o przesłanie listownie, na nr faksu 25 641 13 15, adres email: gmina@mokobody.pl bądź dostarczenie do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 19.09.2022 r. (poniedziałek) do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia - do czasu zakończenia i odebrania inwestycji.

Wymagania:
oferty cenowej zawierającej:
o dane kontaktowe Państwa Firmy.
o ofertę cenową całości przedstawionego zakresu zamówienia zawierającą cenę ryczałtową netto wraz z należnym podatkiem VAT oraz kwotę brutto za wykonanie przedmiotowej usługi.

Uwagi:
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mokobody reprezentowana przez Wójta Gminy, Pl. Chreptowicza 25, 08-124 Mokobody, tel. 25 641-13-15, e-mail: gmina@mokobody.pl
2) Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, który jest dostępny pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr GP.271.2.44.2022 z dnia 14.09.2022 r. pn. ,,Modernizacja hal sportowych w Mokobodach"
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Gminę Mokobody przez okres 5 lat
5) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego; konsekwencje niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana oferty.
6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych, osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, ponieważ podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Osoba do kontaktu - Podinspektor Jacek Wierzbicki tel. 25 641 13 23.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.