Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
935z dziś
5749z ostatnich 7 dni
21765z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa destruktu dla dróg gminnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa destruktu dla dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bielawy
ul. Garbarska 11
99-423 Bielawy
powiat: łowicki
tel. 46 838 26 95
ugbielawy@lodz.home.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Bielawy
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 46 838 26 95
Termin składania ofert: 2022-09-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
pn. ,,DOSTAWA destruktu dla dróg gminnych z terenu gminy Bielawy"

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa destruktu, w ilosci 960,32 ton, dla dróg
gminnych z terenu gminy Bielawy w ramach funduszu sołeckiego.
2. Wielkość zamówienia określono szacunkowo z możliwością dodatkowego
zamówienia po cenie oferowanej. Podana ilość destruktu jest wielkością szacunkową
służącą do porównania złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zakupu destruktu w ilości odbiegającej od podanej wielkości, tj. zwiększenia
w okresie realizacji umowy ilości zamawianego destruktu w zależności od
faktycznych potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. Wybrany wykonawca
zobowiązany będzie umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości destruktu
na takich samych zasadach, jak dostawa objęta zamówieniem podstawowym.
3. Przez dostawę destruktu należy rozumieć: sprzedaż, załadunek, ważenie, transport
oraz rozładunek materiałów na drogi wskazane przez Zamawiającego miejscu na
terenie gminy i wszystkie koszty z tym związane. Transport zamówionych materiałów
(destrukt) wymagany jest pojazdami samowyładowczymi.
4. Średnia dostawa dzienna destruktu, po wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy
będzie wynosić około 200 ton materiału.
5. Obiór destruktu na drogach odbywać się będzie sukcesywnie w dni robocze (od
poniedziałku do piątku) w godz.ch 8:00-15:00, według bieżących potrzeb
określanych przez Zamawiającego, co do ilości i terminu dostawy.
6. Destrukt dostarczany będzie przez Wykonawcę sukcesywnie w ciągu dwóch dni
roboczych od daty zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego (telefonicznie,
faksem, lub pocztą elektroniczną) w miejsce wskazane każdorazowo przy składaniu
zamówienia. Dostarczany destrukt powinien być jednorodny i bez zanieczyszczeń
poprzez znajdujace się w nim druty, drewno, gwoździe i inne ostre elementy mogące
powodować uszkodzenia ogumienia w pojazdach.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowej kontroli poszczególnych dostaw
poprzez wykonanie ważenia.
8. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być
konieczne do przygotowania oferty.
9. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie
dostaw, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, jakości materiałów oraz metod
organizacyjnych w trakcie realizacji zamówienia.
10. Wykonawca przyjmuje na siebie pełna odpowiedzialność za ewentualne szkody,
urządzeń znajdujących się na miejscu dostaw i rozładunku destruktu, powstałe
w wyniku prowadzonych przez wykonawcę dostaw.
Znak sprawy: RPG.271.PP.2.2022
11. Każdorazowa dostawa będzie wymagała pisemnego potwierdzenia przez pracownika Zamawiającego. Obowiązek uzyskania potwierdzenia dostawy przez pracownika Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.

Dokument nr: RPG.271.PP.2.2022

Otwarcie ofert: 5. Otwarcie ofert nastąpi 20.09.2022 r. o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego. Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona na stronie Zamawiajacego niezwłocznie po otwarciu ofert.

Składanie ofert:
XI. Miejsce oraz termin składania ofert
Znak sprawy: RPG.271.PP.2.2022
5
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy Bielawy, Ul. Garbarska 11, 99-423 Bielawy, w Sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 1.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 20.09.2022 r., o godz.: 9:00.
3. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej złożenia u Zamawiającego .

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia
1. Wymagany termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do 30 października 2022 r.
2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
II. Tryb udzielania zamówienia.
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych, prowadzone w trybie zapytania
ofertowego. Do niniejszego zapytania ofertowego zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2022 poz. 1360).

V. Postanowienia ogólne.
1. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
6. Unieważnienie postępowania następuje w przypadku, gdy w postępowaniu nie złożono żadnej oferty lub Wykonawca, który złożył ofertę nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
7. Kwestie dotyczące podwykonawstwa:
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia,
b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy,
c) W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

VI. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Posiadają uprawniania do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,
c) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania brak podstaw do wykluczenia. Powyższy dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie wskazanym powyżej.
Znak sprawy: RPG.271.PP.2.2022
4
Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1. Dokumenty składane wraz z ofertą - formularzem ofertowym - załącznik nr 1.
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wymogami Zamawiającego, określonych w treści niniejszego zapytania ofertowego - Załącznik nr 2,
b) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
? W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy.
? W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu.
1. Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej aniżeli jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.
2. Oferta zostanie sporządzona zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1.
3. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w treści zapytania ofertowego.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferta powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
6. Oferta powinna być oprawiona w sposób umożliwiający jej zdekompletowanie.
7. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami. W ten sam sposób ponumerowane być muszą stanowiące ofertę załączniki, zaświadczenia, referencje itp.
8. W zakończeniu oferty należy umieścić adnotację:
,,OFERTA ZAWIERA ...... STRON PONUMEROWANYCH OD .... DO ...."
9. Na kopercie należy umieścić napis: ,,Dostawa destruktu do napraw dróg na terenie Gminy Bielawy w 2022 roku".
4. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci ją Wykonawcy.
XII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na załączonym formularzu ofertowym.
2. Cena oferty zostanie ustalona na okres ważnosci umowy i nie będzie podlegała zmianie. Rozliczenia pomiedzy Zamwaiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elememntów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty zwiazane z realizacją zadania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
5. W cenie oferty przedłożonej przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postepowania.
6. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowane przez niego stawki podatku VATniezgodnej zobowiązujacymi przepisami.
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy złozyli oferty.
2. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie całości dostaw po przedłożeniu protokołów odbioru częściowego dla poszczególnych sołectw z terenu Gminy Bielawy.
Znak sprawy: RPG.271.PP.2.2022
6
4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy uwzglednia koszty materiału, załudunku, transportu oraz rozładunku dostaw.
5. Podstawą obliczania wartości poszczególnych dostaw będą ceny podane w formularzu ofertowym.
6. W okresie obowiązywania umowy strony nie dopuszczają możliwosci waloryzacji cen.

Uwagi:
XIII. Opis krtyteriów, którymi zamawiajacy będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposbu oceny ofert.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty sposród ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający stosował będzie następujące kryteria:
Nazwa kryterium i waga kryterium (%)
cena oferty 100 % = 100 pkt.
2. Ocena ofert zostanie dokonana natępująco: Zamawiający dokona obliczenia ceny ofert wg poniższego wzoru::
Cena oferty = (cena destruktu) x 400 t
Dokonane przez Zamwiajacego obliczanie ceny oferty wg powyższego wzoru posłuży jedynie do porównania ofert. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynikało z faktycznie dostarczonej ilosci destruktu.
XV. Klauzula informacyjna art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej ,,RODO", informuje, że :
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bielawy, Bielawy, ul. Garbarska 11, 99-4232 Bielawy, NIP: 834-17-79-075, REGON: 750147857,
? kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bielawy:
pod numerem: 46 838 26 95 oraz za posrednictwem poczty elektronicznej tomasz.szwed@cbi24.pl,
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zamówieniem publicznym pn. ,,Dostawa kruszywa dla dróg gminnych z terenu Gminy Bielawy w 2022", prowadzonego w trybie zapytania ofertowego,
? W odniesieniu Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
? Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Panu dotyczących:
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od aministratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecioa danych osobowych,
- prawo przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
Znak sprawy: RPG.271.PP.2.2022
7
Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. XVI. Inne postanowienia umowy.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta była na warunkach pkreślonych w załączonym projekcie umowy - załacznik nr 3

Kontakt:
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
- Sylwia Walczak, tel. 46 838 26 95, e-mail: s.walczak@bielawy.pl. IX. Termin związania ofertą

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.