Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
935z dziś
5749z ostatnich 7 dni
21765z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

Przedmiot:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Stara Błotnica
Stara Błotnica 46
26-806 Stara Błotnica
powiat: białobrzeski
48 385 77 90
gmina@starablotnica.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Stara Błotnica
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 48 385 77 90
Termin składania ofert: 2022-09-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzebę realizacji projektu Cyfrowa Gmnina
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, tj 14 szt. Stacji
roboczych oraz 14 szt. Zasilaczy awaryjnych. Zamawiający wymaga by dostarczony przedmiot zamówienia
był fabrycznie nowy , nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich.
Dostarczony przedmiot zamówienia będzie wolny od wad fizycznych i prawnych , dobrej jakości i
dopuszczony do obrotu. Ponadto żaden element wyposażenia, ani żadna jego część składowa, nie będzie
powystawowa i wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot. Ponadto posiadać będzie wymagane
przepisami atesty i certyfikaty. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego przedmiotu
zamówienia w całości oraz zastosowanych materiałów. Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu
rękojmi, liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SWZ. Zamówienie jest finansowane w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Rozwój Cyfrowej JST oraz
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego ,,Cyfrowa
Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

CPV: 30200000-1

Dokument nr: FZ.271.2.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-09-20 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
Biuletyn Zamówień Publicznych
Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - DostawyOgłoszenie nr z dnia
www..starablotnica.bip.org.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu, dostępnego pod adresem: /5y8g1l1scq/skrytka oraz poczty elektronicznej.
Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego z powołaniem się na nr
FZ.271.2.2022.
strona internetowa: www.starablotnica.bip.org.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-09-20 12:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na
miniPortalu. o miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl o ePUAP: /5y8g1l1scq/skrytka

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: FZ.271.2.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, tj 14 szt. Stacji
roboczych oraz 14 szt. Zasilaczy awaryjnych. Zamawiający wymaga by dostarczony przedmiot zamówienia
był fabrycznie nowy , nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich.
Dostarczony przedmiot zamówienia będzie wolny od wad fizycznych i prawnych , dobrej jakości i
dopuszczony do obrotu. Ponadto żaden element wyposażenia, ani żadna jego część składowa, nie będzie
powystawowa i wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot. Ponadto posiadać będzie wymagane
przepisami atesty i certyfikaty. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego przedmiotu
zamówienia w całości oraz zastosowanych materiałów. Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu
rękojmi, liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SWZ. Zamówienie jest finansowane w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Rozwój Cyfrowej JST oraz
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego ,,Cyfrowa
Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena oferty jest ceną RYCZAŁTOWĄ brutto, zawierającą wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu
przedmiotu zamówienia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
Biuletyn Zamówień Publicznych
Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - DostawyOgłoszenie nr z dnia
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek dot. zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej:
7
1 dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego o wartości co najmniej 60 000
złotych brutto.
Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż
PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany
w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej. Średnie
kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod
następującym adresem: http://www.nbp.pl/.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca dołącza do
oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w
rozdziale III SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, na dzień składania ofert.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu dostaw wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te
dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
Wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Formularz ofertowy.
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z
treścią załącznika nr 2 do SWZ.
3) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy - zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SWZ.
4) Specyfikację zamówienia (opis sprzętu komputerowego)
5) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (DZ.U. poz. 835)
6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
7) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa
pełnomocnik Wykonawcy - pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
Biuletyn Zamówień Publicznych
Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - DostawyOgłoszenie nr z dnia
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w punkcie 2
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie

4.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, powinien posiadać konto na
ePUAP. Wykonawca posiadający konto ePUAP ma dostęp do formularzy:"Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku" oraz do "Formularza do komunikacji"
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150
MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:
wyspecjalizowany charakter zamówienia, użycie środków komunikacji elektronicznej wymaga narzędzi, urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne lub nie są obsługiwane za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji (art. 65 ust.
1 pkt 1 ustawy)
3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Nie dotyczy
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Termin związania ofertą: do 2022-10-20

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena oferty jest ceną RYCZAŁTOWĄ brutto, zawierającą wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu
przedmiotu zamówienia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO", informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stara Błotnica,
Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica, tel. 48 385 77 90, e-mail: gmina@starablotnica.pl ;inspektor ochrony danych osobowych w
Gminie Stara Błotnica, e-mail: rodo@starablotnica.pl*; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
pn. ,,Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzebę realizacji projektu Cyfrowa Gmina" nr FZ.271.2.2022 prowadzonym w
trybie podstawowym o wartości
zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. --
Prawo zamówień publicznych; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o
którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Biuletyn Zamówień Publicznych
Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - DostawyOgłoszenie nr z dnia
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których
mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych:
o Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16
rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą.
o W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1

Kontakt:
3.Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest:
w zakresie merytorycznym:
Patrycja Korczak - tel: 48 385 77 90

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.