Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4696z ostatnich 7 dni
20872z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa placu zabaw

Przedmiot:

Budowa placu zabaw

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ogrodzieniec
PLAC WOLNOŚCI 25
42-440 OGRODZIENIEC
powiat: zawierciański
tel. (32) 67-09-713, tel. 32 67 09 737
oferty@ogrodzieniec.pl
Województwo: śląskie
Miasto: OGRODZIENIEC
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (32) 67-09-713,
Termin składania ofert: 2022-09-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa placu zabaw w miejscowości Fugasówka."
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Budowa placu zabaw z obowiązkowym wyposażeniem:
1. Zjazd linowy (tyrolka) 20-25 m- 1 szt.
2. Huśtawka potrójna z 3 różnymi siedziskami w tym jedno dostosowane dla dzieci do lat 3.
1 szt.
3. Trampolina naziemna - 1 szt.
4. Urządzenie typu bujak na sprężynie , motyw zwierzęcy - 2 szt.
5. Piaskownica wypełniona certyfikowanym piaskiem - 1 szt.
6. Sześciokąt wielofunkcyjny zawierający ściankę wspinaczkową, drabinki, zabezpieczenie
górne przed upadkiem dziecka z wysokości - 1 szt.
7. Zestaw zabawowy zawierający min. 1 zjeżdżalnię, wieżę z daszkiem, podesty do wspinania
się, drabinkę w literę A-l szt.
8. Ławka parkowa z oparciem, metalowa z elementami drewna - 3 szt.
9. Kosz na śmieci metalowy o pojemności min. 501 zabezpieczony od góry daszkiem - 3 szt.
10. Regulamin placu zabaw - 1 szt.
11. Ogrodzenie panelowe ze słupkami w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym: antracyt/grafit/zieleń, wysokość min. 1,2 m, furtka wejściowa szer. Im.
12. Pod urządzeniami gdzie wysokość upadku wynosi powyżej metra należy wykonać nawierzchnię bezpieczną typu piasek.
1.2. Szczegółowy opis prac koniecznych do wykonania zawarty jest w przedmiarze robót oraz w pkt. /. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy niż przedmiar zakres prac dlatego Wykonawca zobowiązany jest wycenić zakres robót objęty przedmiarem i opisem jw.
1.3. W dokumentacji umieszczono poglądowo przykładowe urządzenia zabawowe i inne wyposażenie do zamontowania na placu zabaw. Dokumentacji projektowej w zakresie wyglądu zabawek i wyposażenia nie należy traktować jako obligatoryjnej.
1.4. Wykonawca może zaproponować imie wyposażenie placu zabaw spełniające wymagania opisane w pkt. 1.1.) i odpowiednio dostosować strefy ochronne i sposób montażu do zaproponowanych urządzeń. Zamawiający wymaga aby materiał urządzeń zabawowych inny niż wskazany w projekcie był jednorodny dla wszystkich zabawek, (np.: Zamawiający nie dopuszcza montażu części zabawek metalowych i części zabawek drewnianych).
1.5. Zamawiający nie wymaga sporządzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
1.6. Przed przystąpieniem do montażu urządzeń Wykonawca uzyska pisemną akceptację Zamawiającego dla zaproponowanych rozwiązań.

Dokument nr: ZP.271.1.256.2022

Składanie ofert:
V. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty na formularzu ofertowym dołączonym do Zaproszenia należy składać do dnia 19.09.2022 r. do godz. 10:00 w formie:
a) elektronicznej (w formie skanów) na e-mail: oferty@ogrodzieniec.pl LUB
b) papierowej na adres: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, (Kancelaria, parter Urzędu) - decyduje data i godz. wpływu do Urzędu.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia: do 03 października 2022 r.
4. Miejsce wykonania: Gmina Ogrodzieniec sołectwo Fugasówka.

Wymagania:
w konkursie prowadzonym na podstawie Regulaminu wewnętrznego UMiG Ogrodzieniec o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 zł
II. Kryteria i termin wykonania
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena ofertowa -100%.
2. Cenę oferty należy podać łącznie z należnym podatkiem VAT - cena brutto, wraz ze wskazaniem stawki (procentowej) podatku VAT i jej wartości.
III. Warunki udziału w konkursie.
Zamawiający nie stawia żadnych warunków udziału w konkursie.
IV. Gwarancja i rękojmia na dostarczone urządzenia i montaż : 36 miesięcy od daty podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą i adresem Zamawiającego, a także napisem : ,, Budowa placu zabaw w miejscowości Fugasówka. "
1.1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w inne miejsce.
2. Zawartość oferty:
a) formularz ofertowy zgodny z treścią Załącznika nr 1 do Zaproszenia;
b) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego - o ile dotyczy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. W przypadku przesyłania dokumentów e-mailem, Zamawiający dopuszcza skan pełnomocnictwa.
3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
wymaga to jednak złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Wykonawcy.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert z udziałem Wykonawców.
VI. Omyłki, wyjaśnienia oraz uzupełnienia oferty:
1. Zamawiający poprawi w ofercie: omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
2. Za omyłkę rachunkową Zamawiający uzna:
a) wszystkie omyłki w działaniach arytmetycznych na liczbach;
b) omyłki polegające na rozbieżności w cenie oferty wpisanej liczbowo i słownie, przyjmując za poprawny zapis, który wynika z poprawnie wykonanych obliczeń arytmetycznych.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, a także wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw załączonych do oferty, uzupełnienia wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw.
4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień (za brak wyjaśnień zostanie uznane również złożenie wyjaśnień lakonicznych, ogólnikowych, niepopartych dowodami), o których mowa powyżej.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zawierają taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
VII. Podstawy odrzucenia oferty:
Zamawiający odrzuci ofertę:
1) która została złożona niezgodnie z procedurą określoną przez Zamawiającego;
2) jeżeli jej treść nie odpowiada treści określonym w OPZ czy innych dokumentach zamówienia;
3) jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) jeżeli zawiera niemożliwe do poprawienia błędy w obliczeniu ceny;
5) nieważną na podstawie odrębnych przepisów.
VIII. Inne postanowienia.
1. Zamawiający zleci wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę w miarę posiadanych środków finansowych.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
3. Warunki płatności:
a) płatność zostanie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajdujący się w bazie podatników VAT na tzw. ,,białej liście", po wykonaniu prac, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT;
b) podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy (przygotowany przez Wykonawcę) podpisany przez przedstawicieli obu Stron;
c) Adresatem i Odbiorcą faktur jest Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec;
d) datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego;
e) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w oparciu o art. 108 a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
f) Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe, prowadzony jest rachunek VAT;
g) w przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania płatności na inny rachunek bankowy ujawniony w wykazie podatników VAT lub zapłaty na
rachunek bankowy podany na fakturze z jednoczesnym powiadomieniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
IX. Wybór najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Zamawiający przekaże informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkim uczestnikom niniejszego postępowania, którzy złożyli oferty.
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
3. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) wszystkie oferty podlegały odrzuceniu;
3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
4) na podstawie innych przyczyn, istotnych dla Zamawiającego.
XI. Komunikacja
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, adres: zamowieniapubliczne@ogrodzieniec.pl.
2. W tytule należy wpisać nazwę konkursu lub numer referencyjny.
Załączniki do zaproszenia: Formularz ofertowy. Treść Zaproszenia z załącznikami zatwierdzam:

Uwagi:
X. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec;
2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec, pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@ogrodzieniec.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej;
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) Posiada Pan/Pani:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

Kontakt:
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego: Kierownik Referatu Spraw Społecznych: tel. 32 67 09 737.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.