Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4696z ostatnich 7 dni
20872z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa wyposażenia do dezynfekcji, dezynfekcji pomieszczeń

Przedmiot:

Dostawa wyposażenia do dezynfekcji, dezynfekcji pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Krasnystaw
ul. M. Konopnickiej 4
22-300 Krasnystaw
powiat: krasnostawski
tel. 0-82 576 37 53 w. 004, w. 013, faks 0-82 576 30 46
wojt@krasnystaw.ug.gov.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Krasnystaw
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 0-82 576 37 53
Termin składania ofert: 2022-09-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie zamówienia pn.:
DOSTAWA wyposażenia do dezynfekcji, dezynfekcji pomieszczeń , na potrzeby
realizacji projektu pn. ,, Nowe Leśne Krasnoludki" realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 12.1
Edukacja przedszkolna dla jednostek oświatowych z terenu Gminy Krasnystaw
Gmina Krasnystaw działa w imieniu i na rzecz niżej wymienionej jednostek
Gminne Przedszkole w Siennicy Nadolnej
Szkoła Podstawowa w Jaślikowie
Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym
Zespół Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krupem
II - Opis przedmiotu zamówienia
1. DOSTAWA wyposażenia do dezynfekcji, dezynfekcji pomieszczeń , na potrzeby
realizacji projektu pn. ,, Nowe Leśne Krasnoludki" realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna dla jednostek oświatowych z terenu
Gminy KrasnystawZakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Nowe Leśne Krasnoludki"
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 12.1 Edukacja
przedszkolna
2. Informuję się, że przedmiotowe zamówienia jest przeprowadzane jest wspólnie
zgodnie gdzie Gmina Krasnystaw działa w imieniu i na rzecz :
Gminnego Przedszkola w Siennicy Nadolnej 22-302 Siennica Nadolna 15 C
Szkoły Podstawowej w Jaślikowie 22-300 Jaslików 31
Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym 22-300 Małochwiej Duży 89
Zespołu Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krupem 22-302 Krupe 89
3. Maksymalny zakres dostawy ogółem dla wszystkich jednostek wraz z opisem
przedmiotu zamówienia :
Lp.
Nazwa produktu
Ilość
Opis
1. Ozonator powietrza 4 szt. Generator ozonu min 30 g/h posiada wyświetlacz LCD wraz ze
sterowaniem z pilota. Przeznaczony jest do ozonowania wszelkiego
rodzaju pomieszczeń. WYDAJNOŚĆ min. 600 m3/h. Specyfikacja min
:30 g/h, MOC 210 W, WYDAJNOŚĆ WENTYLATORÓW 600 m3/h,
NAPIĘCIE 230 V 50 Hz, WYMIARY 29 x 15 x 23 cm USTAWIANY
CZAS PRACY.
2 Dozownik płynu do
dezynfekcji 4 szt.
? Dozownik automatyczny na baterie 4 x AA lub 8 x AA, lub zasilacz 6V
/ 2A, czujnik ruchu od 2 -12 cm;
? Dysza - spray generująca mgiełkę do płynów dezynfekcyjnych -
możliwość regulacji dawki od 0,7 do 1,4 ml;
? Wymiary: min. 262 x 123 x 114 mm;
? Waga: 0,96 kg;
? Materiał - tworzywo ABS;
? Dozownik posiada pojemnik min 1000 ml do użytku wielorazowego
(brak ograniczeń w rodzaju użytego płynu);
? Czujnik ruchu na podczerwień;
? Obudowa zamykana na kluczyk;
? W zestawie kołki i śruby do montażu na ścianie;
o
Zakres dostawy na rzecz Gminnego Przedszkola w Siennicy Nadolnej :
Lp.
Nazwa produktu
Ilość
1. Ozonator powietrza 1 szt.
2 Dozownik płynu do
dezynfekcji 1 szt.
Zakres dostawy na rzecz Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym
Lp.
1.
Nazwa produktu
Ozonator powietrza
Ilość
1 szt.Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Nowe Leśne Krasnoludki"
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 12.1 Edukacja
przedszkolna
2
Dozownik płynu do
dezynfekcji
1 szt.
Zakres dostaw do Zespoły Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krupem
Lp.
Nazwa produktu
Ilość
1. Ozonator powietrza 1 szt.
2 Dozownik płynu do
dezynfekcji 1 szt.
Zakres dostaw do Szkoły Podstawowej w Jaślikowie
Lp.
Nazwa produktu
Ilość
1. Ozonator powietrza 1 szt.
2 Dozownik płynu do
dezynfekcji 1 szt.

CPV: 42981000-6, 39330000-4

Dokument nr: OK.271. 7.2022

Otwarcie ofert: 2. Zamawiający dokona odczytania ofert cenowych w dniu 20.09.2022 r., o godz. 11:15,
w swojej siedzibie (adres jak wyżej).
3. Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
1. Oferty cenowe oraz wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiający i wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub za pomocą,
faksu bądź e-mailem(z potwierdzeniem w formie pisemnej) następująco:
a) pisemnie na adres: Urząd Gminy Krasnystaw, Ul. M. Konopnickiej 4,
22 - 300 Krasnystaw, woj. lubelskie,
b) za pomocą faksu nr 0-82 576 30 46
c) e-mailem na adres: wojt@krasnystaw.ug.gov.pl
V - Miejsce i termin składania i odczytania ofert
1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Ul. M. Konopnickiej 4,
22-300 Krasnystaw do 20.09.2022 r. do godz. 11:00 - lub faksem lub drogą
elektroniczną potwierdzoną następnie w formie pisemnej.

Wymagania:
ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Dostawa wyposażenia do dezynfekcji, dezynfekcji pomieszczeń , na potrzeby realizacji
projektu pn. ,, Nowe Leśne Krasnoludki" realizowanego w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Lubelskiego
na
lata
2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 12.1
Edukacja przedszkolna dla jednostek oświatowych z terenu Gminy Krasnystaw
4 .Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszych IWUZ.
5 .Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.
6 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7 . Równoważność
a) Jeżeli w dokumentacji wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i
parametrami zawartymi w dokumentacji.
b) Poprzez produkt równoważny Zamawiający rozumie urządzenia / narzędzia o parametrach
technicznych, technologii, funkcjonalności, wydajności i jakości nie gorszej niż określone w
opisie przedmiotu zamówienia.
c) Przedstawione rozwiązania określają poziom minimalny parametrów technicznych ,
technologii, funkcjonalności, wydajności i jakości.
d) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale nie podaje minimalnych
parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - Wykonawca obowiązany jest
zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do
zapotrzebowania (arg. Na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia
14.X.2013 r. [ sygn. Akt. KIO 2315/13]
e) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Nowe Leśne Krasnoludki"
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 12.1 Edukacja
przedszkolna
III - Informacja o oświadczeniach lub dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy
Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
a) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy - wzór
formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszych IWUZ wraz z kalkulacją wartości
zamówienia - załącznik 1a do IWUZ;
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert cenowych Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
VI - Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty to całkowita cena brutto. Cenę należy podać w złotych polskich.
2. Cena podana w formularzu cenowo - ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do IWUZ
powinna obejmować wszystkie koszty i składniki, jakie trzeba będzie zapłacić za
przedmiot zamówienia, w tym udzielony przez Wykonawcę upust procentowy.Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Nowe Leśne Krasnoludki"
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 12.1 Edukacja
przedszkolna
3. Cenę podaną w formularzu należy wyliczyć na podstawie załącznika Nr 1a do IWUZ.
Uwaga: przy kalkulacji wartości zamówienia Wykonawca winien przyjąć ceny w dniu
składania oferty. Wartości te Wykonawca podaje jednocześnie w załączniku Nr 1a.
4. Cenę oferty należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy
zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
VII- Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
CENA - 100%

Kontakt:
2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących postępowania jest w sprawach:
?
proceduralnych i merytorycznych: Pani Beata Hartanowicz
- tel. 0-82 576 37 53 w. 013.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków
udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.