Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
935z dziś
5749z ostatnich 7 dni
21765z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Uworzenie łąki kwietnej

Przedmiot:

Uworzenie łąki kwietnej

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Biebrzański Park Narodowy
Osowiec-Twierdza 8
19-110 Goniądz
powiat: moniecki
tel. (0 85) 738 30 00 | fax. (0 85) 738 30 21
Beata.Glebocka@biebrza.org.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Goniądz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (0 85) 738 30 0
Termin składania ofert: 2022-09-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Uworzenie łąki kwietnej
na powierzchni 1 170 m2, zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 469, obręb ewidencyjny miasto Goniądz, położonej w mieście Goniądz (19-110), przy ulicy Stary Rynek, gmina Goniądz, powiat moniecki, województwo podlaskie, które to działanie obejmuje :
1. Działanie nr 17.1. - Przygotowanie terenu pod wysiew łąki: tj. dwukrotna uprawa lub usunięcie wierzchniej warstwy darni, wysiew nasion jesienią 2022 r., zwałowanie terenu pod wysiew;
2. Działanie nr 17.2. - Roczna pielęgnacja łąki;
3. Działanie nr 17. 3. - Szkolenie pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego dotyczące opieki nad łąką w kolejnych latach,
w ramach umowy nr EZ.0290.1.3.2022 o dofinansowanie ze środków Funduszu Leśnego Lasów Państwowych działań realizowanych w Biebrzańskim Parku Narodowym w 2022 r.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie łąki kwietnej na powierzchni 1 170 m2, zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 469, obręb ewidencyjny miasto Goniądz, położonej w mieście Goniądz (19-110), przy ulicy Stary Rynek, gmina Goniądz, powiat moniecki, województwo podlaskie. Przedmiot zamówienia obejmuje :
1) Działanie nr 17.1. - Przygotowanie terenu pod wysiew łąki: tj. dwukrotna uprawa lub usunięcie wierzchniej warstwy darni, wysiew nasion jesienią 2022 r., zwałowanie terenu pod wysiew;
2) Działanie nr 17.2. - Roczna pielęgnacja łąki;
3) Działanie nr 17.3. - Szkolenie pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego dotyczące opieki nad łąką w kolejnych latach.
2/7
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest utworzenie łąki kwietnej na powierzchni 1 170 m2, zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 469, obręb ewidencyjny miasto Goniądz, położonej w mieście Goniądz (19-110), przy ulicy Stary Rynek, gmina Goniądz, powiat moniecki, województwo podlaskie. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Działanie nr 17.1. - Przygotowanie terenu pod wysiew łąki: tj. dwukrotna uprawa lub usunięcie wierzchniej warstwy darni, wysiew nasion jesienią 2022 r., zwałowanie terenu pod wysiew.
Opis przedmiotu zamówienia w zakresie przygotowania podłoża:
a) Wykonanie analizy warunków glebowych z przeprowadzeniem badań chemicznych gleby. W razie potrzeby wykonanie wapnowania gleby w celu uzyskania odpowiedniego ph, dawka wapna ustalona na podstawie w/w badań. Odczyn gleb powinien być obojętny lub lekko zasadowy. Można go podnieść używając w odpowiednich dawkach nawozów wapniowych np. węglanu wapnia lub wapna magnezowego.
b) Teren należy uprawić agregatem uprawowym, glebogryzarką lub kultywatorem na głębokość 10-15 cm.
c) W razie konieczności zdjęcie darni oraz nadwyżek ziemi i gruntu rodzimego.
d) Dobranie odpowiedniej mieszanki nasiennej rodzimych gatunków roślin do panujących warunków i szaty roślinnej. Mieszanka może zawierać domieszkę 25% traw rodzimych gatunków w formie podstawowej (nieodmianowe). Akceptacja mieszaki przez Zamawiajacego po konsultacji z botanikiem, którym dysponuje Wykonawca, sprawującym rzetelny nadzór naukowy, posiadającym co najmniej stopień naukowy mgr nauk biologicznych.
e) Po upływie 2-3 tygodni, ponowna uprawa gruntu na głębokość 5-7 cm za pomocą glebogryzarki separacyjnej.
f) Bezpośrednio po wykonaniu uprawy wysiew nasion roślin wybranej mieszanki nasiennej.
g) Dokładne usunięcie pozostałości roślinnej, śmieci i innych wszelkich zanieczyszczeń powstałych przy utworzeniu łąki.
h) Wywóz zebranej pozostałości roślin i darni, warstwy gleby, a także zebranych zanieczyszczeń do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Opis przedmiotu zamówienia w zakresie siewu:
a) Mieszankę nasienną należy wysiać w ilości 2 g/m2, jeśli zawiera w składzie nasiona traw. Do wysiewu należy dokładnie zmieszać nasiona z nośnikiem - wermikulitem frakcji 2-4 mm, w celu zwiększenia objętości materiału siewnego dla zapewnienia równomiernego obsiewu. Przyjmuje się, że optymalne jest użycie 5-7 litrów nośnika na 1000 g nasion.
3/7
b) Wysiewu należy dokonać w jak najkrótszym czasie od ostatniej uprawy przy pomocy siewnika rzutowego siejąc metodą ,,na krzyż".
c) Po wysiewie teren należy zwałować wałem dla lepszego kontaktu nasion z podłożem.
2. Działanie nr 17.2. - Roczna pielęgnacja łąki, która obejmuje:
a) - 3 wizyty kontrolne;
b) - 2 koszenia terenu ze zbiorem siana w terminach: czerwiec/lipiec i wrzesień/październik;
c) - Dosiewy w przypadku braku wschodów nasion;
d) - W przypadku pojawiania się dużego zachwaszczenia koszenia pielęgnacyjne.
3. Działanie nr 17.3. - Szkolenie pracowników Parku dotyczące opieki nad łąką w kolejnych latach.
a) Szkolenie z zakresu przekazania wiedzy praktycznej i teoretycznej.
5. Warunki dotyczące wykonania przedmiotu Zamówienia:
a) Wykonawca dobierze odpowiednią mieszankę nasienną rodzimych gatunków roślin do panujących warunków i szaty roślinnej.
a) Wykonawca zagwarantuje dobrą jakość materiału siewnego o wysokiej sile kiełkowania, bez objawów chorobowych i patogenów oraz że w okresie do dnia 30.06.2023 r. nasiona wzejdą po okresie spoczynku zimowego.
b) Wykonawca podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest zawiadamiać Zamawiającego o planowanych terminach realizacji i zakresie wykonywanych poszczególnych prac.
c) Wykonawca podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do systematycznego utrzymania czystości na terenie objętym realizacją przedmiotu zamówienia.

CPV: 45112710-5, 80500000-9, 79632000-3

Dokument nr: ZO.26.8.2022

Otwarcie ofert: Goniądz, Osowiec-Twierdza 8, do godz. 12:30 dnia 21.09.2022 r.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 21.09.2022 r. o godz. 13:00 w sali nr 38.
3. Sesja otwarcia ofert:
a) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
b) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Składanie ofert:
1. Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Biebrzański Park Narodowy, 19-110 Goniądz, Osowiec-Twierdza 8, do godz. 12:30 dnia 21.09.2022 r.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
1) założenie łąki kwietnej: od dnia podpisania umowy do dnia 20 listopada 2022 r.
2) pielęgnacja łąki kwietnej: przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3) szkolenie pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego: do 31 maja 2023 r.
2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
Działka nr ewidencyjny 469 o powierzchni 1 170 m2, obręb ewidencyjny miasto Goniądz, położona w mieście Goniądz (19-110), przy ulicy Stary Rynek, gmina Goniądz, powiat moniecki, województwo podlaskie.

Wymagania:
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zapewnienia nadzoru naukowego:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż będzie dysponował osobą gwarantującą rzetelny nadzór naukowy, posiadającą co najmniej stopień naukowy mgr nauk biologicznych.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu osób potwierdzających wykształcenie osoby zapewniającej nadzór naukowy - Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. Oferty nie spełniające tego wymogu podlegają odrzuceniu.
b) zdolności technicznej i jakości dotychczasowych realizacji łąki/ łąk kwietnych.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 5 lat od daty ogłoszenia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
4/7
krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie na usługę polegającą na realizacji łąki kwietnej, o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu zrealizowanych zamówień - Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego oraz załączonych dowodów określające czy te zamówienie zostało wykonane należycie. Dowodami, o których mowa mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienie było wykonywane.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył również zdjęcia/ filmy obrazujące co najmniej jedno zamówienia na założenie łąki kwietnej dotychczas zrealizowane przez Wykonawcę.
V. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) cena ryczałtowa - 50% (max. 50 pkt);
Kryterium ,,cena" będzie oceniane punktowo. Sposób przyznania punktów w kryterium ,,cena":
Cena ryczałtowa brutto oferty najniższej
LP = ---------------------------------------------------------------- x 50 pkt
Cena ryczałtowa brutto oferty ocenianej
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, obliczoną wg powyższego wzoru.
b) wykształcenie - 20%; (max. 20 pkt).
Oferta Wykonawcy, który nie potwierdzi współpracy z osobą posiadającą wyższe wykształcenie ze stopniem naukowym co najmniej mgr nauk biologicznych będzie podlegała odrzuceniu.
Oferta Wykonawcy, który potwierdzi współpracę z osobą posiadającą wyższe wykształcenie ze stopniem naukowym co najmniej mgr nauk biologicznych otrzyma 20 pkt.
Ocena w kryterium ,,wykształcenie" zostanie dokonana na podstawie informacji Wykonawcy przedstawionej w Załączniku Nr 4 .
c) poglądowa wizualizacja dotychczasowej/ dotychczasowych realizacji łąki/łąk kwietnych - 30% (max. 30 pkt. )
Estetyka, kreatywność i pomysłowość dotychczasowych realizacji łąki/łąk kwietnych.
? Estetyka, kreatywność i pomysłowość rozwiązań - max. 30 pkt.
5/7
VI. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Projekt umowy nie podlega negocjacji, a złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się w sprawach oferty pocztą (listownie) na adres: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz oraz drogą elektroniczną na adres: sekretariat@biebrza.org.pl
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna:
a) być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
b) zawierać kalkulację cen,
c) być opatrzona pieczątką firmową lub posiadać podane imię i nazwisko Wykonawcy,
d) posiadać datę sporządzenia,
e) zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
f) być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
2. Oferta winna zawierać wymagane załączniki do oferty:
1) Wypełniony załącznik nr 1 - formularz ofertowy załączony do niniejszego zaproszenia:
a) sporządzony w języku polskim,
b) opatrzony pieczątką firmową,
c) zawierający: pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, numer REGON,
d) termin związania ofertą
e) wartość brutto zamówienia podane w PLN do dwóch miejsc po przecinku,
f) posiadający datę sporządzenia,
g) podpisany czytelnie przez Wykonawcę lub osobą przez niego upoważnioną.
2) Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć:
a) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy ZamPubl., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) Wykaz zamówień - załącznik nr 5.
c) Dowody potwierdzające, że zamówienie zostało wykonane należycie.
d) Wykaz osób - załącznik nr 4 .
e) Zdjęcia /filmy obrazujące co najmniej jedno zamówienia na założenie łąki/łąk kwietnych dotychczas zrealizowane przez Wykonawcę. Zdjęcia lub filmy można przedstawić na nośniku elektronicznym, tj. pendrive lub płyta CD.
3) Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających
tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
4) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:
Biebrzański Park Narodowy, Osowiec -Twierdza 8, 19-110 Goniądz
oraz opisane w następujący sposób: oferta dotycząca zamówienia pn.: Utworzenie łąki kwietnej na powierzchni 1 170 m2, zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 469, obręb ewidencyjny miasto Goniądz, położonej w mieście Goniądz (19-110), przy ulicy Stary Rynek, gmina Goniądz, powiat moniecki, województwo podlaskie.
Nie otwierać przed dniem 21 .09.2022 r. przed godz. 13:00.
4. Ocenie będą podlegały kompletne oferty przygotowane zgodnie z pkt VII.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnienia dokumentów, lub złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
IX. WZÓR UMOWY I WARUNKI ZMIANY TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
X. SPOSÓB WYBORU WYKONAWCY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną poinformowani drogą elektroniczną e-mailem, a Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru.
XII. OFERTY ODRZUCONE
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1. Jest niezgodna z zapytaniem ofertowym.
2. Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
3. Nie zawiera kompletu dokumentów, wskazanych w pkt VII zapytania ofertowego.
4. Jej cena zostanie uznana przez Zamawiającego za rażąco niską,
5. Nie zawiera zdjęć/filmów obrazujących dotychczas zrealizowane łąki/łąk kwietnych, o których mowa w pkt. VII zapytania ofertowego.
6. Wykonawca nie dostarczył w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego dokumentów i wyjaśnień.
XIII. INNE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia w każdym momencie przed lub po otwarciu ofert bez wyboru wykonawcy.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym, bądź wybranymi wykonawcami.

Kontakt:
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI: Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku są: Beata Głębocka, adres mailowy: Beata.Glebocka@biebrza.org.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.