Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
935z dziś
5749z ostatnich 7 dni
21765z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Rozbudowa placu rekreacyjno - sportowego o urządzenia i elementy zabawowe dla najmłodszych

Przedmiot:

Rozbudowa placu rekreacyjno - sportowego o urządzenia i elementy zabawowe dla najmłodszych

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Końskie
ul. Partyzantów 1
26-200 Końskie
powiat: konecki
Fax: (0-41) 372 29 55
przetargi@umkonskie.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Końskie
Wadium: ---
Nr telefonu: Fax: (0-41) 372 29 5
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na
Rozbudowa placu rekreacyjno - sportowego o urządzenia i elementy zabawowe
dla najmłodszych w Końskich na Osiedlu Warszawska - budżet obywatelski
Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym, tzn. Placu zabaw na Osiedlu Warszawska w Końskich na działkach o nr 6194/22, 6194/17, 6194/25, 6194/26.
W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać:
1) Zestaw zabawowy o wymiarach 6,20x6,80m, wysokości 3,40 m, strefa bezpieczeństwa 9,70x10,30m, wysokość swobodnego upadku 0,90m - 1 szt.
2) Karuzelą tarczową o średnicy 1,50m, wysokości 0,855m, strefa bezpieczeństwa o średnicy 5,50m - 1 szt.
3) Huśtawkę wagową o wymiarach 0,30x3,0m, wysokości 0,80m, strefa bezpieczeństwa 2,40x5,00m - 1 szt.
4) Huśtawkę wahadłową, familijną o wymiarach 2,60x2458m, wysokości 2,60m, strefa bezpieczeństwa 8,0x2,54m - 1 szt.
5) Huśtawkę wahadłową, podwójna o wymiarach 2,35x3,85m, wysokości 2,35m, strefie bezpieczeństwa 7,50x3,85m - 1 szt.
6) Huśtawkę wagową podwójną o wymiarach 3,0x1,80m, wysokości 0,80m, strefie bezpieczeństwa 7,50x4,80m - 1 szt.
W ramach inwestycji należy wykonać nawierzchnię bezpieczną (nawierzchnię piaskową) o powierzchni 122,29 m2 pod obiektami małej architektury o maksymalnej wysokości upadku większej niż 1,0 m.
Ponadto przewiduje się demontaż istniejącego ogrodzenia oraz budowę ogrodzenie o wysokości 1,00 m i długości ok. 130 m z bramą szerokości 3,00 m i furtką szer. 1,00m.
Do obowiązków wykonawcy w ramach udzielonego zamówienia należy w szczególności:
1) Zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale osób posiadających
odpowiednie kwalifikacje.
2) Wydzielenie lub wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót.
3) Wykonawca zawiadomi użytkowników istniejącego uzbrojenia terenu o terminie rozpoczęcia prac, jeżeli uzbrojenie będzie kolidowało z wykonywanym przedmiotem zamówienia.
4) Uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia i zgody związane z obsługą budowy i terenów sąsiadujących,
5) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej placu budowy: po przekazania placu budowy, podczas wykonywania robót zanikających oraz ulegających zakryciu, a także po wykonaniu przedmiotu zamówienia ( dokumentację fotograficzną Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do dokumentacji powykonawczej ).
6) Powiadomienie Zamawiającego o terminie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i udział w odbiorze.
7) Umożliwienie przedstawicielom Zamawiającego wglądu w roboty, a w szczególności wstępu na plac budowy.
8) Zgłaszanie w formie pisemnej Zamawiającemu, konieczności wykonania robót zamiennych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania zadania inwestycyjnego, minimum 7 dni przed planowanym terminem ich wykonania. Każde zgłoszenie wykonania robót zamiennych musi zawierać dokładny opis tych robót oraz uzasadnienie ich wykonania. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót zamiennych jedynie po uzgodnieniu ich z Zamawiającym. Zgoda na przeprowadzenie robót zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. Roboty zamienne Wykonawca będzie wykonywał w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie i z tytułu ich wykonania nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.
9) Zapewnianie przez cały okres realizacji inwestycji nieprzerwanej dostawy mediów do nieruchomości.
10) Jeżeli w toku realizacji zadania wystąpią jakiekolwiek zalecenia pokontrolne organów państwowych, Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do wykonania zaleceń pokontrolnych.
11) Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodnionej z Zamawiającym, tj. certyfikaty i atesty na użyte materiały.
12) Przekazanie gwarancji producenta na wbudowane materiały - w dniu odbioru,
13) Zabezpieczenie środowiska przed negatywnym wpływem prac budowlanych, zapobieganie skażeniu terenu w wyniku potencjalnych wycieków i awarii wykorzystywanego sprzętu oraz środków transportu,
14) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazd właścicielom nieruchomości oraz służbom takim jak policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna,
15) Zapewnienie dozoru terenu budowy, jak również ochronę znajdującego się na nim mienia,
16) Usunięcie, na własny koszt, odpadów oraz materiałów zbędnych z placu budowy na składowisko odpadów, uporządkowanie terenu budowy, przywrócenie stanu pierwotnego placu budowy i drogi dojazdowej na plac budowy. Z wywózki odpadów Wykonawca powinien posiadać stosowny dokument potwierdzający przekazanie odpadów do utylizacji podmiotowi uprawnionemu.

Dokument nr: ZP- 271.2.60.2022.EP

Składanie ofert:
Ofertę można przekazać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do dnia 22.09.2022r.
Adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29 55

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia - 9 tygodni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Pozostałe wymagania dotyczące wykonania zamówienia:
1. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów, urządzeń lub technologii równoważnych albo oferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli dokumentacja wskazuje urządzenia lub technologię, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie albo normy, aprobaty, specyfikacje techniczne. Materiały, urządzenia lub technologie pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego (rozwiązania równoważne).
2. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia
i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi, własnym kosztem i staraniem, jeżeli są one niezbędne do realizacji zamówienia
3. Wszelkie prace dotyczące zakresu lub czynności nieopisane w niniejszym opisie,
a niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskania niezbędnych uzgodnień lub decyzji należy traktować jako oczywiste
i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
4. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu zamówienia za pomocą sprzętu posiadającego ważne badania techniczne wykonane przez odpowiednie władze, dopuszczające sprzęt do użytku.

Dokumenty dołączone do ,,Opisu przedmiotu zamówienia":
1. Dokumentacja projektowa.
2. Przedmiar robót stanowiący materiał informacyjno-pomocniczy
WARUNKI I ZAKRES RELIZACJI ZAMÓWIEŃ
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2.Cenę oferty należy podać w ,,Formularzu ofertowym"(załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto (w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT). Do oceny ofert będzie brana pod uwagę ogółem cena ofertowa brutto.
3.Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 2)
4. Zamawiający wybierze Wykonawcę który zaoferował najniższą cenę ofertową brutto

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.