Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
962z dziś
5593z ostatnich 7 dni
21808z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dobiegniew
Obrońców Pokoju 24
66-520 Dobiegniew
powiat: strzelecko-drezdenecki
Województwo: lubuskie
Miasto: Dobiegniew
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Znak sprawy: RKG.7011.16.2022.DD Dobiegniew, dnia 14.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe
Dotyczy: oferty na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (wymagane branże) przy realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Sarbinowo, gmina Dobiegniew"
Zadanie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1. Przedmiot nadzoru
a) Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do zgłoszenia wykonania robót budowlanych
nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 13.01.2021 r. oraz zaświadczenie Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 27 stycznia 2021 r., znak: GP.6743.9.2021.MZ o nie wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 13 stycznia 2021 r.
W ramach planowanej inwestycji zrealizowany zostanie następujący zakres prac budowlanych: roboty budowlane prowadzone będą na terenie działek nr 133,130, 140,136, 137, położonych w obręb ewidencyjny 0023 Sarbinowo, gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie.
b) Zakres zadania obejmuje przebudowę nawierzchni dróg gminnych na długości 993 mb,
c) planowane są następujące prace (obmiar jest szacunkowy):
- geodezyjne roboty pomiarowe -0,993 km;
- mechaniczne wykonanie koryta - 5.179,25 m2;
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 3.645,5 m2;
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm - 3.645,50 m2; -wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm - 3.343,30 m2; -wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 40,30 m2; -wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr. 10 cm - 1.533,75 m2; -wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm- 4.051,09 m2; -wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 7 cm - 3.167,10 m2; -ustawienie znaków drogowych - 6 kpl.
-wykonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych - 0,993 mb.
d) Planowany termin budowy - 10 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą robót.
Podpisanie umowy na roboty budowlane z wykonawcą - 27 wrzesień 2022 r.
e) Dokumentacja budowlana wraz z przedmiarem znajduje się na https://miniportal.uzp.gov.pl/
oraz na stronie internetowej Gminy Dobiegniew www.bip.dobiegniew.pl przy ogłoszonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym określonym w przepisach art. 275 pkt 1 dla zadania pn. ,,Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Sarbinowo, gmina Dobiegniew.
2. Zakres nadzoru
a) Kontrola robót - faza realizacji zadania inwestycyjnego:
1) Wyegzekwowanie (jeśli dotyczy) od Wykonawcy Robót (WR) zapewnienia ochrony i ubezpieczenia
budowy oraz mienia w sposób uzgodniony z Zamawiającym.
2) Wyegzekwowanie od WR bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych oraz przyległego terenu do zaplecza budowy.
3) Wyegzekwowanie od WR prowadzenia prawidłowej obsługi geodezyjnej.
4) Kontrola harmonogramu WR oraz podwykonawców robót pod kątem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania robót, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, kontrola terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych robót i ostatecznego zakończenia realizacji zadania.
5) Koordynacja wykonania robót.
6) Bieżąca kontrola zgodności wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową w zakresie
wszystkich branż, pozwoleniami, przepisami prawa, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
7) Wydawanie kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także odkrywek.
8) Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie,
bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem.
9) Prowadzenie kontroli jakości wszystkich wykonywanych prac zgodnie z procedurami oraz normami
wbudowanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
10) Dokumentowanie robót oprócz wpisów do dziennika budowy, zgodnie z procedurami ISO oraz normami, prowadzenie identyfikacji robót podlegających zakryciu metodą fotograficzną (cyfrową) polegającą na bieżącym dokumentowaniu każdej czynności budowlanej przed jej zakryciem i która stanowi dokument potwierdzający prawidłowe wykonanie robót.
11) Ustalanie zakresu ewentualnych robót zamiennych, opracowywanie protokołów konieczności wykonywania tych robót z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego.
12) Przeprowadzanie odbioru robót zanikających (ulegających zakryciu) i odbiorów częściowych (etapowych) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów, zgodnych z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania.
13) Organizowanie i prowadzenie regularnych spotkań z wykonawcami, podwykonawcami i innymi uczestnikami realizacji inwestycji w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omówienia postępu robót i ich jakości, harmonogramów wykonawców i podwykonawców robót, zaangażowanego potencjału sity roboczej i problematyki BHP, zgodności wykonywania robot z przepisami prawa, orzeczeń i uzgodnień właściwych organów oraz przepisami normatywnymi, wpływu czynników zewnętrznych na realizację inwestycji.
14) Opracowanie i wdrożenie systemu przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji inwestycji.
15) Koordynowanie i wdrożenie systemu odbioru wykonywanych robót z uwzględnieniem przekazania dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia rozruchów technologiczno-instalacyjnych, dostarczenia kompletu świadectw, atestów, instrukcji obsługi urządzeń oraz innych dokumentów odbiorowych.
16) Organizowanie i dokonywanie odbiorów końcowych wykonanych robót przy udziale Zamawiającego; przygotowanie dokumentacji odbiorowej oraz list wad i usterek z terminem ich usunięcia.
17) Nadzór nad usuwaniem wad i usterek.
18) Przygotowanie materiałów koniecznych do dokonania odbioru końcowego i odbiorów częściowych:
- potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości obiektu do odbioru częściowego i odbioru końcowego,
- skompletowanie dokumentacji powykonawczej,
- wystąpienie do Zamawiającego z wnioskiem o powołanie komisji odbioru końcowego, następnie powiadomienie o odbiorze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i przeprowadzenie procesu odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu.
19) Przekazanie wykonanego zadania Zamawiającemu wraz z kompletem wymaganych dokumentów w tym dokumentacji powykonawczej.
20) Pomoc Zamawiającemu w występowaniu przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących zobowiązań umownych uczestników procesu inwestycyjnego (WR, podwykonawcy).
b) Kontrola kosztów inwestycji i rozliczenie inwestycji
Kontrola kosztów dotyczy wszystkich faz realizacji inwestycji. Z tego względu Zarządzający Kontraktem jest zobowiązany do opracowania procedur dotyczących raportowania, monitorowania, kontroli kosztów i wydatków dotyczących inwestycji, a w szczególności:
1) Analiza wraz z potwierdzeniem zasadności wniosków płatności dla Wykonawcy (WR), sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym.
2) Ustalenie źródeł zakupów i analiza cen materiałów i urządzeń.
3) Regularne organizowanie spotkań dotyczących kosztów inwestycji; opracowanie i ustalenie procedury kontroli zmian kosztów.
4) Kontrola prawidłowości wystawianych faktur co do wystąpienia przesłanek do ich wystawienia , zakresu i kwoty na zasadach określonych w umowie z WR bez prawa ich odbioru.
5) Weryfikacja kosztorysów w zakresie przedmiaru robót oraz zastosowanych nośników cen.
6) Ustalenie podstaw i wysokości obniżenia należności WR z tytułu obniżenia jakości robót.
7) Wykonanie rozliczeń końcowych i dokonanie ich uzgodnień z Wykonawcą robót, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego.
8) Pomoc dla Inwestora przy sporządzaniu sprawozdań, wyjaśnień, dokumentacji dla instytucji dofinansowującej inwestycję.

Dokument nr: RKG.7011.16.2022.DD

Składanie ofert:
4. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy złożyć do dnia 22.09.2022 r. do godz. 15.30
2. Oferta złożona po terminie składania ofert, nie podlega ocenie.

Wymagania:
5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
1) Oferta winna zawierać:
a) Wypełniony formularz ofertowy - zał. Nr 1 do zapytania,
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. Nr 2 do zapytania,
c) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych - zał. Nr 3 do zapytania,
2) Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim - mailem na adres: d.domagala@dobiegniew.pl lub w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew (decyduje data wpływu do Urzędu).
3) Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczątka lub czytelny podpis) przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną dopuszcza się złożenie skanów dokumentów.
4) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
5) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

Uwagi:
3. KRYTERIA OCENY OFERTY
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: - cena oferty brutto.

7. INFORMACJE RODO
Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż kwota 130.000,00zł
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,Rozporządzenie", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Dobiegniew reprezentowany przez Burmistrza, (adres: 66-520 Dobiegniew ul. Obrońców Pokoju 24, tel. 95 76 11 001, e-mail: urzad@dobiegniew.pl)
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (11 lat) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).
6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.