Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
962z dziś
5593z ostatnich 7 dni
21808z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie robót utrzymaniowych w korycie cieku Borówka

Przedmiot:

Wykonanie robót utrzymaniowych w korycie cieku Borówka

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zlewni w Katowicach
Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice
powiat: Katowice
tel.605442775, kom. 605 442 775, kom. 601414 095
bartosz.balinski@wody.gov.pl
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14164,Wykonanie-robot-utrzymaniowych-w-korycie-cieku-Borowka-w-km-1550-1780-m-Ligota-g.html
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.605442775, kom.
Termin składania ofert: 2022-09-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:
,,Wykonanie robót utrzymaniowych w korycie cieku Borówka w km 1+550-1+780, m. Ligota, gm. Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy 0,230 km)"

Dokument nr: GL.ROZ.2811.319.2022.30E

Składanie ofert:
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
- Miejsce: Platforma zakupowa PGW Wody Polskie
-TERMIN SKŁADANIA ofert: 21.09.2022 do godz 10;30

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
- do 30 dni od przekazania terenu robót wykonawcy

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert:
-100 % cena netto
- Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium cena poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do
ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert, wg poniższego wzoru:
Pe = (Cn : Cb) x 100
gdzie: Cn - cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, Cb - cena brutto oferty badanej. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zakres zamówienia:
- zgodnie z zapisami z szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia z załącznikami (dalej SOPZ) i umowy
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
a) Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, umiejętności i zasoby do bezusterkowej realizacji zadania zgodnie z wymogami SOPZ i umowy;
b) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat w korytach rzek lub cieków opasek faszynowych lub z żerdzi drewnianych - w ilości min. 200 m - w ramach maksymalnie 2 zadań;
c) osoby:
- kierownik budowy / robót z minimum 5-letnim stażem posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub konstrukcyjno - budowlanej uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowli melioracji wodnych lub budowli hydrotechnicznych albo odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów prawa oraz zrzeszony we właściwej izbie samorządu zawodowego zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., póz. 1117);
d) dokument potwierdzający uprawnienia do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy
7. Wzór umowy
- załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego (jeżeli wymagana)
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymagane):
- nie dotyczy
9. Warunki gwarancji:
- zgodnie z SOPZ i umową
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
-100 % cena
- kwota podatku VAT wyliczona wg właściwej stawki VAT
- wartość oferty brutto stanowi sumę wartości oferty netto i kwoty podatku VAT
- cena ofertowa musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego i ustalona zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
- Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
- cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym opisem przedmiotu zamówienia
- Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
- wypełniony formularz oferty zgodny z załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego zgodny z zakresem prac i warunkami wymienionymi w SOPZ i umowie,
- kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego do SOPZ przedmiaru/obmiaru robót, jeśli takowy ujęto w dokumentach zapytania ofertowego
- dowody spełnienia warunków opisanych powyżej tj. w punkcie 6.
- oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres:
- nie dotyczy
14. Termin związania ofertą:
- 30 dni
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
- nie dotyczy
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Oferenta do złożenia wyjaśnień, uzupełnień lub korekt złożonej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru wykonawcy bez podania przyczyn.

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu:
- Mariola Tomaszczyk - Nadzór Wodny w Bielsko-Białej (Zarząd Zlewni Katowice), kom. 605 442 775,
mariola.tomaszczyk@wody.gov.pl
- Bartosz Baliński (Zarząd Zlewni Katowice), kom. 601414 095, bartosz.balinski@wody.gov.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.