Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
935z dziś
5749z ostatnich 7 dni
21765z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa drzew wraz z usługą nasadzenia

Przedmiot:

Dostawa drzew wraz z usługą nasadzenia

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej
ul. Cieszyńska 365
43-382 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
Tel: 33 816 91 62, tel. 505 325 970
biuro@arrsa.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel: 33 816 91 62, t
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie usługi obejmującej dostawę drzew wraz z usługą nasadzenia
2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1 Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest pozyskanie ofert na wykonanie usługi obejmującej dostawę drzew wraz z usługą nasadzenia.
2.2 Warunki realizacji usługi (nasadzenia):
- dostawa 16 drzew z gatunku: lipa szerokolistna o obwodzie pnia minimum 14 em, mierzonych na wysokości 100 cm od powierzchni terenu; zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz załączonymi wytycznymi,
- lokalizacja nasadzeń: teren działek nr 1300/343, 1300/537 obręb Lipnik /ul. Ks. Stanisława Brzóski/ w Bielsku-Białej (mapka w załączeniu);
- zapewnienie żywotności zasadzonych drzew co najmniej w okresie do 1 maja 2026 r. poprzez właściwą bieżącą pielęgnację,
- dokumentacja do protokołu wykonania zlecenia:
* fotografia per 1 szt. nasadzenia (także w wersji cyfrowej),
* opis wykonanych prac nasadzeniowych (opis sposobu oraz zastosowanej metody nasadzeń).

Dokument nr: SPR.NR 55/2022

Składanie ofert:
6 MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
6.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Ul. 1 Dywizji Pancernej 45, 43-300 Bielsko-Biała w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 22.09.2022 do godz. 12.00
lub przesłać ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesłać ofertę elektronicznie na adres: biuro@arrsa.pl a następnie niezwłocznie oryginał oferty przesłać pocztą na powyżej podany adres.

Miejsce i termin realizacji:
2.3 Termin wykonania nasadzenia: do 31.10.2022 r.

Wymagania:
w związku z art. 2 ust.l pkt.l Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r.
1 INFORMACJE PODSTAWOWE
Zamówienie jest realizowane w trybie zapytania ofertowego w związku z art. 2 ust.l pkt.l Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r.
Zamówienie jest związane z realizacją Decyzji Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 23 listopada 2021 r. (OSE-ZI.613.991.2021.PBI) dot. zgody na usunięcie drzew na terenie kortów w Bielsku-Białej, przy ul. Partyzantów 59, dotyczącej konieczność wykonania nasadzeń zastępczych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
Wytyczne dotyczące nasadzenia oraz w/w mapka stanowią załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
2.4 Zamówienie obejmuje dostawę drzew oraz palików, a także wykonanie usługi nasadzenia oraz pielęgnacji drzew zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami.
3 OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE
3.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
4.1 Oferent winien wykazać się doświadczeniem w realizacji usług ogrodniczych tj. w okresie 3 latach przed upływem terminu składania ofert Oferent wykonał - minimum 5 zleceń o podobnym charakterze.
Zamawiający dla potwierdzenia posiadanego warunku wymaga, aby Oferent załączył do oferty wykaz wykonanych usług - zgodnie z załącznikiem nr 1 (formularz oferty) wraz z potwierdzeniem wykonach usług /protokołu odbioru usługi lub złożył oświadczenie potwierdzające należyte wykonanie wykazach usług.
4.2 O realizację zamówienia mogą się ubiegać podmioty, które nie są powiązane z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Oferent winien złożyć stosowne oświadczenie zawarte w formularzu oferty.
4.3 O realizację zamówienia mogą się ubiegać osoby/podmioty, które nie są wykluczone z postępowania na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainą oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (Dz. U. z 2022r. pod póz. 835), zwanej dalej ,,ustawą" Zamawiający w przypadku udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł jest zobowiązany do sprawdzenia czy nie występują podstawy wykluczenia wykonawców na podstawie art. 7ust. 1-8 w/w ustawy. W związku z powyższym, Oferenci zobowiązani są do złożenia i załączenia do oferty oświadczenia, którego treść stanowi Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
5 WARUNKI FORMALNE ZŁOŻENIA OFERETY - ZAWARTOŚĆ OFERTY
5.1 Oferta powinna zostać złożona według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia oraz powinna zawierać min.:
a) szczegółowe określenie Oferenta - imię i nazwisko, dokładny adres, a w przypadku przedsiębiorcy - firmę oraz siedzibę, a ponadto NIP, REGON, nr KRS (jeżeli dotyczy) oraz dane kontaktowe tel./adres e-mail;
b) cena przedmiotu zamówienia (cena netto/brutto w PLN) podana cyfrowo oraz słownie.
c) oświadczenie Oferenta o tym, że zapoznał się z Ogłoszeniem zapytania ofertowego, przyjmuje jego treść do wiadomości i stosowania oraz nie wnosi do niego zastrzeżeń;
d) oświadczenie Oferenta, iż nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym -zgodnie z treścią zamieszczoną w formularzu oferty;
e) oświadczenie Oferenta dotyczące wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Ogłoszenia;
f) referencje i inne dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenie Oferenta, o którym mowa w pkt 4.1 (Warunki udziału w postępowaniu).
g) Dane i kontakt (tel./ e-mail) do osoby upoważnionej do realizacji zamówienia.
5.2 Ocena formalna spełniania przedstawionych powyżej warunków oferty zostanie dokonana wg formuły: ,,spełnia - nie spełnia". Niespełnienie któregokolwiek formalnego warunku określonego w Ogłoszeniu skutkuje odrzuceniem oferty.
5.3 Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym Ogłoszeniu.
5.4 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
5.5 Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej tj. w postaci
zeskanowanej oferty (wraz z załącznikami), jednakże musi ona zostać bezzwłocznie potwierdzona w wersji papierowej.
5.6 Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6.2 Oferta złożona po terminie wskazanym w niniejszym zaproszeniu pozostanie bez rozpatrzenia.
7 ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY.
7.1 Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
7.2 Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ,,ZMIANA". W przypadku złożenia kilku ,,zmian" kopertę (paczkę) każdej ,,zmiany" należy dodatkowo opatrzyć napisem ,,ZMIANA NR.....".
7.3 Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Oferenta. Wycofanie należy złożyć na adres Zamawiającego.
8 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
8.1 Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN do dwóch miejsc po przecinku (cyfrowo oraz słownie). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania (koszty) realizacji przedmiotowego zamówienia.
8.2 Wskazana w ofercie cena winna być wyrażona w kwocie brutto oraz kwocie netto.
9 KRYTERIA I TRYB OCENY OFERT
9.1 Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze najkorzystniejszą ofertę, na podstawie kryterium najniższej ceny. Cena - waga 100%
9.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez oferentów dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
9.3 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona.
10 WYKLUCZENIE WYKONAWCY
10.1 Działając na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę, oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (Dzienniku Ustaw pod póz. 835), zwanej dalej ,,ustawą" Zamawiający w przypadku udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł jest zobowiązany do sprawdzenia czy nie występują podstawy wykluczenia wykonawców na podstawie art. 7ust. 1-8 w/w ustawy.
10.2. W związku z powyższym, oferenci zobowiązani są do złożenia i załączenia do oferty oświadczenia, którego treść stanowi Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

Kontakt:
11.1 Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie realizacji niniejszego zamówienia jest Elżbieta Heilman,
kontakt: e-mail: eheilman@arrsa.pl tel. 505 325 970

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.