Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
935z dziś
5749z ostatnich 7 dni
21765z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Renowacja cmentarza i kaplicy upamiętniających miejsce pacyfikacji mieszkańców

Przedmiot:

Renowacja cmentarza i kaplicy upamiętniających miejsce pacyfikacji mieszkańców

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sułów
Sułów 63
22-448 Sułów
powiat: zamojski
Tel. 084 682 62 02, fax. 084 682 62 27, tel. (84) 682 68 46, tel. (84) 682 68 36
ug@sulow.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Sułów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 084 682 62 02,
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Renowacja cmentarza i kaplicy upamiętniających miejsce pacyfikacji mieszkańców wsi Kitów z czasów II Wojny Światowej".
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje renowację cmentarza i kaplicy upamiętniających miejsce pacyfikacji mieszkańców wsi Kitów z czasów II Wojny Światowej.
Planuje się ustawić oporniki betonowe 12x25 em, na ławie betonowej. Teren mogiły należy wyplewić, opryskać, usunąć zanieczyszczenia, wyrównać, ułożyć agrowłókninę i na niej posadzić rośliny płożące, w ilości 50 szt.
Należy wyremontować ogrodzenie poprzez demontaż istniejących przęseł stalowych oraz wykonanie o ok. 50 cm wyższych, podobnych do istniejących, tj. siatka w obramowaniu z kątownika , pomalowana farbą proszkową lub chlorokauczukiem, zdjęcie betonowych czapek ze słupków, oraz usunięcie farby ze słupków i cokołu.
Słupki i cokół zaimpregnować i pomalować farbą fasadową.
Schody do kapliczki należy oczyścić z farby, zagruntować i wykonać nawierzchnię z żywicy epoksydowej i kruszywa granitowego granulacji 0,5-1 mm.
Drzwi do kapliczki należy wymienić na nowe, stylem nawiązujące do istniejących, zabezpieczone środkiem do dekoracyjnego malowania drewna w kolorze jale pozostałe elementy drewniane.
Należy wymienić przeszklenia w oknach na szyby w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Dopuszcza się szyby powlekane kolorową folią.
Należy oczyścić z farby olejnej elementy drewniane- szczyty, podbitki i zabezpieczyć impregnatem do drewna.
Dach należy oczyścić z rdzy i zanieczyszczeń oraz pomalować farbą antykorozyjną i chlorokauczukową. Należy zdemontować istniejący krzyż drewniany, a w jego miejsce wykonać drewniany osadzony na stopie fundamentowej z zamocowaniem w tulejach stalowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: RR.271.35.2022

Otwarcie ofert: 11. Otwarcie ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 września 2022 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sułowie (pokój nr 11).

Składanie ofert:
10. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Gminy w Sułowie (pokój nr 1), Sułów 63; 22-448 Sułów do dnia 22 września 2022 r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
9. Termin realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 10 października 2022 r.

Wymagania:
Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
2. Tryb
1. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwana dalej ustawą. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1) ww. ustawy niniejsze zamówienie nie podlega stosowaniu przepisów ustawy.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.
4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających i nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego zapytania ofertowego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy wartość środków finansowych jalcie Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej w terenie oraz ogląd przedmiotu postępowania.
Zamawiający informuje, że zamówienie współfinansowane jest w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,,Groby i cmentarze wojenne w kraju"
4. Warunki udziału w postępowaniu.
0 udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczące:
1) zdolności zawodowej
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje (i w przypadku udzjelenia zamówienia skieruje do jego realizacji):
a) Kierownikiem budowy - kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych który posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń, wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. póz. 2351) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. póz. 831) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych w zakresie niniejszego zamówienia.
5. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę
1 adres zamawiającego oraz napis: Oferta na realizację zadania: ,,Renowacja cmentarza i kaplicy upamiętniających miejsce pacyfikacji mieszkańców wsi Kitów z czasów II Wojny Światowej" Nie
otwierać do dnia 22 września 2022 r. do godz. 10.30"
a) Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez zamawiającego.
b) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
c) Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy.
6. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3
2) wykaz osób sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4
7. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
cena oferty brutto - kryterium wagowe 100 %
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.
8. Opis sposobu określenia ceny:
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.
2. Cenę oferty należy podać w formularzu ,,Oferta" stanowiącym Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Ceny wskazane w ,,Ofercie" muszą być podane w wymiarze netto oraz brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT wyliczonym przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania oferty. Cenę należy wyliczyć do dwóch miejsc po przecinku i wyrazić liczbowo i słownie w złotych polskich.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy podaną kwotą cyfrową a kwotą słowną, Zamawiający przyjmuje jako ostateczną cenę oferty kwotę zapisaną słownie. Ponadto Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe uwzględniające jej konsekwencje rachunkowe bez zgody ze strony Wykonawcy.
Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
12. Wybór oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty i o terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie zawiadomiony drogą pisemną.
13. Warunki wykonania zamówienia.
Warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącej Załącznik Nr 5.
14. Oferta będzie podlegała odrzuceniu:
1. Jeżeli nie będzie odpowiadała wymaganiom zamawiającego
2. Jeżeli nie jest złożona w formie pisemnej
3. Jeżeli zawiera rażąco niską cenę (odrzucenie będzie zastosowane po uprzednim wezwaniu wykonawcy do złożenia wyjaśnień w tym zakresie i ich nieudzieleniu lub niewykazaniu przez niego realności ceny w wyznaczonym terminie.
4. Jeżeli jest nieważna na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
15. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Marta Radzik- kierownik Referatu Rozwoju tel. (84) 682 68 46,
Monika Wyłupek- Podinspektor ds. samorządu terytorialnego ewidencji działalności gospodarczej i planowania przestrzennego, tel. (84) 682 68 36, e-mail: ug@sulow.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.