Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
946z dziś
5613z ostatnich 7 dni
21784z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Suwałki
ul. Świerkowa 45
16-400 Suwałki
powiat: Suwałki
telefon: 87 565 93 00, telefon 87 565 93 53
sekretariat@gmina.suwalki.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Suwałki
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 87 565 93 0
Termin składania ofert: 2022-09-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania:
,,Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Płociczno-Osiedle, gm. Suwałki"
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Płociczno-Osiedle, gm. Suwałki" poprzez rozbudowę drogi nr 102029B Płociczno Nowe Osiedle, gmina Suwałki.
3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, zapytanie ofertowe a szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim zamówienia przedstawia dokumentacja projektowa (projekt budowlany, techniczny, stałej organizacji ruchu, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania robót budowlanych) .
3.3. Podstawowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim:
3.3.1. .Budowa drogi gminnej klasy ,,D" DG nr 102029B Płociczno Nowe Osiedle gmina Suwałki. Projektowana droga składa się z dwóch odcinków, odcinek stanowiący kontynuację istniejącej nawierzchni bitumicznej do końca działki drogowej km 0+000 - 0+291,50 oraz odcinek dojazdu od skrzyżowania drogi powiatowej km 0+000 - 0+093.
3.3.2. Droga w przekroju ulicznym o nawierzchni bitumicznej, szer. podstawowa jezdni 5,0m, szer. podstawowa pobocza szer. 2x0,75m z kruszywa, jednostronny chodnik szer.2,50m, zjazdy o nawierzchni utwardzonej na tereny przyległe,
3.3.3. Odwodnienie korony drogi nie ulega zmianie, powierzchniowe poprzez rowy otwarte, skarpy nasypu. Oznakowanie pionowe. W celu poprawy bezpieczeństwa,
3.3.4. zaprojektowano oświetlenie uliczne i dwa przejścia dla pieszych (w tym jedno wyniesione). Przewiduje się wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości do 30km/h.).
3.3.5. usunięcie kolidującego zadrzewienia i zakrzewienia w granicach pasa drogowego oraz budowę niezbędnej infrastruktury technicznej, tj. budowa kanału technologicznego, rozbudowa oświetlenia ulicznego, zabezpieczenie rurami osłonowymi sieci telekomunikacyjnej i energetycznej oraz rozbiórkę istniejącej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego.
3.3.6. wykonanie regulację wysokościowej armatury istniejących sieci oraz regulację studzienek urządzeń podziemnych (dotyczy również pobocza). W przypadku stwierdzenia, braku lub uszkodzenia skrzynek zasuw, hydrantów bądź włazów studni należy wymienić uszkodzony element na nowy.
3.3.7. Obiekt został dostosowany do osób niepełnosprawnych poprzez zaprojektowane dojścia i przejazdy bez barier architektonicznych, obrzeża betonowe i krawężnik na przejściu wyniesionym w poziomie nawierzchni chodnika. Na dojściu do przejścia dla pieszych w nawierzchni chodnika zastosowano ostrzegawcze płytki w kolorze żółtym z wypustkami na potrzeby osób niedowidzących.
4. DO ZAKRESU OBOWIĄZKÓW INAPEKTORA NALEŻY:
4.1. W ramach kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, o którym mowa wyżej, Wykonawca musi zapewnić przez osoby mające uprawnienia branżowe, w szczególności nadzór inwestorski nad robotami drogowymi i robotami instalacyjnymi w zakresie: urządzeń elektrycznych, teletechnicznych i elektroenergetycznych.
4.2. Wykonawca/inspektorzy poszczególnych branż są zobowiązani do obecności:
- na terenie inwestycji zgodnie z potrzebami wynikającymi z harmonogramu budowy w stopniu zapewniającym skuteczność czynności nadzoru inwestorskiego,
- na każde żądanie Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych.
4.3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obowiązków i przyjęcia praw, wynikających z art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane (.j.: Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn.zm.), a także przejęcia czynności ciążących na Zamawiającym - Inwestorze w fazie przygotowania i realizacji inwestycji, aż do jej zakończenia. Niezależnie od tych obowiązków Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
a) przed rozpoczęciem inwestycji należytego zapoznania się z kompletem dokumentacji związanej z realizacją umowy o nadzór inwestorski, w tym: z umowami, wytycznymi, opracowaniami, dokumentacją projektową, pozostałą dokumentacją dotyczącą inwestycji (uzgodnieniami, decyzjami, pozwoleniami, warunkami przyłączy i innymi umowami dotyczącymi inwestycji),
b) należytego zapoznania się ze stanem faktycznym dotyczącym nieruchomości, objętej zadaniem,
c) reprezentowanie Zamawiającego na budowie, w tym uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy, sprawowanie nadzoru w zakresie zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, innymi pozwoleniami i uzgodnieniami oraz warunkami realizacji inwestycji, a także pozostałą dokumentacją formalno-prawną dotyczącą inwestycji oraz obowiązującymi normami i przepisami, aktualnie dostępną wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.
4.4. Sprawdzanie jakości, zatwierdzanie wykonywanych robót, materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem w szczególności w celu zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie czy zamiennych nieobjętych dokumentami Zamawiającego.
4.5. Kontrolowanie zgodności wykonania robót z projektem oraz umową wykonawczą, kontroli prawidłowości dokonywanych przez Wykonawcę wpisów do Dziennika Budowy, a także dokonywania wpisów do Dziennika Budowy w ramach powierzonych obowiązków nadzoru.
4.6. Współpraca z Zamawiającym, projektantem i wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizowanych robót budowlanych i niezbędnym dla prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego w celu bieżącego i sprawnego rozwiązywania problemów pojawiających się w trakcie realizacji inwestycji.
4.7. Nadzorowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa, ustaleń planu BIOZ.
4.8. Zawiadamianie Inwestora o konieczności zawiadomienia właściwych organów o naruszeniach prawa budowlanego, stwierdzonych w trakcie realizacji inwestycji, a w przypadku gdy roboty budowlane są prowadzone w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych - wstrzymanie prac i niezwłoczne zawiadomienie o tym Zamawiającego.
4.9. Informowanie o postępach w realizacji prac, w tym:
a) każdorazowo pisemne informowanie Zamawiającego w przypadku trudności w realizacji robót, postępie prac uniemożliwiającym dotrzymanie terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
b) informowanie z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach, w tym również o nieprawidłowościach i wadach czy zaniedbaniach występujących podczas realizacji robót budowlanych oraz o podejmowanych działaniach zapobiegawczych oraz naprawczych, a także do proponowania sposobu ich usunięcia.
4.10. Weryfikacja i ocena dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych, związanych z odbiorami częściowymi, robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu, odbiorem końcowym robót budowlanych, w tym dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia z Wykonawcą (a także jego rozliczenie wobec podwykonawców robót budowlanych), atestów, certyfikatów, wyników pomiarów, dokumentacji fotograficznej prowadzonych robót, instrukcji ppoż. oraz instrukcji użytkowania obiektu itp.
4.11. W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania prac przez Wykonawcę robót budowlanych - uczestniczenie w czynnościach inwentaryzacyjnych robót budowlanych i robotach zabezpieczających, weryfikacja protokołu inwentaryzacji robót, udział w odbiorze robót przerwanych i zabezpieczających.
4.12. Wskazywanie ewentualnych braków, usterek i wad, potwierdzanie ich usunięcia.
4.13. Wydawanie pisemnych opinii, udzielanie pisemnych wyjaśnień, analiz itp. w przypadku powstania kwestii spornych, wymagających rozstrzygnięcia lub budzących wątpliwości z zakresu realizowanego procesu inwestycyjnego.
4.14. Potwierdzanie robót faktycznie wykonanych, w tym ich jakości, zużycia materiałów, potwierdzanie faktu usunięcia wad.
4.15. Opiniowanie składanych przez Wykonawcę propozycji wykonania robót uzupełniających, zamówień dodatkowych, wszelkich zmian w stosunku do realizowanego projektu, w tym sporządzanie protokołów konieczności w celu akceptacji przez Zamawiającego.
4.16. Sporządzanie kosztorysów inwestorskich robót dodatkowych, czy uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego, udzielonych do czasu zakończenia inwestycji.
4.17. Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych oraz pracach komisji powoływanych przez Zamawiającego.
4.18. Uczestniczenie w odbiorach robót budowlanych, w tym w czynnościach prób, pomiarów, badań itp. oraz udział w przekazaniu obiektu do użytkowania, a w
przypadku wykrycia lub ujawnienia się wady robót budowlanych w okresie rękojmi lub gwarancji - udział w czynnościach (spotkania, udzielanie wyjaśnień, wydawanie opinii, dokonywanie ustaleń) wymagających wg Zamawiającego obecności inspektora nadzoru.
4.19. Wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych, poleceń Zamawiającego oraz tych które wynikają z nadzoru autorskiego.
4.20. Wykonywanie innych nie wymienionych powyżej czynności, których podjęcie jest niezbędne do osiągnięcia celu oznaczonego w umowie.
4.21. Dojazd oraz wszelkie koszty związane ze swoją obecnością na budowie oraz realizacją przedmiotu umowy (odzież ochronna itp.) Wykonawca zapewnia na swój koszt we własnym zakresie.
4.22. Zamówienie obejmuje także pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego przy realizacji ewentualnych zamówień dodatkowych lub uzupełniających, udzielonych przez Zamawiającego Wykonawcy robót budowlanych do zakończenia inwestycji.
4.23. Wykonawca będzie zobowiązany utrzymywać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy przez okres realizacji niniejszej umowy.
4.24. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa także projekt Umowy, stanowiący załącznik niniejszego zapytania ofertowego.

5. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Dokument nr: In.7011.1.17.2021.PG

Składanie ofert:
10.1. Ofertę sporządzoną w formie pisemnej według załączonego formularza stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego należy :
a. złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Suwałki, Ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki;
b. .wysłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.suwalki.pl

10.2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 20 września 2022 r. o godz. 8:00
10.3. O zachowaniu terminu składania ofert decyduje data wpływu oferty w siedzibie Zamawiającego bądź data wpływu na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową bądź kurierską.
10.4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Miejsce i termin realizacji:
Przedmiot zamówienia winien być wykonany w terminie:
a) rozpoczęcie pełnienia nadzoru - nie wcześniej niż po podpisaniu umowy z wykonawcą,
b) zakończenie pełnienia nadzoru - do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy do podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych z zastrzeżeniem, że okres świadczenia przez Wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego jest tożsamy z terminem wykonania umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą o wykonanie robót budowlanych na realizację inwestycji.
Dopuszcza się przedłużenie terminu wykonania umowy w sytuacji przedłużenia terminu wykonania umowy na roboty budowlane lub opóźnienia w wykonywaniu robót budowlanych, nad którymi Wykonawca sprawuje nadzór, do czasu ukończenia i odebrania tych robót.

Wymagania:
2. PODSTAWA PRAWNA:
Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. . Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.). Do Zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych - t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. (wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych).
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj. :
1) Wykonawca dysponujący osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane, spełniającymi określone w SWZ warunki w zakresie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, tj. :
a. inspektor nadzoru branży drogowej, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz
b. inspektor nadzoru branży elektrycznej, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
2) Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest wykazać, że do realizacji zamówienia wskaże osoby posiadające uprawnienia branżowe, do prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad:
a. robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz
b. robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Wykonawca składa oświadczenie
którego treść znajduje się w Formularzu ofertowym .

8. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z OPISEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT:

8.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena (C) - waga 100 % = 100 pkt
Wybrana zostanie oferta, która otrzymała największą sumę punktów, będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
8.2. Kryterium cena ,,C" będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferowanej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej w Formularzu Oferty.
Liczba punktów w kryterium ,,cena" zostanie obliczona, zgodnie z następującym wzorem:

najniższa cena brutto podana w ofertach nie podlegających odrzuceniu
C = ------------------------------------------------------------------------------------ x 100 pkt
cena brutto oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu

9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

9.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. oraz zaadresować:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat: Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
OFERTA NA:
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Płociczno-Osiedle, gm. Suwałki"

w wypadku złożenia na adres poczty elektronicznej Zamawiającego - w tytule wskazać należy:
OFERTA -Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Płociczno-Osiedle, gm. Suwałki"

9.2. Zaleca się aby wszystkie dokumenty składające się na ofertę w formie pisemnej były połączone (spięte).
9.3. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
9.4. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty w formie kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
9.5. Oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
9.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9.7. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone: nazwa (firma), adres Wykonawcy,

9.8. Dokumenty niezbędne do złożenia w ofercie:
1) formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania,

9.9. Na potrzeby oceny ofert Wykonawca powinien wskazać w ofercie Cenę ryczałtową brutto wykonania zamówienia w złotych, stawkę podatku VAT,
9.10. Zaoferowana cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu
i załącznikach do niego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie wykonawca poniesie w związku z ich realizacją.
9.11. Cenę ofertową brutto należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich
11. PRZEBIEG BADANIA I OCENY OFERT
W toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosowanych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.

Pracownik prowadzący postępowanie poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- o czym niezwłocznie informuje Wykonawcę.

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
1. zawiera braki uniemożliwiające dokonania oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;
2. jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4. Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu Zamawiającego;
5. Wpłynęła po terminie składania ofert.
Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynęło do Zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.

Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert Zamawiający zakwalifikuje do negocjacji wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

Postępowanie unieważnia się obligatoryjnie, jeżeli:
1) nie wpłynęła żadna oferta lub żadna oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; chyba że może ją zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) wystąpi zmiana okoliczności powodujących, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
4) zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

12. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY:

Odrzuceniu podlegają oferty:
1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
2) zostały złożone przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w Zapytaniu ofertowym;
3) zostały złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym,
4) Wykonawca, podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835).

13. ISTOTNE WARUNKI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA:

Istotne warunki umowy określa projekt Umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

14. INFORMACJA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w Urzędzie Gminy Suwałki - Wójt Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, tel. 875659300, email sekretariat@gmina.suwalki.pl;
o inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Suwałki jest Pani Katarzyna Żuk, tel. 875659300 email, iod@gmina.suwalki.pl ;
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy na przetwarzanie danych osobowych;
o Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
o podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

15. POZOSTAŁE INFORMACJE
15.1. Zamawiający powiadomi Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę o wyniku postępowania drogą elektroniczną, a w przypadku braku wskazania adresu e-mail - za pośrednictwem poczty z zachowaniem formy pisemnej.
15.2. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik do niniejszego zapytania. Zamawiający poinformuje telefonicznie Wykonawcę o miejscu oraz terminie podpisania umowy.
15.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie przekazana
Wykonawcom drogą elektroniczną, a w przypadku braku wskazania adresu e-mail - za pośrednictwem poczty.
15.4. Dodatkowych informacji o przedmiocie zapytania ofertowego można uzyskać pod numerem telefonu 87 565 93 53

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.