Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa stanowiska szkieletowego przeznaczonego do badań nad lokalnym dokiem energetycznym

Przedmiot:

Budowa stanowiska szkieletowego przeznaczonego do badań nad lokalnym dokiem energetycznym

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: EUROS ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Macieja Rataja 4f
05-850 Koprki
powiat: warszawski zachodni
789-063-363
ajopkiewicz@eurosenergy.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/126557
Województwo: mazowieckie
Miasto: Koprki
Wadium: ---
Nr telefonu: 789-063-363
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup elementów do budowy stanowiska szkieletowego przeznaczonego do badań nad lokalnym dokiem energetycznym
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-14-1525/19 - Dok energetyczny dla budynków wielorodzinnych

Część 1
Zakup elementów do budowy stanowiska szkieletowego

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia są elementy do budowy stanowiska szkieletowego przeznaczonego do badań nad lokalnym dokiem energetycznym.
Wykonanie i dostawa obejmuje:
1) Wykonanie spawanej konstrukcji ze stali w gat. S235 o wymiarach 12x2,6x3m wg załączonej dokumentacji. Tolerancje wymiarowe konstrukcji spawanych zgodnie z EN ISO 13920 B/F. Poziom niezgodności spawalniczych klasa C wg. ISO 5817;
2) Wykonanie stalowych elementów towarzyszących przeznaczonych do montażu stanowiska;
3) Zarówno spawana konstrukcja jak i elementy towarzyszące powinny być wykonane zgodnie z dostarczonym projektem w formie rysunków technicznych w formacie PDF i DWG oraz modeli 3D w formacie EASM i STEP. Rysunki oraz modele znajdują się w Załączniku A.
4) Wszystkie wykonane elementy montażowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie podkładem epoksydowym oraz farbą nawierzchniową poliuretanową, odporną na warunki atmosferyczne;
5) Dostawę konstrukcji i wszystkich elementów towarzyszących do siedziby firmy - Ul. Macieja Rataja 4F, 05-850 Koprki.
Pozostałe informacje:
o Zakres całości zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu zamówienia do miejsca realizacji zamówienia wskazanego przez Zamawiającego.
o Cena przedmiotu zamówienia winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
o Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej 60 - miesięcznej gwarancji. Gwarancja udzielona zostaje na okres wskazany w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Za dokument gwarancyjny uznaje się dokument umowy zawartej w wyniku wyboru oferty złożonej na skutek niniejszego zapytania lub inny odpowiedni dokument dostarczony przez wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcia w/w umowy.
o Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, ani wariantowych.
o Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezbędne dokumenty (dokumentację techniczną, deklarację zgodności)
Wszelkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w niniejszym zapytaniu, a parametry należy traktować jako parametry minimalne.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, (rozumianych jako inne o nie gorszych parametrach), a także lepszych, względem urządzeń wskazanych przykładowo powyżej.

CPV: 14622000-7, 44210000-5, 45262680-1, 71337000-9

Dokument nr: 2022-43389-126557

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-09-22

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY :
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.09.2022 r.
- w formie elektronicznej (skan załącznika nr 1- formularza ofertowego podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres ajopkiewicz@eurosenergy.com z tytułem wiadomości ,,Oferta na elementów do budowy stanowiska szkieletowego"
Lub
- osobiście lub listownie (wypełniony Załącznik nr 1- Formularz Ofertowy podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji zgodnie z dokumentacją rejestrową) na adres Zamawiającego: EUROS ENERGY Sp. z o. o. ,ul. Macieja Rataja 4f/-, 05-850 Koprki z opisem na kopercie Oferta na elementów do budowy stanowiska szkieletowego"
Lub
- poprzez bazę konkurencyjności BK2021 (skan załącznika nr 1- formularza ofertowego podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji).
Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami) wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Powiat
warszawski zachodni
Gmina
Ożarów Mazowiecki
Miejscowość
Koprki

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany termin wykonania przedmiotu zamówienia (realizacji umowy): max do 07.10.2022 roku.

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
b) zmiana będzie korzystna dla zamawiającego;
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest podpisać oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 - Formularz ofertowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania dokumentów potwierdzających informacje z oświadczenia.
Warunkami koniecznymi do udziału Oferenta w postępowaniu wyboru jest przedstawienie wszystkich niezbędnych informacji wyszczególnionych w punkcie. ,,Opis sposobu przygotowania oferty" oraz w pozostałej części zapytania ofertowego.
Ofertę stanowi załącznik nr 1 - formularz ofertowy. Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w pkt. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest podpisać oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 - Formularz ofertowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania dokumentów potwierdzających informacje z oświadczenia.
Warunkami koniecznymi do udziału Oferenta w postępowaniu wyboru jest przedstawienie wszystkich niezbędnych informacji wyszczególnionych w punkcie. ,,Opis sposobu przygotowania oferty" oraz w pozostałej części zapytania ofertowego.
Ofertę stanowi załącznik nr 1 - formularz ofertowy. Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w pkt. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest podpisać oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 - Formularz ofertowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania dokumentów potwierdzających informacje z oświadczenia.
Warunkami koniecznymi do udziału Oferenta w postępowaniu wyboru jest przedstawienie wszystkich niezbędnych informacji wyszczególnionych w punkcie. ,,Opis sposobu przygotowania oferty" oraz w pozostałej części zapytania ofertowego.
Ofertę stanowi załącznik nr 1 - formularz ofertowy. Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w pkt. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest podpisać oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 - Formularz ofertowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania dokumentów potwierdzających informacje z oświadczenia.
Warunkami koniecznymi do udziału Oferenta w postępowaniu wyboru jest przedstawienie wszystkich niezbędnych informacji wyszczególnionych w punkcie. ,,Opis sposobu przygotowania oferty" oraz w pozostałej części zapytania ofertowego.
Ofertę stanowi załącznik nr 1 - formularz ofertowy. Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w pkt. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia w tym:
o wymagane jest oświadczenie Wykonawcy, że nie toczy się wobec niego postępowanie likwidacyjne oraz upadłościowe.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest podpisać oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 - Formularz ofertowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania dokumentów potwierdzających informacje z oświadczenia.
Warunkami koniecznymi do udziału Oferenta w postępowaniu wyboru jest przedstawienie wszystkich niezbędnych informacji wyszczególnionych w punkcie. ,,Opis sposobu przygotowania oferty" oraz w pozostałej części zapytania ofertowego.
Ofertę stanowi załącznik nr 1 - formularz ofertowy. Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w pkt.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY - wymagane dokumenty :
a) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy zawierający m.in.:
o pełną nazwę, adres lub siedzibę Oferenta,
o cenę netto, cenę brutto, wysokość podatku VAT
o termin ważności oferty (wymagany minimum 30 dni),
o terminem wykonania zamówienia (realizacji umowy)
o okres gwarancji
o uzupełnione oświadczenie nr 1 zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
o uzupełnione oświadczenie nr 2 zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy musi być opatrzony datą i podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Nie dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych ani wariantowych.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA:
Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
? uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
? posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
? pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
? pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie braku przesłanki wykluczenie z postępowania wykonawca zobowiązany jest podpisać oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 - Formularz ofertowy

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia o przedłużenie terminu związania ofertą. Brak zgody na przedłużenie powyższego terminu spowoduje odrzucenie oferty.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Pytania w ramach postępowania ofertowego prosimy kierować w szczególności za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności BK2021. Pytania zadane w innej formie niż pisemna pozostaną bez odpowiedzi.

POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Złożenie oferty częściowej bądź wariantowej powoduje jej wykluczenie z udziału w postępowaniu.
2. Wszelkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w niniejszym zapytaniu, a parametry urządzeń należy traktować jako parametry minimalne.
3. Otwarcie ofert nastąpi 23.09.2022 r.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania, tj. niespełniającej wymagań formalnych lub merytorycznych. W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do uzupełnienia braków, korekty błędów lub wyjaśnień treści złożonych ofert. W powyższym celu Zamawiający wyznaczy zakres wymaganych korekt i/lub uzupełnień oraz odpowiedni termin na ich dokonanie. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta, unieważnienia postępowania ofertowego na każdym jego etapie, uznania, że postępowanie ofertowe nie dało rezultatu.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnieniu postępowania, w sytuacji gdy cena najkorzystniejszej oferty spełniającej zapisy zapytania ofertowego lub oferta spełniająca zapisy zapytania ofertowego z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu trwania postępowanie ofertowego o czym poinformuje podając przedłużony termin w bazie konkurencyjności. https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym zapytaniu ofertowym.

Okres gwarancji
co najmniej 60 miesięcy

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-09-15
Data ostatniej zmiany
2022-09-15 16:03:46

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium cena netto przedmiotu zamówienia - 100%:
Punkty zostaną przyznane według zasad:
C = ( Cmin / Cof.) x 100
gdzie:
Cmin - najniższa cena netto spośród wszystkich złożonych ofert
Cof. - zaoferowana cena netto danej oferty
C - ilość punktów za cenę netto przyznanych danej ofercie

KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU ICH OBLICZENIA
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) Łączna cena netto - 100%
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ich ustaloną wagę. Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.
Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny: S = C, gdzie poszczególne symbole oznaczają:
S - suma uzyskanych punktów,
C - punkty za cenę netto,
Zaproponowana przez Wykonawcę cena powinna zostać w ofercie podana jako cena brutto oraz z rozbiciem na cenę netto i podatek VAT, wyrażona w PLN. W przypadku wskazania w ofercie ceny w walucie innej niż PLN, cena ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zamieszczenia niniejszego zapytania ofertowego na stronie na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Cena oferty (zarówno cena brutto, jak i cena netto) powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie jako kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie, wyrażona w PLN (w tym w razie konieczności po przeliczeniu ceny wykazanej w walucie obcej według zasad opisanych powyżej). Przy dokonywaniu kalkulacji ceny należy wziąć pod uwagę wszystkie elementy składającą się na wykonanie Przedmiotu Zamówienia.
KRYTERIUM I - Kryterium cena netto przedmiotu zamówienia - 100%:
Punkty za niniejsze kryterium zostaną przyznane według następujących zasad:
C = ( Cmin / Cof.) x 100
gdzie:
Cmin - najniższa cena netto spośród wszystkich złożonych ofert
Cof. - zaoferowana cena netto danej oferty
C - ilość punktów za cenę netto przyznanych danej ofercie
Punkty Łącznie = Kryterium I
Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Andrzej Jopkiewicz
tel.: 789-063-363
e-mail: ajopkiewicz@eurosenergy.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.